חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מידע גנטי (סדרי דין בהליך לאישור בדיקה גנטית בחסוי או בפסול דין)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מידע גנטי (סדרי דין בהליך לאישור בדיקה גנטית בחסוי או בפסול דין) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מידע גנטי (סדרי דין בהליך לאישור בדיקה גנטית בחסוי או בפסול דין), התשס״ג–2002


ק״ת תשס״ג, 358.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 27(ג) לחוק מידע גנטי, התשס״א–2000 (להלן – החוק), וסעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984, ובאישור הועדה לעניני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בקשה“ – בקשה לאישור של בית המשפט לעריכת בדיקה גנטית בחסוי או בפסול דין לפי סעיף 27(ב) לחוק;
”בית המשפט“ – בית המשפט לעניני משפחה.
הגשת בקשה לבית המשפט
(א)
בקשה תוגש ערוכה לפי הטופס שבתוספת לבית המשפט שבתחום שיפוטו נמצא מקום מגוריו של החסוי או פסול הדין או מקום מגוריו של אפוטרופסו.
(ב)
בענינים שלא הוסדרו בתקנות אלה יחולו על הבקשה הוראות פרק כ׳1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד–1984, ולענין זה יראו את הבקשה כתובענה בעניני משפחה שנפתחה בהגשת כתב תביעה.
(ג)
המשיבים בבקשה יהיו היועץ המשפטי לממשלה וכן החסוי או פסול הדין ואפוטרופסו, אם מונה, אם הם אינם המבקשים בבקשה.
(ד)
בבקשה יפרט המבקש את המטרה שלשמה דרושה הבדיקה, ויצרף אליה מסמכים אלה:
(1)
הסכמת החסוי או פסול הדין לעריכת הבדיקה הגנטית, אם ניתן לקבלה;
(2)
הסכמה, בכתב, של האפוטרופוס של החסוי או פסול הדין, אם מונה, לעריכת הבדיקה הגנטית;
(3)
חוות דעת רפואית המפרטת את המידע הרפואי, הנוגע לעריכת הבדיקה הגנטית, מבהירה את המשמעות של עריכת בדיקה גנטית לגבי החסוי או פסול הדין ולגבי קרוביו, וקובעת כי לא יהיה בעריכת הבדיקה כדי לגרום נזק בריאותי או נפשי לחסוי או לפסול הדין; לענין זה, ”מידע רפואי“ – כהגדרתו בסעיף 13(ב) לחוק זכויות החולה, התשנ״ו–1996;
(4)
צו מינוי אפוטרופוס – אם מונה אפוטרופוס, וצו הכרזת פסול דין – אם הוכרז אדם כפסול דין.

תוספת

בקשה לאישור עריכת בדיקה גנטית בחסוי או בפסול דין בענין החסוי/פסול הדין (תקנה 2(א))


י״ב בטבת התשס״ג (17 בדצמבר 2002)
  • מאיר שטרית
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.