חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות נכי המלחמה בנאצים (תגמולים מיוחדים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות נכי המלחמה בנאצים (תגמולים מיוחדים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות נכי המלחמה בנאצים (תגמולים מיוחדים), תשי״ח–1958

תקנות בדבר כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת ושיעורי תגמולים מיוחדים


ק״ת תשי״ח, 908, 1183; תשכ״ז, 2035.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4ג(ב) ו־27 לחוק נכי המלחמה בנאצים, תשי״ד–1954, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשי״ח]
בתקנות אלה –
”פגימת ראש“ – פגיעה במערכת העצבים המרכזית שנקבעה לה דרגת נכות של 100% לצמיתות והגורמת להפרעה חמורה בשכל או בשימוש בגפיים;
”הפרעה חמורה“ – הפרעה בתיפקוד אברי הגוף או השכל שכתוצאה ממנה נזקק הנכה בקביעות לעזרת הזולת לצורך הטיפול בגופו או למילוי צרכיו הגופניים;
”תגמול רגיל“ – תגמולים או דמי נכות המגיעים לנכה, שאין לו בן משפחה, לפי סעיפים 4 ו־4א לחוק;
”ועדה רפואית“ – ועדה רפואית שנתמנתה לפי סעיף 6 לחוק;
קביעת דרגת נכות מיוחדת
(א)
מצאה ועדה רפואית, בעת קביעת דרגת נכותו של נכה כי הנכה נפגם פגימה מוסבת באחת מהפגימות שבתוספת, תיקבע לו, נוסף לדרגת הנכות, דרגת נכות מיוחדת כנקוב בצידה של אותה פגימה.
(ב)
על הדיון בקביעת דרגת נכות מיוחדת יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, הוראות תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית), תשט״ו–1954.
שיעור התגמולים המיוחדים
(א)
לנכה בעל דרגת נכות מיוחדת כנקוב להלן ישולמו תגמולים מיוחדים בשיעור של תגמול רגיל המשתלם לנכה בעל דרגת נכות כפי שצויין בצד כל אחד מהן:
(1)
לנכה בעל דרגת נכות מיוחדת 1
75%;
(2)
לנכה בעל דרגת נכות מיוחדת 2
50%;
(3)
לנכה בעל דרגת נכות מיוחדת 3
35%.
(ב)
קבעה הועדה הרפואית לנכה נכות מיוחדת, תקבע בהחלטתה תאריך לתחילת התגמולים המיוחדים, ובלבד שהתאריך הזה לא יהיה לפני י״ג באב תשט״ו (1 באוגוסט 1955).
תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא ביום י״ג באב תשט״ו (1 באוגוסט 1955).
הוראות מעבר
(א)
החליטה ועדה רפואית על דרגת נכותו של נכה לפני יום פרסום תקנות אלה ברשומות (להלן – יום הפרסום) ולא קבעה בהחלטתה דרגת נכות מיוחדת, רשאי הנכה או הרשות המוסמכת לבקש מהועדה הרפואית, תוך שלושים יום מיום הפרסום, לקבוע לנכה דרגת נכות מיוחדת.
(ב)
בקשה מטעם הנכה תוגש בכתב, תוך שלושים יום מיום הפרסום, לרשות המוסמכת שתעביר את הבקשה לועדה הרפואית. בקשה מטעם הרשות המוסמכת תוגש תוך המועד האמור לועדה הרפואית.
(ג)
נתקבלה לפני יום הפרסום הודעה על החלטת הועדה הרפואית שנקבעה בה לנכה דרגת נכות מיוחדת ולא הוגש ערעור על אותה קביעה, יראו את ההודעה כאילו נתקבלה ביום הפרסום.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות נכי המלחמה בנאצים (תגמולים מיוחדים), תשי״ח–1958“.

תוספת

[תיקון: תשכ״ז]
הפגימהדרגת נכות מיוחדת
1.
שיתוק מלא ולצמיתות של שתי הגפיים התחתונות (Paraplegia) –
 
(1)
עם סיבוכים רפואיים הנובעים מהשיתוק האמור
1
(2)
בלי סיבוכים רפואיים כאמור
2
2.
אבדן שתי אמות הגפיים העליונות
3
3.
קטיעת שתי שוקי הגפיים התחתונות –
 
(1)
אם אין אפשרות להתקין תחליף מלאכותי
2
(2)
אם יש אפשרות להתקין תחליף מלאכותי
3
4.
אבדן אמה אחת של גפה עליונה וקטיעת שוק
3
5.
(א)
עיוורון מלא לצמיתות בשתי העיניים ואבדן גפה עליונה
1
(ב)
עיוורון מלא לצמיתות בשתי העיניים
2
6.
פגימת ראש
2


י״ט באדר תשי״ח (10 במרס 1958)
  • לוי אשכול
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.