חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מרשם האוכלוסין (מסירת פרטי רישום לגוף הפועל מכוח חיקוק)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מרשם האוכלוסין (מסירת פרטי רישום לגוף הפועל מכוח חיקוק) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מרשם האוכלוסין (מסירת פרטי רישום לגוף הפועל מכוח חיקוק), התשס״ט–2009


ק״ת תשס״ט, 804.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 29א(ז) לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965 (להלן – החוק), בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בקשה“ – בקשה של גוף לקבלת פרטי רישום;
”גוף“ – גוף הפועל מכוח חיקוק כמפורט בסעיף 29א(א) לחוק;
”מאגר המידע“ – מאגר המידע של גוף שבו מתקבלים פרטי הרישום על פי חוק;
”מנהל מאגר מידע“ – כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981;
”המנהל“ – המנהל כהגדרתו בסעיף 29א לחוק או עובד בכיר הכפוף לו במישרין שהוסמך על ידו לעניין תקנות אלה.
הגשת בקשה
בקשה תוגש על גבי טופס המופיע בתוספת הראשונה לאחר שאושרה בידי מנהל מאגר המידע והיועץ המשפטי של הגוף המבקש, ותכלול, בין השאר, את הפרטים האלה:
(1)
פרטי הרישום שמבקשים לקבלם;
(2)
הסבר לצורך בכל פרט רישום מבוקש וציון האסמכתה החוקית לכך;
(3)
בעלי התפקידים של הגוף המבקש שתינתן להם גישה לפרטי הרישום הנמסרים;
(4)
אופן קבלת המידע ושמירתו;
(5)
פירוט מערכות הניטור והבקרה של שימוש לא מורשה במידע;
(6)
כללי האבטחה במאגר המידע;
(7)
חתימה על ההצהרה המופיעה בתוספת הראשונה.
החלטת המנהל
(א)
המנהל יחליט בבקשה, לאחר שאושרה בידי מנהל מערך המחשוב במינהל האוכלוסין שבמשרד הפנים ובידי יועץ משפטי של מינהל האוכלוסין שבמשרד הפנים.
(ב)
במקום שהוגשה בו בקשה לקבלת פרטי רישום באופן קבוע או לתקופה מסוימת, לאחר קבלת האישורים לפי תקנת משנה (א), תמליץ הוועדה להעברת מידע כמשמעותה בתקנה 3א לתקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), התשמ״ו–1986, אם ובאיזו מידה לאשר את הבקשה ותעביר את המלצתה למנהל.
(ג)
החלטת המנהל תינתן על גבי טופס המופיע בתוספת השניה ותישלח לגוף בתוך פרק זמן כמפורט להלן:
(1)
החלטה בבקשה חדשה תינתן בתוך 60 ימים;
(2)
החלטה בבקשה לחידוש היתר לקבלת מידע באותם תנאים תינתן בתוך 90 ימים; היה ולא ניתנה ההחלטה בתוך 90 הימים, יהיה רשאי הגוף להמשיך לקבל את המידע עד להחלטת המנהל.
(ד)
אישור בקשה יכול שיינתן לתקופה שלא תעלה על חמש שנים.
שיקולים בקבלת ההחלטה
בקבלת החלטה בבקשה, ייתן המנהל את דעתו, בין השאר, לדברים האלה:
(1)
הצורך של הגוף במידע;
(2)
האפשרות של הגוף לקבל את המידע בדרכים חלופיות;
(3)
התדירות וההיקף של הפרטים שעליהם מתבקש המידע;
(4)
אמצעי אבטחת המידע ומערכות הניטור והבקרה המצויים בידי הגוף;
(5)
מספר העובדים בגוף שצפויים להיחשף למידע.
תנאי למסירת פריט רישום
(א)
מסירת פרטי רישום מאת מרשם האוכלוסין תהיה מותנית בציון מספר הזהות של האדם שמתבקש לגביו המידע ובציון של שני פרטי רישום נוספים לפחות, למעט אם נתבקש רק שמו ומענו של אדם, שאז די בציון מספר הזהות.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המנהל, לפי בקשה מנומקת של גוף ומטעמים מיוחדים שיירשמו, להתיר מסירת פרטי רישום אף אם צוין פרט רישום אחד בלבד נוסף על מספר הזהות.
בקשת אדם למידע על מסירת פרטי רישום לגביו
(א)
כל אדם רשאי להגיש בקשה למינהל האוכלוסין שבמשרד הפנים כדי לברר אם מידע עליו נמסר בהתאם לתקנות אלה.
(ב)
הוגשה בקשה כאמור בתקנת משנה (א), יחולו עליה הוראות סעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ״ח–1998.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 180 ימים מיום פרסומן; גוף הרשאי לקבל פרטי רישום מכוח הוראות המעבר שבסעיף 2 לחוק מרשם האוכלוסין (תיקון מס׳ 11), התשס״ז–2007, יוכל להגיש בקשה בהתאם לתקנות לפני כניסתן לתוקף ולקבל את האישור לפי התקנות במועד כניסתן לתוקף.

תוספת ראשונה

(תקנה 2)

בקשה לקבלת פרטי רישום ממרשם האוכלוסין לפי תקנות מרשם האוכלוסין (מסירת פרטי רישום לגוף הפועל מכוח חיקוק), התשס״ח–2007
(הטופס הושמט)

תוספת שניה

(תקנה 3)

החלטת מנהל מינהל האוכלוסין בבקשה למסירת פרטי רישום לפי תקנות מרשם האוכלוסין (מסירת פרטי רישום לגוף הפועל מכוח חיקוק), התשס״ח–2007
(הטופס הושמט)


כ״ג באדר התשס״ט (19 במרס 2009)
  • מאיר שטרית
    שר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.