חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשמ״ד–1984


ק״ת תשמ״ד, 1409; ס״ח תשמ״ו, 37; ק״ת תשמ״ז, 398.

עדכון סכומים: ק״ת תשמ״ה, 59; תשמ״ח, 12; תשמ״ט, 212, 1246; תש״ן, 975; תשנ״א, 1041; תשנ״ב, 1411; תשנ״ג, 1158; תשנ״ד, 1188; תשנ״ה, 1694; תשנ״ו, 1432; תשנ״ז, 947; תשנ״ח, 1078; תש״ס, 786; תשס״ב, 20, 1205; תשס״ג, 1081; תשס״ז, 1085; תשס״ח, 60, 1132; תשס״ט, 1146; תש״ע, 1486; תשע״א, 1195; תשע״ב, 1602; תשע״ג, 1551; תשע״ד, 1542; תשע״ז, 645, 1407; תשע״ח, 2304; תשע״ט, 3600; תש״ף, 1936.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 125 לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדלת סכומים [תיקון: ס״ח תשמ״ו, [הודעות]]
הסכומים בסעיפי החוק המפורטים להלן יהיו כנקוב לצדם:
(1)
בסעיף 94 – 211 שקלים חדשים (החל מיולי 2020; 1,500 שקלים מתואם לאוקטובר 1983);
(2)
בסעיף 95 – 316 שקלים חדשים (החל מיולי 2020; 2,250 שקלים מתואם לאוקטובר 1983);
(3)
(בוטלה מכללא לאור ביטול סעיף 122 לחוק).
הצמדה למדד [תיקון: תשמ״ז]
(א)
הסכומים הנקובים בתקנה 1 יעודכנו ב־1 ביולי של כל שנה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה –
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”מדד חדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
”מדד יסודי“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולענין העדכון ב־1 באוקטובר 1984 – המדד שפורסם לחודש אוקטובר 1983.
(ב)
סכום מעודכן כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים.
פרסום הסכומים המעודכנים
שר האוצר יפרסם ברשומות את נוסח תקנה 1 כפי שהוא מעודכן עקב האמור בתקנה 2.
תחולה
(א)
תחולתה של תקנה 1(1) לגבי דו״ח תקופתי שמועד הגשתו ביום פרסומן של תקנות אלה או לאחר מכן וכן לגבי דו״ח תקופתי שמועד הגשתו לפני המועד האמור ולא הוגש תוך חודש מיום פרסומן של תקנות אלה.
(ב)
תחולתה של תקנה 1(2) לגבי התקופה שבה לא נוהלו הפנקסים או נוהלו בסטיה מהותית, החל ביום פרסומן של תקנות אלה.
(ג)
תחולתה של תקנה 1(3) לגבי עבירות שבוצעו החל ביום פרסומן של תקנות אלה.
ביטול
תקנות מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשמ״א–1981 – בטלות.


ד׳ בניסן התשמ״ד (6 באפריל 1984)
  • יגאל כהן־אורגד
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.