חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות), התשנ״ח–1997


ק״ת תשנ״ח, 74; תשס״ג, 292, 586; תשס״ד, 730; תשס״ו, 287; תשע״ב, 660; תשע״ח, 446.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164, 166 ו־243 לפקודת מס הכנסה, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשס״ג, תשס״ג־2, תשס״ד]
בתקנות אלה, ”קרן השתלמות“, ”עמית“, ”סכומים מקרן השתלמות“ ו”סכומי ריבית חייבת“, כהגדרתם בצו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו מקרן השתלמות כהכנסה), התשנ״ח–1997, ו”השיעור המרבי“ – שיעור המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 121 לפקודה.
ניכוי מס [תיקון: תשס״ג, תשס״ד, תשס״ו, תשע״ב]
(א)
קרן השתלמות המשלמת לעמית סכומים מקרן השתלמות תנכה מסכומים אלה, בעת התשלום מס בשיעור המרבי.
(ב)
קרן השתלמות המשלמת לעמית סכומי ריבית חייבת, תנכה מסכומים אלה בעת התשלום, מס בשיעור 25%.
תיאום ניכוי מס
פקיד השומה רשאי להתיר בכתב כי ניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן אם היה סבור שעלול להתהוות עודף מניכוי המס לפי השיעור האמור בתקנה 2.
בגשת דו״ח ותשלום לפקיד השומה [תיקון: תשס״ג, תשע״ח]
(א)
קרן השתלמות תגיש לפקיד השומה עד היום ה־16 בכל חודש דין וחשבון בטופס 0102 שיכלול פרטים על מספר העמיתים ששולמו להם סכומים מקרן ההשתלמות בחודש הקודם (להלן – תקופת הדיווח), על סך כל הסכומים מקרן השתלמות ששילמה בתקופת הדיווח ועל סכום המס שנוכה לפי תקנות אלה בתקופת הדיווח.
(ב)
קרן השתלמות תשלם במועד הקבוע להגשת הדו״ח כאמור בתקנת משנה (א) את סכום המס שניכתה.
מסירת דו״חות [תיקון: תשס״ד]
(א)
קרן ההשתלמות תרשום לגבי כל עמית בטופס 0851 את הפרטים המפורטים בו, תוך שבוע מיום ששולמו לו הסכומים מקרן ההשתלמות ותגיש לפקיד השומה כשהוא מסוכם לפרטיו, בצירוף ריכוז הטפסים בטופס 0856 לא יאוחר מיום 31 במרס של שנת המס שלאחר שנת המס שבה שילמה סכומים כאמור.
(ב)
קרן השתלמות תגיש לפקיד השומה את הטפסים האמורים בתקנת משנה (א), באמצעות מערכת מיכון, כפי שקבע הנציב.
אישורים
קרן השתלמות תיתן לעמית אישור בטופס 0857 בדבר הסכומים ששילמה מקרן ההשתלמות ועל המס שניכתה, וזאת לא יאוחר מיום ה־20 במרס בשנת המס שלאחר שנת המס שבה שילמה סכומים אלה.
תשלומים כהכנסה
האמור בתקנות אלה אינו פוטר עמית מלכלול בדין וחשבון על הכנסתו סכומים שקיבל מקרן השתלמות.
תחילה
תקנות אלה יחולו לגבי סכומים מקרן השתלמות שישולמו ב־1 בחודש השני שלאחר פרסומן או אחריו.


ט׳ בתשרי התשנ״ח (10 באוקטובר 1997)
  • יעקב נאמן
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.