חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות הבעירה במחממים מוסקים בדלק נוזלי או בגז)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות הבעירה במחממים מוסקים בדלק נוזלי או בגז) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות הבעירה במחממים מוסקים בדלק נוזלי או בגז), התשס״ד–2004


ק״ת תשס״ד, 136.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש״ן–1989, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בוחן“ – אדם שהממונה אישר לו לבצע בדיקת נצילות הבעירה בהתאם לתקנות אלה;
”גז“ – גז פחמימני מעובה, גז טבעי או גז המתקבל מתהליכי תסיסה המשמש חומר בעירה להסקת מחמם;
”גזי פליטה“ – תוצר של שריפת החומרים המסיקים את המחמם;
”מחמם“ – דוד או מחולל למים חמים, לאוויר חם או שמן תרמי בהספק גדול מ־580 קוו״ט (500,000 קק״ל/לשעה) המוסק בדלק נוזלי או בגז;
”תקן“ – ת״י 1676 ”מיתקני הסקה למים חמים“.
בדיקת נצילות הבעירה
(א)
נצילות בעירה של מחמם תיבדק בידי בוחן אחת ל־14 חודשים.
(ב)
הבדיקה האמורה בתקנת משנה (א) (להלן – הבדיקה) תיעשה כאשר המבער פועל בלהבה גדולה וספירת הפיח בגזי הפליטה וביציאתם מהדוד היא מזערית; נתוני הבדיקה יכללו את טמפרטורת גזי הפליטה, את תמפרטורת הסביבה ואת אחוז דו־תחמוצת הפחמן.
(ג)
נצילות הבעירה תחושב לפי איבודי חום בגזי הפליטה, לפי סעיף 10.1.1 לתקן; קיימת באתר המחמם מערכת בדיקה של גזי פליטה, ייעשה החישוב לפי נתוני המערכת.
(ד)
הבוחן ימסור את תוצאות הבדיקה לממונה בתוך 30 ימים מיום ביצועה לפי הטופס שבתוספת.
(ה)
הראו ממצאי הבדיקה שנצילות הבעירה קטנה מ־83% בעבור מחממי מים ו־80% בעבור מחממי שמן תרמי ואוויר חם, ישפר בעל המחמם את הנצילות ותיערך בדיקה חוזרת של הנצילות בידי בוחן בתוך שלושה חודשים מיום ביצוע הבדיקה האחרונה.
ביקורת
הממונה רשאי להיכנס לכל אתר שבו מופעל מחמם כדי לבדוק את נצילות הבעירה ולוודא את אמינות תוצאות הבדיקה.
חובת קיום ההוראות
האחריות לקיום הוראת תקנה 2 חלה על בעל המחמם וכן על כל אדם, שאינו עובד של בעל המחמם, אשר שירותיו נשכרו לצורך הפעלת המחמם או לצורך תחזוקתו.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 3 חודשים מיום פרסומן.

תוספת

(תקנה 2(ד))

תסקיר על בדיקת נצילות הבעירה במחמם

(הטופס הושמט.)


כ״ח בכסלו התשס״ד (23 בדצמבר 2003)
  • יוסף פריצקי
    שר התשתיות הלאומיות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.