חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (הודעה בדבר העברת נכס ומסמכים מצורפים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (הודעה בדבר העברת נכס ומסמכים מצורפים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (הודעה בדבר העברת נכס ומסמכים מצורפים), התשנ״ז–1997


ק״ת תשנ״ז, 564.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 104ז ו־243 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), הריני מתקין תקנות אלה:


טופס הגשת הודעה
הודעה בדבר העברת נכס לחברה, על פי סעיפים 104א עד 104ג לפקודה, תיעשה לפי טופס 1512 שבתוספת.
מסמכים מצורפים
להודעה כאמור בתקנה 1 יצורפו המסמכים האלה:
(1)
בשל העברת נכס מאדם לחברה, על פי סעיף 104א לפקודה – הודעה לפי טופס 1512א שבתוספת, וכן חישוב המחיר המקורי של המניות שהוקצו למעביר, לפי טופס 1512ד שבתוספת;
(2)
בשל העברת נכס בבעלות משותפת או בבעלות שותפות לחברה על פי סעיף 104ב(א) לפקודה – הודעה לפי טופס 1512ב שבתוספת וכן חישוב המחיר המקורי של מניות כל אחד מהמעבירים, לפי טופס 1512ד שבתוספת;
(3)
בשל העברת נכס בר פחת בידי מספר יחידים, על פי סעיף 104ב(ד) לפקודה – הודעה לפי טופס 1512ג שבתוספת וכן חישוב המחיר המקורי של מניות כל אחד מהמעבירים לפי טופס 1512ד שבתוספת;
(4)
בשל העברת נכס בפטור ממס בין חברות אחיות, על פי סעיף 104ב(ו) לפקודה
(א)
הבקשה שהוגשה לאישור להעברת נכס בפטור ממס על פי תקנה 1(8) לתקנות מס הכנסה (תנאים להעברת נכס בפטור ממס בין חברות אחיות), התשנ״ד–1994, כשהיא מאושרת בידי הנציב;
(ב)
חישוב המחיר המקורי של מניות בעלי המניות בחברה המעבירה ובחברת האחות, לפי טופס 1513א בתוספת.
תחולה והוראת מעבר
(א)
תקנות אלה, למעט תקנה 2(4)(א), יחולו גם על העברות נכסים שנעשו לפני פרסומן, אם דרש זאת פקיד השומה; לצורך הגשת הודעה ומסמכים כאמור בתקנות אלה, יראו העברת נכס שנעשתה לפני פרסום התקנות, כהעברה שנעשתה 30 ימים לאחר דרישת פקיד השומה.
(ב)
תקנה 2(ד)(1) תחול על בקשות שהוגשו לאישור הנציב לאחר פרסום תקנות מס הכנסה (תנאים להעברת נכס בפטור ממס בין חברות אחיות) (תיקון), התשנ״ז–1997; להודעה בדבר העברת נכס בין חברות אחיות בפטור ממס, אשר בקשה לאישורה מראש הוגשה לפני פרסום התקנות כאמור, יצורפו הבקשה שהוגשה לאישור ההעברה ואישור הנציב לבקשה.

תוספת

טופס 1512: הודעה על העברת נכס/ים לחברה (תקנה 1)
טופס 1512 א׳: העברת נכס/ים מאדם לחברה (תקנה 2(1))
טופס 1512 ב׳: העברת נכס/ים בבעלות שותפות או בבעלות משותפת לחברה (תקנה 2(2))
טופס 1512 ג׳: העברת נכס/ים ברי פחת ע״י מספר יחידים (תקנה 2(3))
טופס 1512 ד׳: חישוב המחיר המקורי של מניות שהוקצו בתמורה להעברת נכסים (תקנה 2(1), (3))
טופס 1513א: חישוב המחיר המקורי של המניות שהיו בבעלותי במועד העברת הנכס/ים מ”חברה המעבירה“ ל־”חברה אחות“ (תקנה 2(4)(ב))


י״ב באדר א׳ התשנ״ז (19 בפברואר 1997)
  • דן מרידור
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.