חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי), התשס״ז–2007


ק״ת תשס״ז, 453; תשס״ט, 1244.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31 ו־243 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”הוצאה“ – כהגדרתה בתקנות הכלליות;
”מוסד ציבורי“ – כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה, ששר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת קבע אותו לענין סעיף 46 לפקודה, ושתקנונו מסדיר הפעלת מתנדבים;
”מתנדב“ – יחיד שמתקיימים לגביו שני אלה:
(1)
הוא עושה פעילות התנדבותית לקידום המטרות הציבוריות של המוסד הציבורי;
(2)
לא היתה לו הכנסה מהמוסד הציבורי, במישרין או בעקיפין, או כל תמורה או טובת הנאה אחרת, למעט לכיסוי הוצאות שהוציא, במישרין או בעקיפין, לצורך מימוש המטרות הציבוריות של המוסד הציבורי.
הוצאה של מתנדב
הוצאה שהוציא מתנדב לצורך מימוש מטרותיו של מוסד ציבורי תותר למתנדב בניכוי, עד גובה הסכום ששילם לו המוסד הציבורי כהחזר הוצאותיו.
התרת הוצאה בשל הוצאות מתנדב למוסד ציבורי [תיקון: תשס״ט]
(א)
הוצאות שהוציא מתנדב לצורך מימוש המטרות הציבוריות של מוסד ציבורי לפי תקנה 2, יראו אותן כהוצאות המוסד הציבורי, והן יותרו למוסד הציבורי בניכוי לענין סעיפים 3(ז) ו־181ב לפקודה, בהתאם לקבוע בתקנות הכלליות.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), ההוצאות המפורטות להלן שהוציא מתנדב לצורך מימוש המטרות הציבוריות של מוסד ציבורי לפי תקנה 2, יראו אותן כהוצאות המוסד הציבורי, והן יותרו למוסד הציבורי בניכוי לענין סעיפים 3(ז) ו־181ב לפקודה, כלהלן:
(1)
הוצאות כיבוד קל שהוצאו במקום מגוריו של המתנדב או במקום פעילותו ההתנדבותית, בסכום שלא יעלה על 24 שקלים חדשים לאדם באירוע (מתואם לשנת 2009; בשנת 2021, 30 ש״ח);
(1א)
הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית ששימשה את המתנדב לשם נסיעה למקום פעילותו ההתנדבותית, בסכום שלא יעלה על 200 שקלים חדשים לחודש (מתואם לשנת 2009; בשנת 2021, 220 ש״ח);
(2)
הוצאות לרכישת דלק המשמש למתנדב לשם נסיעה למקום פעילותו ההתנדבותית, בסכום שלא יעלה על 600 שקלים חדשים לחודש (מתואם לשנת 2009; בשנת 2021, 670 ש״ח) בניכוי הסכום שהותר לפי פסקה (1א), לאותו חודש;
(3)
הוצאות בשל שיחות טלפון מביתו או מרדיו טלפון נייד, בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים לחודש (מתואם לשנת 2009; בשנת 2021, 110 ש״ח).
עדכון סכומים
הסכומים הנקובים בתקנה 3 יתואמו על פי סעיף 120ב לפקודה כאילו היו הנחות סוציאליות ויעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.
הוכחה, רישום ומסירת דוחות
(א)
על אף האמור בתקנות 2 ו־3, לא יותרו בניכוי ההוצאות המפורטות בהן, אלא אם כן נתקיימו שני אלה:
(1)
המוסד הציבורי והמתנדב הגישו מסמכים או קבלות לאימות ההוצאות, להנחת דעתו של המנהל, וכן כל הוכחה נדרשת אחרת לפי בקשת המנהל;
(2)
המוסד הציבורי הגיש, לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנת מס, הודעה לפקיד השומה, בטופס שקבע המנהל, הכוללת את פרטיהם האישיים של כל המתנדבים במוסד הציבורי בשנת המס הקודמת, ולגבי כל מתנדב שהמוסד הציבורי החזיר לו הוצאות – את פירוט ההוצאות וסכומן לגבי כל רבעון בשנת המס הקודמת.
(ב)
המוסד הציבורי ייתן לכל מתנדב אישור על הוצאות שהחזיר לו בשנת המס הקודמת; אישור כאמור יכלול את סכומי ההוצאות, מטרת ההוצאה, מועד התשלום על ידי המתנדב ומועד התשלום למתנדב על ידי המוסד הציבורי, הכל כפי שייקבע בטופס שייקבע המנהל.


י״ב בכסלו התשס״ז (3 בדצמבר 2006)
  • אברהם הירשזון
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.