חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית לנורה חשמלית לתאורת פנים במבנים) (נורות פלואורניות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית לנורה חשמלית לתאורת פנים במבנים) (נורות פלואורניות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית לנורה חשמלית לתאורת פנים במבנים) (נורות פלואורניות), התשע״ב–2012


ק״ת תשע״ב, 1318.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש״ן–1989 (להלן – החוק) ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”מכון התקנים“ – מכון התקנים כמשמעותו בסעיף 2 לחוק התקנים, התשי״ג–1953 (להלן – חוק התקנים);
”מעבדה מאושרת“ – כמשמעותה בסעיף 12 לחוק התקנים;
”נורה פלואורנית“ – נורה שהיא אחת מאלה, כמשמעותן בתקן:
(1)
נורה פלואורנית בעלת שתי כיפות;
(2)
נורה פלואורנית בעלת כיפה אחת;
(3)
נורה פלואורנית בעלת נטל עצמי בלא כיסוי;
”תקן“ – אחד מאלה לפי העניין וכתוקפו מזמן לזמן לפי חוק התקנים, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד האנרגיה והמים שכתובתו www.mni.gov.il; בהעדר הפניה כאמור, לא יהיה תוקף לתקן לעניין תקנות אלה:
(1)
תקן ישראלי ת״י 61195 ”נורות פלואורניות בעלות שתי כיפות – דרישות בטיחות“;
(2)
תקן ישראלי ת״י 61199 ”נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת – דרישות בטיחות“;
(3)
תקן ישראלי ת״י 60968 ”נורות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים – דרישות בטיחות“.
חובה לעמוד ביעילות אנרגטית
לא ייבא אדם בדרך עיסוקו, לא ייצר לשימוש בארץ, לא ימכור, ולא ישווק נורה פלואורנית אלא אם כן מכון התקנים או מעבדה מאושרת בדקו בהתאם לתקן את היעילות האנרגטית של הנורה הפלואורנית ובהתאם לבדיקה, היעילות האנרגטית של הנורה הפלואורנית היא כמפורט בתוספת לפחות.
העברת מידע לממונה
היצרן או היבואן ימסור לממונה מידע על היעילות האנרגטית של נורה פלואורנית שייבא או ייצר לפי דרישת הממונה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה לעניין יצרן או יבואן חמישה חודשים מיום פרסומן, ולעניין מוכר ומשווק 18 חודשים מיום פרסומן.

תוספת

(תקנה 2)

דרישות ליעילות אנרגטית של נורה

סוג נורהקריטריון ליעילות אנרגטית
נורה פלואורנית בכל הספק חשמלי
בטבלה לעיל –
– שטף אור של הנורה (לומן)
= הספק המבוא של הנורה (וט)


כ״א בסיוון התשע״ב (11 ביוני 2012)
  • עוזי לנדאו
    שר האנרגיה והמים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.