חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (ניכוי מסוגי שכר מסויימים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (ניכוי מסוגי שכר מסויימים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (ניכוי מסוגי שכר מסויימים), התשכ״ז–1967

תקנות בדבר ניכוי משכר אמנים, שכר בוחנים ושכר מרצים


ק״ת תשכ״ז, 2040; תש״ל, 1706; תשל״ג, 1141; תשל״ו, 706; תשל״ז, 2374; תשל״ט, 1431; תשמ״א, 168; תשמ״ב, 1272א, 1392; תשמ״ד, 60; תשמ״ה, 51, 377; תשמ״ז, 396, 1242; תשמ״ט, 220; תשנ״ז, 388; תשנ״ח, 36; תשס״ד, 726; תשס״ה, 54; תשע״ח, 441.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו־243 לפקודת מס הכנסה, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תש״ל, תשמ״ב, תשנ״ח, תשס״ד]
בתקנות אלה –
”שכר אמנים“, ”שכר בוחנים“, ”שכר מרצים“, ”שכר מעניקי שירותי משרד“, ”שכר דירקטורים“ ו”שכר ספורטאים“ (להלן – השכר), ”מקבל“ ו”חייב“ – כמשמעותם בצו מס הכנסה (קביעת סוגי שכר כהכנסה), התשכ״ז–1967;
”השיעור המרבי“ – שיעור המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 121 לפקודה.
ניכוי מס במקור [תיקון: תשל״ג, תשל״ו, תשל״ט, תשמ״ב, תשמ״ד, תשמ״ה, תשמ״ז־2, תשנ״ז, תשנ״ח, תשס״ד]
(א)
חייב המשלם שכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מעניקי שירותי משרד או שכר דירקטורים למקבל, ינכה משכר זה מס בשיעור המרבי.
(ב)
חייב המשלם שכר ספורטאים למקבל, ינכה משכר זה מס בשיעור של 30%.
ניכוי מס משווה כסף
(א)
היה התשלום האמור בתקנה 2 כולו או חלקו בשווה כסף, יקבע החייב לצורך הניכוי את סכום התשלום כפי שעלה לו.
(ב)
פקיד השומה רשאי להגדיל או להקטין את הסכום האמור בתקנת משנה (א) והחייב ינכה את המס בהתאם לכך.
תיאום ניכוי מס
רשאי פקיד השומה להורות לחייב, בכתב, כי ניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן, אם היה סבור כי עלול להתהוות עודף מניכוי המס.
תשלום והגשת דו״ח לפקיד השומה [תיקון: תשמ״א, תשמ״ה־2, תשמ״ט, תשע״ח]
חייב יגיש לפקיד השומה עד היום ה־16 לכל חודש דין וחשבון בטופס 832 על השכר ששילם ועל סכום המס שניכה לפי תקנות אלה בחודש הקודם, וישלם לו באותו מועד את סך כל המס שניכה.
רישום ומסירת דו״חות [תיקון: תשל״ז, תשמ״ב, תשמ״ז, תשס״ד]
(א)
חייב ירשום לגבי כל מקבל, בטופס 831, את כל הפרטים המפורטים בו, תוך שבוע מיום התשלום, ויגישו לפקיד השומה, כשהוא מסוכם לכל פרטיו, לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה, לגבי השכר ששולם לו בשנת המס הקודמת; הטפסים האמורים יוגשו יחד עם טופס 836 שבו ירוכזו הרישומים מטופס 831.
(ב)
חובת הגשת הטפסים האמורים בתקנת משנה (א) באמצעות מערכת מיכון, כפי שיורה הנציב, תחול על חייב –
(1)
שחלה עליו חובה לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, כפי שנקבעה בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל״ג–1973, או בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי מוסד), התשנ״ב–1992;
(2)
המעסיק 10 עובדים או יותר;
(3)
העורך את החישובים של תשלומי השכר והניכויים מהם באמצעות מערכת מיכון.
אישורים [תיקון: תשל״ז, תשמ״ז]
חייב ששילם שכר למקבל, יתן לו, לא יאוחר מיום 20 במרס של כל שנה לגבי שנת המס הקודמת, אישור בטופס 837 על השכר ששולם לו ועל המס שנוכה מהשכר.
שכר כהכנסה
האמור בתקנות אלה אינו פוטר מקבל מלכלול בדין וחשבון על הכנסתו שכר שקיבל.
טפסים
טפסים לצורך תקנות אלה ייקבעו על ידי הנציב ואפשר יהיה להשיגם במשרדי פקיד השומה.
[תיקון: תש״ל, תשנ״ח]
(בוטלה).


כ״ג באדר ב׳ תשכ״ז (4 באפריל 1967)
  • פנחס ספיר
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.