חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מיסוי רווחים ממשאבי טבע (מקדמות על חשבון היטל רווחי יתר)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מיסוי רווחים ממשאבי טבע (מקדמות על חשבון היטל רווחי יתר) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מיסוי רווחים ממשאבי טבע (מקדמות על חשבון היטל רווחי יתר), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 2546.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 20יא לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, התשע״א–2011 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בעל זכות“ – בעל זכות לניצול משאב טבע;
”החודש הקובע“ – החודש שבעדו משולמת המקדמה;
”מחזור מכירות מצטבר“ – מחזור המכירות של משאב הטבע מתחילת שנת המס עד סוף החודש הקובע, כפי שיחושב לצורך חישוב הרווח התפעולי המתואם של משאב הטבע;
”מחיר מזערי“ – לכל משאב טבע כקבוע לצדו –
(1)
כלוריד האשלג – 255 דולר לטון;
(2)
ברום – 1,000 דולר לטון;
(3)
סלע פוספט המופק מסלע פוספוריט – 130 דולר לטון;
(4)
כלוריד המגנזיום – 6,000 דולר לטון;
”מחיר ממוצע מצטבר של משאב טבע“ – מחזור המכירות המצטבר כשהוא מחולק במספר הטונות שנמכרו;
”מספר הטונות שנמכרו“ – מספר הטונות של משאב הטבע שנמכרו מתחילת שנת המס עד סוף החודש הקובע והתמורה בעד מכירתן נכללה בחישוב מחזור המכירות המצטבר; לעניין זה –
(1)
אם הועבר משאב הטבע למיתקן לצורך שימוש בו לאחר השלמת הפקת המשאב כאמור בסעיף 20כ(א)(1) לחוק – ייכללו מספר הטונות של משאב הטבע שהועברו החל מתחילת שנת המס ועד סוף החודש הקובע למיתקן כאמור;
(2)
אם נמכר מחצב גולמי המשמש להפקת משאב הטבע לפני השלמת הפקת משאב הטבע כאמור בסעיף 20כ(א)(2) לחוק – ייכללו מספר הטונות של משאב הטבע שהיו נמכרים במועד מכירת המחצב הגולמי אם משאב הטבע המופק מאותו מחצב גולמי היה נמכר לאחר השלמת הפקתו;
”שיעור המקדמה“ – לכל משאב טבע כקבוע לצדו:
(1)
כלוריד האשלג – 50%;
(2)
ברום – 45%;
(3)
סלע פוספט המופק מסלע פוספוריט – 50%;
(4)
כלוריד המגנזיום – 50%;
”רווח יתר לטון“ – ההפרש שבין המחיר הממוצע המצטבר של משאב הטבע לבין המחיר המזערי;
”רווח יתר מצטבר למקדמה“ – התוצאה המתקבלת מהכפלת רווח היתר לטון במספר הטונות שנמכרו;
”מקדמה שהצטברה“ – הסכום המתקבל מהכפלת רווח יתר מצטבר למקדמה בשיעור המקדמה.
קביעת המקדמות
בעל זכות החייב בתשלום היטל על רווחי יתר ממכירה של משאב טבע לפי סעיף 20ב לחוק, ישלם מקדמות על חשבון היטל רווחי היתר לאותה שנת מס, לפי תקנות אלה.
הוראות לעניין תשלום המקדמות
(א)
מקדמה על חשבון היטל רווחי יתר ממכירה של משאב הטבע לשנת המס תשולם בעד כל משאב טבע בסכום ההפרש שבין המקדמה שהצטברה לבין המקדמות ששולמו בפועל בעד החודשים מתחילת שנת המס עד החודש שקדם לחודש הקובע, כפי שחושבו לפני שהומרו לשקלים חדשים כאמור בתקנה 5(א) (להלן – סכום המקדמה), ואולם אם סכום המקדמה הוא שלילי, יהיה סכום המקדמה – אפס.
(ב)
בעל זכות לניצול משאב טבע חייב בתשלום 12 מקדמות חודשיות רצופות החל ב־15 בפברואר ובכל 15 בחודש שלאחריו, בעד החודש שקדם לו, למעט המקדמה בעד חודש דצמבר שתשולם עד 31 בדצמבר של אותה שנת מס; לעניין זה יחול סעיף 175(ו) לפקודה בשינויים המחויבים.
(ג)
בעל זכות יצרף לתשלום דוח שבו תפורט דרך קביעת סכום המקדמה בטופס שקבע המנהל בתוקף סמכותו לפי סעיף 240ב לפקודה.
קביעת מקדמה
לא שילם בעל זכות מקדמה לפי תקנה 3 או לפי החלטת פקיד השומה לפי סמכותו בסעיף 180 לפקודה כפי שהוא מוחל בסעיף 20יא לחוק או שילם בעל זכות מקדמה והיו לפקיד השומה טעמים סבירים להאמין כי סכום המקדמה אינו נכון, רשאי פקיד השומה להודיע זאת לבעל הזכות, ויכלול בהודעה זו הוראה לגבי סכום המקדמה שבעל הזכות חייב לשלמו, ורשאי בעל הזכות להשיג על הוראה כאמור לפי סעיף 20טז לחוק, בשינויים המחויבים.
המרה
(א)
היה הדוח הכספי הנפרד כאמור בסעיף 20יד(ב) לחוק (להלן – דוח כספי נפרד) מוצג במטבע חוץ לפי כללי החשבונאות המקובלים, יחושב סכום המקדמה באותו מטבע, ואולם הסכום המתקבל במטבע חוץ של סכום המקדמה, יומר לשקלים חדשים לפי השער היציג של אותו מטבע ביום האחרון של החודש הקובע לפי נתוני בנק ישראל.
(ב)
אם היה הדוח הכספי הנפרד מוצג במטבע שאינו דולר, לפי כללי החשבונאות המקובלים, יומרו הסכומים הנקובים בהגדרה ”מחיר מזערי“ מדולר למטבע שבו מוצג הדוח הכספי הנפרד, לפי השער היציג שלו ביחס לדולר ביום האחרון של החודש הקובע לפי נתוני בנק ישראל.


ד׳ בתמוז התשע״ח (17 ביוני 2018)
  • משה כחלון
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.