חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (הערכת מלאי של יהלומן)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (הערכת מלאי של יהלומן) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (הערכת מלאי של יהלומן), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 1022.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 85(ה) לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”האתר“ – אתר האינטרנט של רשות המסים;
”גמולוג“ – מומחה לחקר, מיון, סיווג והערכת יהלומים, בעל תעודה בתחום ממכון מקצועי לשם כך;
”מחירון“ – קובץ מחירים שיטתי, מקצועי ובלתי תלוי המהווה בסיס לקביעת ערך שוק של יהלומים, שמתפרסם ומתעדכן באופן סדיר ושניתן לעיין בו בכל עת, לרבות אתרי אינטרנט למסחר ביהלומים הכוללים מחירי יהלומים המבוססים על מחירי היצע וביקוש ממשיים ליהלומים, המנוי ברשימה שפרסם המנהל באתר בהתייעצות עם נשיא בורסת היהלומים הישראלית ונשיא התאחדות תעשייני היהלומים;
”מרכז הערכה“ – גוף עצמאי ובלתי תלוי המתמחה בזיהוי, דירוג וסיווג של יהלומים המנוי ברשימה שפרסם המנהל באתר בהתייעצות עם נשיא בורסת היהלומים הישראלית ונשיא התאחדות תעשייני היהלומים;
”שווי השוק ליהלום“ – אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בין מוכר מרצון לקונה מרצון בניכוי אומדן העלויות להשלמה ואומדן העלויות הדרושות לביצוע המכירה.
אופן מדידת עלות המלאי
עלות מלאי יהלומים תיקבע על פי עלותו המסוימת של כל יהלום; לא ניתן לזהות באופן מסוים את עלות מלאי היהלומים, כולה או חלקה, תיקבע עלות מלאי היהלומים שלא ניתן לזהותה באופן מסוים, לפי שיטת ניהול מלאי תמידי, באמצעות נוסחת נכנס–ראשון, יוצא–ראשון (”FIFO“) או באמצעות נוסחת ממוצע משוקלל של עלויות, ובלבד שאותה נוסחת עלות תחול לגבי כל מלאי בעל אופי ושימוש דומים באופן עקבי.
הפחתה לירידת ערך לפי שווי שוק
פחת שווי השוק ליהלום של יהלום שמשקלו קרט או יותר מעלותו, בסוף שנת המס, תותר הפחתה לירידת ערך בשנת המס לפי שווי השוק ליהלום נכון לאותו מועד, ובלבד שחלפו 13 חודשים ממועד רכישתו.
קביעת שווי השוק
קביעת שווי השוק ליהלום של יהלום כאמור בתקנה 3 ייקבע כלהלן:
(1)
לגבי יהלום שמשקלו בין קרט אחד ל־3 קרטים – על פי חוות דעת של מרכז הערכה, הערכה של גמולוג בלתי תלוי או ראיה בלתי תלויה אחרת; הוכח שווי השוק ליהלום באמצעות ראיה בלתי תלויה אחרת, לא יפחת השווי מערך היהלום לפי מחירון;
(2)
לגבי יהלום שמשקלו יותר מ־3 קרטים – על פי חוות דעת של מרכז הערכה או הערכה של גמולוג בלתי תלוי.
אי־תחולה
פקיד השומה רשאי לקבוע, לבקשת יהלומן, כי מחמת אופיו, היקפו או נסיבותיו של עסקו, לא יחולו לגביו החובות הקבועות בתקנה 2.
תחולה והוראת מעבר
(א)
תקנות 3 ו־4 יחולו לגבי יהלום שנרכש ביום ג׳ בטבת התשע״ז (1 בינואר 2017) או לאחריו.
(ב)
החובה לנהל מלאי תמידי הקבועה בתקנה 2 לתקנות אלה, תחול על יהלום שיירכש ביום כ״ד בטבת התשע״ט (1 בינואר 2019) ואילך.


ח׳ בשבט התשע״ח (24 בינואר 2018)
  • משה כחלון
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.