חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (דוחות שיגיש ארגון מקצועי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (דוחות שיגיש ארגון מקצועי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (דוחות שיגיש ארגון מקצועי), התשס״ג–2002


ק״ת תשס״ג, 243.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(2א)(ג)(4), 131(א)(5), 131א ו־243 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”ארגון מקצועי“ – כהגדרתו בסעיף 9(2א)(ג) לפקודה;
”שומה סופית“ – שומה שאין לנישום זכות להגיש עליה, השגה או ערעור, ואם הוגש ערעור – ניתן לגביו פסק דין סופי.
הגשת דוחות
ארגון מקצועי יגיש לפקיד השומה דוח כאמור בסעיף 9(2א) לפקודה, לפי טופס 1214, בצירוף טופס 1226, שבתוספת הראשונה, ובצירוף אלה:
(1)
מאזן ליום האחרון של שנת המס ודוח הכנסות והוצאות לשנת המס, מבוקרים בידי רואה חשבון או פקיד ברית פיקוח, לפי הענין.
(2)
חשבון התאמה של עודף ההכנסות או ההוצאות לפי דוח ההכנסות וההוצאות כאמור בפסקה (1), להכנסה החייבת או להפסד, לפי הענין, שהוצהרו בו; חשבון ההתאמה יהיה מאושר בידי רואה חשבון או פקיד ברית פיקוח, לפי הענין; האישור יינתן לפי הטופס שבתוספת השניה;
(3)
תחולה
(א)
תקנות אלה יחולו על הדוחות שיש להגישם לשנת המס 2002 ואילך וכן על הדוחות לשנות המס שקדמו לשנת המס 2002 אם טרם הוגשו הדוחות לגביהן.
(ב)
ארגון מקצועי שהגיש דוחות לשנות מס שקדמו לשנת המס 2002, אך טרם נקבעה שומה סופית לגבי אותן שנות מס, רשאי להגיש טופס 1226 לגבי כל אחת משנות המס כאמור.

תוספת ראשונה

(תקנה 2)

תוספת שניה

(תקנה 2(2))

אישור חשבון התאמה

בדקתי את חשבון ההתאמה של . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לשנת המס . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (שאליו צורפו הטפסים המסומנים בחותמתנו לשם זיהוי) המתאם את עודף ההכנסות על ההוצאות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר לסכום ההכנסה/ההפסד שהצהיר עליו לצורכי מס הכנסה, לשנת המס האמורה.
בדיקת ההוצאות המפורטות בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל״ב–1972, אופן עריכת החישובים הדרושים לפי סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה והבדיקה כי התקיימו התנאים המפורטים בסעיף 32א לפקודת מס הכנסה, נעשו על פי המוסכם בין נציבות מס הכנסה לבין לשכת רואי חשבון בישראל.
אני מאשר שלפי דעתי ובכפוף לאמור לעיל, חשבון ההתאמה האמור נערך בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רואה חשבון/פקיד ברית פיקוח


כ״ח בחשון התשס״ג (3 בנובמבר 2002)
  • סילבן שלום
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.