חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מוסר תשלומים לספקים (דיווח על יישום החוק) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מוסר תשלומים לספקים (דיווח על יישום החוק) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מוסר תשלומים לספקים (דיווח על יישום החוק) (הוראת שעה), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 2066.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק מוסר תשלומים לספקים, התשע״ז–2017 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת (להלן – הוועדה), אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”דיווח על יישום החוק“ – דיווח על יישום החוק, של הגוף שמגיש את הדיווח, לגבי שנת הכספים הקודמת למועד הגשת הדיווח;
”חברת בת ממשלתית“, ”חברה ממשלתית“ ו”חברה מעורבת“ – כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות;
”חברה עירונית“ – כהגדרתה בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985;
”חוק החברות הממשלתיות“ – חוק החברות הממשלתיות, התשל״ה–1975;
”חשב“ – החשב או האדם שממונה על הכספים בגוף שמגיש דיווח על יישום החוק;
”החשב הכללי“ – החשב הכללי במשרד האוצר;
”מוסד בריאות“ – כהגדרתו בסעיף 12(ג) לחוק;
”רשות החברות הממשלתיות“ – כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות;
”רשות מקומית“ – רשות מקומית כהגדרתה בחוק, למעט רשות מקומית בהבראה שהוראות סעיף 3(ו) לחוק, כולן או חלקן, לא חלות עליה בהתאם לסעיף 12(ד) לחוק.
דיווח על יישום החוק במשרדי ממשלה
(א)
משרד ממשלתי יגיש לחשב הכללי דיווח על יישום החוק בתוך שלושה חודשים מתום כל שנת כספים.
(ב)
החשב הכללי ימסור לוועדה דוח שיכלול ריכוז של כל המידע שהוגש לו לפי תקנת משנה (א), בחלוקה לפי משרדי הממשלה, וסיכום של הנתונים לגבי כלל משרדי הממשלה, בתוך שישה חודשים מתום כל שנת כספים; לא הגיש משרד ממשלתי דיווח לפי תקנת משנה (א), יצוין הדבר בדוח לפי תקנת משנה זו.
דיווח על יישום החוק בחברות ממשלתיות ובחברות בת ממשלתיות
(א)
חברת בת ממשלתית תגיש לחברת האם שלה דיווח על יישום החוק בתוך חודשיים מתום כל שנת כספים.
(ב)
חברה ממשלתית תגיש למנהל רשות החברות הממשלתיות דיווח על יישום החוק בתוך ארבעה חודשים מתום כל שנת כספים; החברה הממשלתית תצרף לדיווח כאמור כל דיווח על יישום החוק של חברות הבת הממשלתיות שלה שהוגש לה לפי תקנת משנה (א).
(ג)
מנהל רשות החברות הממשלתיות ימסור לוועדה דוח שיכלול ריכוז של כל המידע שהוגש לו לפי תקנת משנה (ב), בחלוקה לפי חברות ממשלתיות וחברות בת ממשלתיות, וסיכום של הנתונים לגבי כלל החברות הממשלתיות וכלל חברות הבת הממשלתיות, בתוך שישה חודשים מתום כל שנת כספים; לא הגישה חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית דיווח לפי תקנת משנה (א) או (ב), לפי העניין, יצוין הדבר בדוח לפי תקנת משנה זו.
דיווח על יישום החוק במועצות דתיות
(א)
מועצה דתית תגיש למנהל הכללי של המשרד לשירותי דת דיווח על יישום החוק בתוך שלושה חודשים מתום כל שנת כספים.
(ב)
המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת ימסור לוועדה דוח שיכלול ריכוז של כל המידע שהוגש לו לפי תקנת משנה (א), בחלוקה לפי מועצות דתיות, וסיכום של הנתונים לגבי כלל המועצות הדתיות, בתוך שישה חודשים מתום כל שנת כספים; לא הגישה מועצה דתית דיווח לפי תקנת משנה (א), יצוין הדבר בדוח לפי תקנת משנה זו.
דיווח על יישום החוק במוסדות בריאות
(החל מיום תחילתן של תקנות לפי סעיף 12(ג) לחוק):
(א)
