חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית לנורה חשמלית לתאורת פנים במבנים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית לנורה חשמלית לתאורת פנים במבנים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית לנורה חשמלית לתאורת פנים במבנים), התשע״א–2011


ק״ת תשע״א, 1279.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש״ן–1989 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”מכון התקנים“ – מכון כמשמעותו בסעיף 2 לחוק התקנים, התשי״ג–1953 (להלן – חוק התקנים);
”מעבדה מאושרת“ – כמשמעותה בסעיף 12 לחוק התקנים;
”נורה חשמלית“ – נורה שהיא אחת מאלה, כמשמעותן בתקן:
(1)
נורת להט מטונגסטן;
(2)
נורת הלוגן מטונגסטן;
”תקן“ – אחד מאלה לפי העניין וכתוקפו מזמן לזמן לפי חוק התקנים, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות שכתובתו www.mni.gov.il; בהעדר הפניה כאמור, לא יהיה תוקף לתקן לעניין תקנות אלה:
(1)
לנורת להט – תקן ישראלי ת״י 60432 חלק 1 ”נורות להט – דרישות בטיחות: נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות“;
(2)
לנורת הלוגן – תקן ישראלי ת״י 60432 חלק 2 ”נורות להט – דרישות בטיחות: נורות הלוגן מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות“.
חובה לעמוד ביעילות אנרגטית
לא ייבא אדם, לא ייצר לשימוש בארץ, לא ימכור, ולא ישווק נורה חשמלית אלא אם כן מכון התקנים או מעבדה מאושרת בדקו בהתאם לתקן את היעילות האנרגטית של הנורה החשמלית ובהתאם לבדיקה, היעילות האנרגטית של הנורה היא כמפורט בתוספת לפחות.
העברת מידע לממונה
היצרן או היבואן ימסור לממונה מידע על היעילות האנרגטית של נורה חשמלית שייבא או ייצר לפי דרישת הממונה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה לעניין יצרן או יבואן ארבעה חודשים מיום פרסומן, ולעניין מוכר או משווק, ביום ו׳ בטבת התשע״ב (1 בינואר 2012).

תוספת

(תקנה 2)

דרישות ליעילות אנרגטית של נורה

סוג נורהקריטריון ליעילות אנרגטית
נורת ליבון ונורת הלוגן בהספק העולה על 60W
או לפחות דרגת ”C“ לפי התקן
הערה: בטבלה לעיל
– שטף אור של הנורה (לומן)
= הספק המבוא של הנורה (וט)


ח׳ באב התשע״א (8 באוגוסט 2011)
  • עוזי לנדאו
    שר התשתיות הלאומיות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.