חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (קביעת נכס)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (קביעת נכס) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (קביעת נכס), התשס״ד–2004


ק״ת תשס״ד, 472.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 93, 98 ו־243 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות ופרשנות
(א)
בתקנות אלה –
”זכות במקרקעין שמכירתה פטורה ממס“ – זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין, שהועברו לחבר בחבר בני אדם בפטור ממס לפי סעיף 71(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ״ג–1963 (להלן – חוק מיסוי מקרקעין);
”שוויה של זכות במקרקעין שמכירתה פטורה ממס“ – שוויה של זכות כאמור ביום שבו הוחל בפירוקו של חבר בני האדם.
(ב)
לכל מונח בתקנות אלה תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק מיסוי מקרקעין, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
הוראות מיוחדות לענין חבר בני אדם שהוחל בפירוקו
בפירוק חבר בני אדם שחלות עליו הוראות סעיף 93 לפקודה, יראו כנכס לענין סעיף 93(א)(2) עד (4) ו־(ב), כל רכוש, בין מקרקעין ובין מיטלטלין, וכל זכות או טובת הנאה ראויות או מוחזקות, והכל בין שהם בישראל ובין שהם מחוץ לישראל, למעט זכות במקרקעין שמכירתה פטורה ממס.
תיאומים לענין מחיר מקורי
במכירת מניות של חבר בחבר בני אדם שקיבל זכות במקרקעין שמכירתה פטורה ממס, ושיום רכישתה על ידי חבר בני האדם היה ביום הרכישה של המניות או לפניו, יראו כמחיר המקורי של המניות את המחיר המקורי, בהפחתת המחיר המקורי כשהוא מוכפל ביחס שבין שוויה של זכות במקרקעין שמכירתה פטורה ממס, לבין הסכום המתקבל מצירוף התמורה שהתקבלה כאמור בסעיף 93(א)(3) לפקודה ושוויה של הזכות במקרקעין שמכירתה פטורה ממס.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ז׳ בטבת התשס״ד (1 בינואר 2004).


כ״ד בניסן התשס״ד (15 באפריל 2004)
  • בנימין נתניהו
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.