מוסד בריאות יגיש דיווח על יישום החוק למנהל הכללי של משרד הבריאות בתוך שלושה חודשים מתום כל שנת כספים.
(ב)
המנהל הכללי של משרד הבריאות ימסור לוועדה דוח שיכלול ריכוז של כל המידע שהוגש לו לפי תקנת משנה (א), בחלוקה לפי מוסדות בריאות, וסיכום של הנתונים לגבי כלל מוסדות הבריאות, בתוך שישה חודשים מתום כל שנת כספים; לא הגיש מוסד בריאות דיווח לפי תקנת משנה (א), יצוין הדבר בדוח לפי תקנת משנה זו.
דיווח על יישום החוק ברשות מקומית ובחברה עירונית
(א)
רשות מקומית וחברה עירונית יגישו דיווח על יישום החוק למנהל הכללי של משרד הפנים בתוך שלושה חודשים מתום כל שנת כספים.
(ב)
המנהל הכללי של משרד הפנים ימסור לוועדה דוח שיכלול ריכוז של כל המידע שהוגש לו לפי תקנת משנה (א), בחלוקה לפי רשויות מקומיות וחברות עירוניות, וסיכום של הנתונים לגבי כלל הרשויות המקומיות וכלל החברות העירוניות, בתוך שישה חודשים מתום כל שנת כספים; לא הגישה רשות מקומית או חברה עירונית דיווח לפי תקנת משנה (א), יצוין הדבר בדוח לפי תקנת משנה זו.
דיווח על יישום החוק ברשות מדינה
רשות מדינה תגיש לוועדה דיווח על יישום החוק בתוך שישה חודשים מתום כל שנת כספים.
אופן הדיווח
(א)
דיווחים על יישום החוק יוגשו באופן דיגיטלי בהתאם לטבלה הקבועה בתוספת ויהיו חתומים בידי המנהל הכללי והחשב של הגוף המדווח.
(ב)
דוחות לפי תקנות 2(ב), 3(ג), 4(ב), 5(ב) ו־6(ב) יוגשו באופן דיגיטלי, והמידע שיהיה כלול בהם לפי אותן תקנות יתבסס על האמור בטבלה הקבועה בתוספת.
פרסום
גוף שמגיש דיווח לפי תקנות אלה יפרסם באתר האינטרנט שלו פרטים לגבי הדיווח שהגיש, למעט פרטים לגבי דוח שהגיש לפי תקנות 2(ב), 3(ג), 4(ב), 5(ב) ו־6(ב), אשר יכלול את הפרטים שלהלן:
(1)
שם הגוף המדווח;
(2)
המועד שבו הוגש הדיווח;
(3)
שיעור העסקאות, למעט עסקאות לביצוע עבודות הנדסה בנאיות, ששולם בעדן בשנת הכספים שלגביה מפורסם הדיווח, תשלום במועד שנקבע בחוק או בתקנות שלפיו, מתוך כלל העסקאות של הגוף מוסר הדיווח;
(4)
שיעור העסקאות לביצוע עבודות הנדסה בנאיות ששולם בעדן, בשנת הכספים שלגביה מפורסם הדיווח, תשלום במועד שנקבע בחוק או בתקנות שלפיו, מתוך כלל העסקאות של הגוף מוסר הדיווח.
תחילה
תחילתה של תקנה 5 במועד תחילתן של תקנות לפי סעיף 12(ג) לחוק.
דיווחים ראשונים
דוחות ראשונים לפי תקנות 2(ב), 3(ג), 4(ב), 5(ב) ו־6(ב) ודיווחים ראשונים לפי תקנה 7 יוגשו לוועדת הכלכלה של הכנסת עד יום א׳ בתמוז התשפ״ב (30 ביוני 2022).
תחולה והוראת שעה
חובת דיווח לפי תקנות אלה תחול לגבי שנות הכספים 2021 עד 2023, ואולם גוף שהחוק הוחל עליו לאחר יום פרסומן של תקנות אלה, תחול עליו חובת דיווח לפי תקנות אלה לגבי שנת הכספים שלאחר שנת הכספים שבה הוחל עליו החוק וכן לגבי שנות הכספים שלאחריה, ובלבד שלא תחול לגבי שנת הכספים 2024 ואילך.

תוספת

(תקנה 8)

  עסקאות ששולם בעדן תשלום במועד שנקבע בחוק או בתקנות שלפיועסקאות ששולם בעדן תשלום בתוך 30 ימים מהמועד שנקבע בחוק או בתקנות שלפיועסקאות ששולם בעדן תשלום בטווח שבין 30 ימים ל־60 ימים מהמועד שנקבע בחוק או בתקנות שלפיועסקאות ששולם בעדן תשלום בטווח שבין 60 ימים ל־90 ימים מהמועד שנקבע בחוק או בתקנות שלפיועסקאות ששולם בעדן תשלום לאחר 90 ימים מהמועד שנקבע בחוק או בתקנות שלפיו
עסקה, למעט עסקה לביצוע עבודות הנדסה בנאיותמספר העסקאות     
שיעור העסקאות מתוך כלל העסקאות של הגוף המדווח     
עסקה לביצוע עבודות הנדסה בנאיותמספר העסקאות     
שיעור העסקאות מתוך כלל העסקאות של הגוף המדווח     


כ״ב בשבט התשפ״א (4 בפברואר 2021)
  • ישראל כ״ץ
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.