חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה ותגמול בעד שירות במילואים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה ותגמול בעד שירות במילואים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה ותגמול בעד שירות במילואים), תשל״ט–1979


ק״ת תשל״ט, 1001; תשמ״ה, 378; תשמ״ז, 397; תשמ״ט, 220; תשע״ח, 446.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו־243 לפקודת מס הכנסה, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”תשלומים“ – דמי פגיעה בעבודה, תגמול בעד שירות במילואים – כמשמעותם בצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה, ותגמול בעד שירות במילואים כהכנסה), תשל״ט–1979, המשתלמים למקבל על ידי המוסד;
”המוסד“ – המוסד לביטוח לאומי לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח–1968;
”המקבל“ – יחיד המקבל תשלומים;
ניכוי מס
המוסד המשלם למקבל תשלומים ינכה בעת התשלום מתשלומים אלה מס בשיעור שנקבע בתוספת לתקנות מס הכנסה, מילווה חסכון ומס מעסיקים (ניכוי משכר עבודה ותשלום מילווה חסכון ומס מעסיקים), תשל״ט–1979, או כמפורט בתוספת לתקנות שיבואו במקומן.
תיאום ניכויי מס
פקיד השומה רשאי להתיר בכתב כי ניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן אם היה סבור שעלול להתהוות עודף מניכוי המס לפי השיעור כאמור בתקנה 2 לתקנות אלה.
הגשת דו״ח ותשלום לפקיד השומה [תיקון: תשמ״ה, תשמ״ט, תשע״ח]
המוסד יגיש לפקיד השומה עד היום ה־16 לכל חודש דין וחשבון בטופס 0102 שיכלול פרטים על מספר מקבלי התשלום, על התשלומים ששילם להם ועל סכום המס שנוכה לפי תקנות אלה בחודש הקודם, וישלם לו באותו מועד את סך כל המס שניכה.
רישום ומסירת דו״חות [תיקון: תשמ״ז]
(א)
המוסד ינהל לגבי כל מקבל כרטיס תשלומים בטופס 0101 כשהוא מסוכם לכל פרטיו בצירוף ריכוז הכרטיסים בטופס 0126 לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה לגבי התשלומים ששילם בשנת המס הקודמת ולגבי המס שניכה מתשלומים אלה.
(ב)
המוסד רשאי לנהל את הדו״חות האמורים בפסקה (1) ולהגישם לפקיד השומה באמצעות מיכון וכפי שיקבע הנציב.
אישורים [תיקון: תשמ״ז]
המוסד יתן למקבל לא יאוחר מיום 20 במרס של כל שנה לגבי שנת המס הקודמת אישור בטופס 0106 או בדרך אחרת כפי שקבע הנציב על התשלום ששילם ועל המס שניכה מתשלום זה.
טפסים
הנציב יקבע טפסים לענין תקנות אלה ואפשר להשיגם במשרדי פקיד השומה.
תשלומים למקבל על ידי מעביד
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ד׳ בניסן תשל״ט (1 באפריל 1979).


כ״ד באדר תשל״ט (23 במרס 1979)
  • שמחה ארליך
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.