חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (ספורטאי חוץ)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (ספורטאי חוץ) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (ספורטאי חוץ), התשנ״ח–1998


ק״ת תשנ״ח, 742; תשס״ה, 319.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 75א לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ״א–1961 (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


ניכוי הוצאות שהייה
ספורטאי חוץ זכאי לנכות מהכנסתו מעיסוק בספורט את ההוצאות האלה:
(1)
סכום שהוציא בעד לינה או דמי שכירות ששילם בעד דירה ששכר בישראל, ובלבד שהגיש מסמכים או קבלות לאימות אותן הוצאות להנחת דעתו של פקיד השומה;
(2)
סכום שלא יעלה על 230 שקלים חדשים (מתואם לשנת 1998; בשנת 2021, 330 ש״ח) שהוציא בעד ארוחות בשל כל יום שהייה בישראל; הסכום האמור יתואם לפי סעיף 120ב לפקודה, כאילו היה תקרת הכנסה ויעוגל לעשרת השקלים החדשים הקרובים.
הגבלת ההוצאה לגבי תקופת שהייה בחו״ל
על אף האמור בכל דין, ספורטאי חוץ ששהה מחוץ לישראל בשנת המס תקופה מצטברת העולה על 30 ימים, יהא רשאי לנכות רק חלק מההוצאות המפורטות בתקנה 1, כיחס התקופה שבה שהה בישראל בשנת המס, לכלל שנת המס; לא יובאו בחשבון התקופה המצטברת האמורה תקופות שבהן שהה במחוץ לישראל במסגרת העיסוק בספורט.
שיעור המס
על הכנסתו החייבת של ספורטאי חוץ מעיסוק בספורט יחול מס בשיעור 25%, במקום השיעורים הקבועים בסעיף 121 לפקודה, והכנסה זו תיחשב כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת.
הגבלת תחולה [תיקון: תשס״ה]
הוראות אלה לא יחולו על הכנסה מעיסוק בספורט של ספורטאי חוץ שהופקה לאחר שהפיק בישראל הכנסה כאמור במשך למעלה מארבעים ושמונה חודשים; לענין זה, לא תובא במנין ארבעים ושמונה החודשים הכנסה שהופקה מעיסוק בספורט לפני יום ט׳ בטבת התשנ״ו (1 בינואר 1996).
תחילה
(א)
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ב בטבת התשנ״ז (1 בינואר 1997).
(ב)
בשנת המס 1997, במקום הסכום הקבוע בתקנה 1(2) יבוא ”210“.


ב׳ באייר התשנ״ח (28 באפריל 1998)
  • יעקב נאמן
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.