חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מסילות הברזל (החלת תקנות התעבורה לעניין רכבת מקומית)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מסילות הברזל (החלת תקנות התעבורה לעניין רכבת מקומית) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מסילות הברזל (החלת תקנות התעבורה לעניין רכבת מקומית), התשע״א–2011


ק״ת תשע״א, 1274.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 46ג(ב) ו־57(א)(5) ו־(א)(7) לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל״ב–1972 (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק־יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז–1977, אני מתקין תקנות אלה:


החלת תקנות התעבורה לעניין רכבת מקומית
תקנות התעבורה, התשכ״א–1961 (להלן – תקנות התעבורה), החלות לעניין רכב יחולו לעניין רכבת מקומית כאילו היתה רכב, ותקנות התעבורה החלות לעניין רישיון נהיגה יחולו על רישיון לנהיגת רכבת מקומית, הכל לפי העניין, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
העברת מידע בנוגע לפסילת רישיון לנהיגת רכבת מקומית

רשות הרישוי כהגדרתה בפקודת התעבורה תעביר למנהל, לשם הפעלת סמכויותיו, הודעות שקיבלה מקצין משטרה וממזכיר בית המשפט לפי תקנות 555 ו־556 לתקנות התעבורה, בהתאמה; העברת הודעות לפי תקנה זו יכול שתיעשה בדרך של מידע הניתן באמצעי אחסון מגנטי; בתקנה זו, ”המנהל“ – המנהל לעניין מסילת ברזל מקומית.

סייג לתחולה
תקנות 27(ב), 34(ב), 58, 59, 60, 70, 90, 101, 153(ב), 553, 554, פרק שני בחלק א׳, חלקים ג׳, ד׳, ה׳, ו׳, ז׳, ט׳, ט׳1, י׳, י״א וי״ב וכן התוספות, לא יחולו לעניין רכבת מקומית, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת בפקודה או לפיה.
עונשין
העובר על תקנות אלה דינו חצי שנת מאסר או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל״ז–1977.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס׳ 6), התשע״א–2011.


ט״ז באב התשע״א (16 באוגוסט 2011)
  • ישראל כ״ץ
    שר התחבורה והבטיחות בדרכים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.