חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (מיזוג חברות שמתקיימים ביניהן יחסים מיוחדים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (מיזוג חברות שמתקיימים ביניהן יחסים מיוחדים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (מיזוג חברות שמתקיימים ביניהן יחסים מיוחדים), התשנ״ה–1995


ק״ת תשנ״ה, 1303; תשס״ח, 930.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 103ג(6)(ג) לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”חברות אחיות“ – שתי חברות או יותר שנתקיימו לגביהן כל אלה:
(1)
בעלי הזכויות בכל אחת מהן זהים לבעלי הזכויות בכל אחת מהאחרות;
(2)
חלקו של כל בעל זכויות בכל אחת מהן זהה לחלקו בכל אחת מהאחרות;
(3)
חלוקת הזכויות בין בעלי הזכויות לא השתנתה במשך חמש השנים שלפני מועד המיזוג;
”חברה מחזיקה“ ו”חברה מוחזקת“ – כמשמעותן בתקנות מס הכנסה (מיזוגים של חברות המחזיקות זו בזו), התשנ״ה–1995.
חברות אחיות [תיקון: תשס״ח]
במיזוג שבו משתתפות חברות אחיות לא תחול לגביהן המגבלה הקבועה בסעיף 103ג(6)(ב), ובלבד שהתקיימו לגבי כל חברה מהן כל אלה:
(1)
היתה לה הכנסה מעסק במשך השנתיים שקדמו למועד המיזוג ועיקר נכסיה שימש לייצור הכנסה זו;
(2)
עיקר הכנסתה בשנתיים שקדמו למועד המיזוג לא נבעה מהיותה בעלת שליטה כאמור בסעיף 32(9) לפקודה בחברה אחרת או ממתן שירותים לחברה כאמור;
(3)
לפני המיזוג ניהלה החברה פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה לגבי הכנסתה, ואם אינה תושבת ישראל – הוראות אחרות כפי שקבע הנציב.
חברה המחזיקה בחברה אחרת
במיזוג שבו משתתפות חברה מחזיקה וחברה מוחזקת, לא יחולו המגבלות הקבועות בסעיף 103ג(6)(א) ו־(ב), ובלבד שהחברה המחזיקה היא בעלת כל הזכויות בחברה המוחזקת ושהתקיימו בכל אחת מהן כל התנאים שנקבעו בתקנה 2.
תחילה ותחולה
תחילתן של תקנות אלה לגבי מיזוגים שמועדם ביום י״ז בטבת התשנ״ד (31 בדצמבר 1993) ואילך.


כ׳ באדר א׳ התשנ״ה (20 בפברואר 1995)
  • אברהם (בייגה) שוחט
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.