חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מקורות אנרגיה (הצגת דירוג אנרגטי ליחידת דיור)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מקורות אנרגיה (הצגת דירוג אנרגטי ליחידת דיור) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מקורות אנרגיה (הצגת דירוג אנרגטי ליחידת דיור), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 1842, 1872.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש״ן–1989 (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תש״ף]
בתקנות אלה –
”דירוג אנרגטי“ – הדירוג של יחידת הדיור במדרג האנרגטי לפי צריכת האנרגיה הנדרשת לאקלומה, המבטא את רמת התכנון של רכיבי מעטפת יחידת הדיור, כפי שנקבעו בתקן;
”יחידת דיור“ – מערכת חדרים, על חדרי השירות שלה, הנועדים למגורים;
”מוכר“ – מי שמוכר יחידת דיור שבנה או שהוא עתיד לבנות בעצמו או על ידי אדם אחר על קרקע שלו או של זולתו, כדי למוכרה, לרבות מי שמוכר יחידת דיור שקנה אותה, כדי למוכרה, מאדם שבנה או עתיד לבנות אותה כאמור, למעט מוכר יחידת דיור שלא בנה אותה בעצמו ולא קיבל מהקונה תמורה בעד מכירתה;
”מכון התקנים“ – כמשמעותו בפרק ב׳ בחוק התקנים, התשי״ג–1953 (להלן – חוק התקנים);
”מכירה“ – לרבות החכרה לתקופה של עשרים וחמש שנים או יותר, לרבות התחייבות למכור או להחכיר כאמור או לגרום שיימכר או יוחכר כאמור, לרבות פעולה באיגוד כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ״ג–1963;
”מעבדה“ – מכון התקנים או מעבדה מאושרת לפי סעיף 12 לחוק התקנים;
”מתווך“ – מתווך במקרקעין כמשמעותו בחוק המתווכים במקרקעין, התשנ״ו–1996;
”קונה“ – מי שרוכש או עשוי לרכוש יחידת דיור כאמור;
”תווית דירוג אנרגטי“ – תווית שעליה סימן המשקף את הדירוג האנרגטי של יחידת דיור לפי הדוגמה והמפרט שבתוספת;
”תקן“ – תקן ישראלי ת״י 5282 חלק 1 ”דירוג מבנים לפי צריכת האנרגיה: בנייני מגורים“ כתוקפו מזמן לזמן, שעותק שלו מצוי באתר מכון התקנים.
הצגת דירוג אנרגטי ליחידת דיור
(א)
לא יציג מוכר לקונה דירוג אנרגטי של יחידת דיור המיועדת למכירה ולא יעבירו למתווך, אלא אם כן התקיימו שני אלה:
(1)
קבעה מעבדה דירוג אנרגטי לפי התקן לאותה יחידת דיור;
(2)
הדירוג האנרגטי יוצג באמצעות תווית דירוג אנרגטי.
(ב)
לא יציג מתווך לקונה דירוג אנרגטי של יחידת דיור המיועדת למכירה אלא אם כן קיבל מהמוכר את תווית הדירוג האנרגטי של אותה יחידת דיור.
העברת נתונים לממונה
לא תוצג תווית דירוג אנרגטי של יחידת דיור לקונים, אלא אם כן העביר המוכר לממונה, בטופס המקוון אשר יפורסם באתר האינטרנט של משרד האנרגיה שכתובתו www.energy.gov.il, את הנתונים שעל בסיסם קבעה המעבדה את הדירוג האנרגטי של אותה יחידת הדיור, ונתן הממונה למוכר אישור מקוון על קליטת הנתונים במערכת.
דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת
הממונה ימסור לוועדת הכלכלה של הכנסת, אחת לשנה ובמשך ארבע שנים, דיווח לגבי יישומן של תקנות אלה, ובכלל זה לגבי השפעתן על מחירי הדיור ועל רמת החיסכון האנרגטי שהושגה בעקבות יישומן; דיווח ראשון לפי תקנה זו יימסר בתום שנתיים מיום התחילה.
תחילה ותחולה
תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה) (התקנות פורסמו ביום 26.7.2020), והן יחולו על יחידת דיור שניתן לגביה היתר בנייה לאחר יום התחילה; לעניין זה, ”היתר בנייה“ – כמשמעותו לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965.

תוספת

דירוג אנרגטי לדירות.png


כ״ח בתמוז התש״ף (20 ביולי 2020)
  • יובל שטייניץ
    שר האנרגיה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.