חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (הוראת שעה), התשע״ו–2015


ק״ת תשע״ו, 104; תשע״ח, 943; תש״ף, 138.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(2)(ב) ו־243 לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הוראת שעה [תיקון: תשע״ח, תש״ף]
(א)
בתקנות אלה –
”רכב חשמלי“ – רכב שמונע במנוע חשמלי בלבד, שלא הותקן בו מנוע בוכנה סירוגי בשריפה פנימית ושנטען ממקור חשמל חיצוני לרכב;
”רכב משולב מנוע (hybrid)“ – רכב בעל מנוע בוכנה סירוגי בשריפה פנימית המוצת בניצוץ ומנוע חשמלי, אשר יכול לפעול יחד עם מנוע הבוכנה כאמור או במקומו, לצורך הנעת הרכב;
”רכב פלאג־אין“ – רכב משולב מנוע (hybrid), בתנאי שהוא בעל ציון ירוק שאינו עולה על 100 ומצבר בעל קיבולת העולה על 3 KWH המשמש להנעת הרכב הנטען ממקור חשמל חיצוני לרכב; לעניין זה, ”ציון ירוק“ – כהגדרתו בכלל 6 לכללים נוספים (ישראליים) לפרק 87 לתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע״ב–2012.
(ב)
בתקופה שמיום י״ד בתמוז התשע״ה (1 ביולי 2015) עד יום כ״ז בטבת התשפ״ב (31 בדצמבר 2021), יקראו לגבי עובד שהועמד לרשותו רכב שנרשם לראשונה לפני יום התחילה של תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון), התש״ע–2009 (יום התחילה 1.1.2010), שסיווגו M1 או N1 כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, התשכ״א–1961 (להלן – תקנות התעבורה) ושהוא רכב משולב מנוע (hybrid), את הסכומים הנקובים בתוספת לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשנ״ז–1987 (להלן – התקנות העיקריות), בהפחתת 500 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2015; בשנת 2021, 500 ש״ח).
(ג)
בתקופה שמיום י״ד בתמוז התשע״ה (1 ביולי 2015) עד יום כ״ז בטבת התשפ״ב (31 בדצמבר 2021), יקראו לגבי עובד שהועמד לרשותו רכב שנרשם לראשונה ביום התחילה האמור בתקנת משנה (ב) או אחריו, שסיווגו M1 או N1 כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, ושהוא רכב משולב מנוע (hybrid), את תקנה 2(א) לתקנות העיקריות, כאילו אחרי ”מכפלה של 10 שקלים חדשים“ בא ”בהפחתת 500 שקלים חדשים“ (מתואם לשנת 2015; בשנת 2021, 500 ש״ח).
(ד)
בתקופה שמיום י״ד בתמוז התשע״ה (1 ביולי 2015) עד יום כ״ז בטבת התשפ״ב (31 בדצמבר 2021), יקראו לגבי עובד שהועמד לרשותו רכב שנרשם לראשונה ביום התחילה האמור בתקנת משנה (ב) או אחריו, שסיווגו M1 או N1 כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, ושהוא רכב פלאג־אין או רכב חשמלי, את תקנה 2(א) לתקנות העיקריות, כאילו אחרי ”מכפלה של 10 שקלים חדשים“ בא ”בהפחתת 1,000 שקלים חדשים“ (מתואם לשנת 2015; בשנת 2021, 1,010 ש״ח).
(ה)
עובד שהופחת לו הסכום שבתקנה 2(א) לתקנות העיקריות בהתאם לתקנת משנה (ד), לא יהיה זכאי להפחתה בהתאם לתקנת משנה (ג).
(ו)
סכומי ההפחתה הנקובים בתקנות אלה יתואמו ב־1 בינואר בכל שנת מס ויעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.


ו׳ באב התשע״ה (22 ביולי 2015)
  • משה כחלון
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.