חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (מיזוג חברות המחזיקות זו בזו)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (מיזוג חברות המחזיקות זו בזו) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (מיזוג חברות המחזיקות זו בזו), התשנ״ה–1995


ק״ת תשנ״ה, 1302.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 103ג(6)(ג), 103ז(ב), ו־103יז לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


חברה המחזיקה בחברה אחרת
במיזוג שבו חברה משתתפת היא בעלת זכויות (להלן – החברה המחזיקה) בחברה משתתפת אחרת (להלן – החברה המוחזקת) יחולו לענין סעיף 103ג לפקודה, הוראות אלה:
(1)
לא יוקצו כאמור בסעיף 103ג(4), מניות לבעל זכויות שהוא חברה מחזיקה;
(2)
סעיף 103ג(5) ייקרא:
"הזכויות שיש בחברה הקולטת אחרי המיזוג לכלל בעלי הזכויות, שאינם החברה המחזיקה, בכל אחת מהחברות המשתתפות (להלן – בעלי המניות החיצוניים), הן בהתאם ליחס שבין שווי השוק במועד המיזוג של החברה שהם היו בעלי מניותיה ערב המיזוג, כשהוא מוכפל בחלקם היחסי בכלל הזכויות בחברה זו, לבין שווי השוק הנקי במועד המיזוג של כלל החברות המשתתפות במיזוג;
לענין זה, ”שווי השוק הנקי“ – שווי השוק של חברה המשתתפת במיזוג לאחר שהופחת ממנו חלקה היחסי בכלל הזכויות בחברה משתתפת אחרת המוחזקת על ידיה כשהוא מוכפל בשווי השוק של חברה אחרת זו.";
(3)
לענין סעיף 103ג(6)(א) יראו כאילו אחרי ”בחברה הקולטת“ נאמר ”כשהם מוכפלים בחלק הזכויות שהיו לבעלי המניות החיצוניים בחברה המוחזקת בסמוך לפני מועד המיזוג“;
(4)
לענין סעיף 103ג(6)(ב) יובא בחשבון שווי השוק של חברה מחזיקה המשתתפת במיזוג לאחר שהופחת ממנו חלקה היחסי בכלל הזכויות בחברה משתתפת אחרת המוחזקת על ידה כשהוא מוכפל בשווי השוק של חברה אחרת זו.
חברות המחזיקות זו בזכויות זו
במיזוג שהחברות המשתתפות בו, כולן או חלקן, מחזיקות זו בזכויות זו, במישרין או בעקיפין, יחולו לענין סעיפים 103ג(4), (5) ו־(6) לפקודה, ההוראות הקבועות בתקנה 1 בשינויים המחוייבים, ובלבד שלפני המיזוג ניתן אישור הנציב לשינויים אלה.
דו״חות
חישובים שנעשו בהתאם לתקנות 1 ו־2, לפי הענין, יצורפו לבקשה המוגשת לפי סעיף 103ט לפקודה ולדו״ח המיזוג המוגש לפי סעיף 103י(ב) לפקודה.
תחולה
תחולתן של תקנות אלה לגבי מיזוגים שמועדם ביום י״ז בטבת התשנ״ד (31 בדצמבר 1993) או לאחריו.


ו׳ באדר ב׳ התשנ״ה (8 במרס 1995)
  • אברהם (בייגה) שוחט
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.