חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מעונות יום שיקומיים (השתתפות בהוצאות של מי שחייב במזונותיו של פעוט עם מוגבלות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מעונות יום שיקומיים (השתתפות בהוצאות של מי שחייב במזונותיו של פעוט עם מוגבלות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מעונות יום שיקומיים (השתתפות בהוצאות של מי שחייב במזונותיו של פעוט עם מוגבלות), התשס״ז–2006


ק״ת תשס״ז, 77.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק מעונות יום שיקומיים, התש״ס–2000, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”השר“ – שר הרווחה;
”חייב“ – מי שחייב במזונותיו של פעוט עם מוגבלות;
”מחלקה לשירותים חברתיים“ – כמשמעותה בחוק שירותי הסעד, התשי״ח–1958.
חובת השתתפות
חייב ישתתף בהוצאות השהייה, הטיפול והחינוך של הפעוט עם מוגבלות במעון יום שיקומי (להלן – ההוצאות).
קביעת שיעור השתתפות
(א)
סכום ההשתתפות של החייב בהוצאות יהיה כמפורט בטור ב׳ בטבלה שבתוספת, לפי ההכנסה הממוצעת לנפש במשפחת החייב, שקבעה המחלקה לשירותים חברתיים שבמקום מגוריו של החייב כמפורט בטור א׳ לצדו.
(ב)
סכום ההשתתפות כאמור בתקנת משנה (א) יעודכן בידי השר לפי המלצה של ועדה משותפת לנושא זה של נציגי משרד הרווחה ומשרד האוצר.
שינוי במצב הכלכלי של החייב
(א)
חייב יתייצב אחת לשנה במחלקה לשירותים חברתיים, לפי הזמנתה, לצורך בדיקת מצבו הכלכלי.
(ב)
ראתה המחלקה לשירותים חברתיים, כי יש הצדקה לשינוי בשיעור השתתפות בהוצאות שנקבע בעבר לחייב, תקבע לו שיעור השתתפות חדש שיחול למן 1 בחודש ספטמבר של השנה.
הנחות
חייב יהיה זכאי להפחתת שיעור השתתפותו בהוצאות בהתאם לתע״ס כהגדרתו בתקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים), התשמ״ו–1986.
תשלום השתתפות החייב
החייב ישלם את ההשתתפות שלו בהוצאות לרשות המקומית שבמקום מגוריו.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.

תוספת

(תקנה 3)

טבלת השתתפות מי שחייב במזונותיו של פעוט עם מוגבלות בהוצאות השהייה, הטיפול והחינוך של הפעוט במעון יום שיקומי

טור א׳
הכנסה חודשית ממוצעת לנפש במשפחת החייב
בשקלים חדשים
טור ב׳
שיעור ההשתתפות החודשי בשקלים חדשים
עד 855317
מעל 855 עד 1,360374
מעל 1,360 עד 1,865476
מעל 1,865 עד 2,085589
מעל 2,085 עד 2,305691
מעל 2,305 עד 2,525782
מעל 2,525 עד 2,745884
מעל 2,745 עד 2,965986
מעל 2,965 עד 3,1851,054
מעל 3,185 עד 3,4051,110
מעל 3,405 עד 4,3501,193
מעל 4,3501,193


י״ז באלול התשס״ו (10 בספטמבר 2006)
  • אהוד אולמרט
    ראש הממשלה ושר הרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.