חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (קביעת מקדמות על פי מחזור)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (קביעת מקדמות על פי מחזור) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (קביעת מקדמות על פי מחזור), התשמ״ב–1982


ק״ת תשמ״ב, 970; תשמ״ה, 1746; תשמ״ז, 215, 398; תשמ״ט, 474; תשנ״א, 127, 396; תשס״ד, 928.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 175(ב) ו־243 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשמ״ה, תשמ״ט, תשנ״א, תשס״ד]
בתקנות אלה –
”בעל שליטה“ – כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודה;
”הכנסה מיוחדת“ – הכנסה שהיא אחת מאלה:
(1)
חלק ממחזור העסקאות כהגדרתו בסעיף 175(ב) לפקודה, שחלים עליו שיעורי המס לפי אחד מסעיפי הפקודה האלה: 122א, 124ב, 125ב, 125ג(ב), (ג) ו־(ד);
(2)
רווח הון שהיה למוכר במכירת נייר ערך זר או במכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל הרשום למסחר בבורסה מחוץ ישראל;
”נישום“ – אדם החייב בהגשת דוח לפי סעיף 131 לפקודה שנדרש לשלם מקדמותיו בהתאם לתקנות אלה על פי הודעה ששלח לו הנציב, או על פי הודעה שפורסמה בשני עתונים יומיים;
”מוכר“ – למעט בעל שליטה המוכר נייר ערך בחברה שבה הוא בעל שליטה;
”עיסקה“ – (נמחקה);
”מחזור“ – (נמחקה);
”מחזור עסקאות“ – כפי שנקבע לפי סעיף 175(ב) לפקודה בהפחתת הכנסות מיוחדות;
”מס“ – מס הכנסה, למעט מס בשל הכנסה שאינה כלולה במחזור העסקאות לפי סעיף 175(ב) לפקודה;
”שיעור“ – היחס שבין המס שחויב בו נישום בשנת המס הקובעת בשל מחזור עסקאותיו באותה שנה לבין מחזור עסקאותיו באותה השנה;
”מחזור מתואם“ – (נמחקה);
”בסיס לתיאום השיעור“ – (נמחקה);
”שיעור מקדמות מתוקן“ – (נמחקה).
קביעת המקדמה ותשלומה [תיקון: תשמ״ז, תשמ״ז־2, תשנ״א־2]
(א)
נישום חייב בתשלום 12 מקדמות חדשיות רצופות החל ב־15 בפברואר ובכל 15 לחודש שלאחריו, המחושבת על ידו על בסיס הכפלת השיעור – כפי שנקבע בדרישת הנציב – במחזור עסקאותיו בחודש שקדם לחודש שנקבע לתשלום המקדמה, ויצרף לתשלום דו״ח שבו תפורט דרך קביעת המקדמה החודשית בהתאם להודעת הנציב.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), נישום שסכום מקדמותיו בשנה הקובעת לא עלה על סכום שקבע הנציב, ישלם שש מקדמות דו־חודשיות רצופות החל ב־15 במרס ובכל 15 בחודש השני שלאחריו.
(ג)
המקדמות הדו־חודשיות יחושבו על בסיס הכפלת השיעור, כפי שנקבע בדרישת הנציב, במחזור עסקאותיו של הנישום בחודשיים שקדמו לחודש שנקבע לתשלום המקדמה ויצורף לתשלום דו״ח שבו תפורט קביעת המקדמה בהתאם להודעת הנציב.
[תיקון: תשנ״א, תשס״ד]
(בוטלה).
דין אי קביעת או אי תשלום מקדמה [תיקון: תשמ״ז, תשנ״א, תשנ״א־2]
לא שילם הנישום מקדמה או חלק ממנה, לפי תקנות אלה, יהיה סכום המקדמה לענין הוראות הפקודה, החלק השנים עשר או החלק השישי ממחזור עסקאותיו, לפי הענין, כפי שנקבע בשומה לאותה שנת מס, מוכפל בשיעור או בשיעור המקדמות המתוקן, לפי הענין.
תחולת הפקודה על מקדמות
הוראות הפקודה לענין מקדמות כמשמעותן בחלק י׳ לפקודה יחולו, בשינויים המחוייבים, על קביעת סכום המקדמה לפי תקנות אלה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה לגבי מקדמות משנת המס 1982.


ב׳ באייר התשמ״ב (25 באפריל 1982)
  • יורם ארידור
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.