חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – רישיון)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – רישיון) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – רישיון), התשס״ט–2009


ק״ת תשס״ט, 1255.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17(ד) ו־38 לחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס״ח–2008 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”הוועדה“ – ועדת ערר שמונתה לפי סעיף 17(ד) לחוק;
”המנהל הכללי“ – המנהל הכללי של משרד החינוך;
”המרכז“ – מי שהשר מינהו למרכז הוועדה;
”יושב ראש“ – יושב ראש הוועדה;
”ערר“ – כמשמעותו בסעיף 17(א) לחוק;
”רישיון“ – כמשמעותו בסעיף 7 לחוק;
הכנת תיק
החלטת המנהל הכללי בדבר סירוב לבקשת רישיון, או ביטול רישיון תתויק יחד עם כל אלה (להלן – התיק):
(1)
הבקשה לרישיון;
(2)
טעמי ההחלטה;
(3)
פרטים אחרים הקשורים בהחלטת המנהל הכללי לסרב לבקשה או בהחלטת המנהל הכללי לבטל רישיון.
עיון בתיק
מוסד שהמנהל הכללי סירב לבקשתו לרישיון, או שביטל את רישיונו, רשאי לעיין בתיק בתוך עשרים ואחד ימים מיום שנמסר לו על ההחלטה.
הגשת הערר
(א)
ערר על החלטת המנהל הכללי שלא לתת רישיון למוסד או על החלטת המנהל הכללי על ביטול רישיון המוסד, יוגש למרכז בכתב בחמישה עותקים ויימסר ביד או באמצעות דואר רשום כנגד אישור קבלתו.
(ב)
כתב הערר ילווה בתצהיר של העורר על אמיתות כל אחת מהעובדות הנטענות בערר.
(ג)
כל ראיה וכל מסמך שברצון העורר להביא לפני הוועדה יצוינו בתצהיר, ובלבד שהיו לפני המנהל הכללי בעת קבלת ההחלטה; הוועדה רשאית להתיר לעורר להביא מסמכים נוספים, אף אם לא היו לפני המנהל הכללי בעת קבלת ההחלטה, מטעמים מיוחדים שיירשמו.
העתקים לכל חברי הוועדה
המרכז ישלח עותק של הערר אל היושב ראש ואל כל חבר של הוועדה.
תשובת המנהל הכללי
תשובה מטעם המנהל הכללי או מי שהוא הסמיך לכך, תינתן למרכז שלושים ימים מיום קבלת הערר, ועותק ממנה יועבר לעורר.
מחיקת הערר
(א)
הוועדה רשאית למחוק את הערר בכל אחד מהמקרים האלה:
(1)
הערר לא הוגש בהתאם לתקנה 4;
(2)
העורר לא הופיע לפני הוועדה בישיבה שנקבעה לכך, אלא אם כן נתקיימו נסיבות שלא היו לו שליטה עליהן והוא הודיע עליהן לוועדה בתוך שבעה ימים מיום הישיבה.
(ב)
ערר שנמחק רשאי העורר להגישו ברשות הוועדה פעם אחת נוספת בלבד בתוך שבעה ימים לאחר שהודיעו לו על המחיקה; נמחק הערר שנית – לא יהיה ניתן עוד להגישו.
הדיונים
(א)
היושב ראש יקבע את המקום והמועד לישיבת הוועדה, ויזמין את העורר ואת המנהל הכללי או מי שהוא הסמיך לכך לישיבה כאמור תוך ציון מקום הישיבה, אלא אם כן ביקשו הצדדים כי הוועדה תיתן את החלטתה על יסוד החומר בכתב שהובא לפניה.
(ב)
העורר יטען ראשון, ואחריו יטען המנהל הכללי או מי שהוא הסמיך לכך.
(ג)
חברי הוועדה והמנהל הכללי או מי שהוא הסמיך לכך רשאים לחקור את העורר או את העדים שחתמו על תצהירים בכל דבר הנוגע לראיה או למסמכים שהוגשו.
(ד)
לאחר סיום דברי העורר ושמיעת עדיו, אם היו כאלה, תשמע הוועדה את העדים שחתמו על תצהירים ומסמכים, אם אלה צוינו בתשובה לערר.
(ה)
חברי הוועדה והעורר רשאים לחקור את העדים שהגישו תצהירים בכל דבר הנוגע לעדים ולמסמכים שהוגשו או למוסד החינוך שלגביו הוגש הערר.
(ו)
היושב ראש רשאי להרשות להביא עדים נוספים או להגיש מסמכים נוספים על אף שאלה לא הוזכרו בכתב הערר או בתשובה, אם ראה צורך בכך לשם הבהרת העניין.
פרוטוקול
(א)
פרוטוקול על מהלך הדיון לפני הוועדה ינוהל בידי היושב ראש או בידי מי שהוא מינה לכך וייחתם בידי היושב ראש.
(ב)
המסמכים שקיבלה הוועדה, לרבות התיק, יצורפו לפרוטוקול ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.
זכות היושב ראש להפסיק דיונים
היושב ראש רשאי, בהסכמת שאר חברי הוועדה, להפסיק כל מתן עדות לפני הוועדה, אם ראה שהמשך השמעת העדות אינו לעניין ומהווה הטרדה או גורם לאיבוד זמן.
איסוף נתונים נוספים
הוועדה רשאית לדחות את המשך דיוניה ולאסוף ראיות ומסמכים נוספים ככל שתמצא לנכון.
אי־כבילות לדיני הראיות
הוועדה לא תהיה קשורה בדיני הראיות ובסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט והיא רשאית לקבל כל מידע נוסף בכל דרך הנראית לה מועילה, בכפוף לכל דין.
נימוקים נוספים
הוועדה לא תזדקק לכל נימוק שלא הוזכר בערר, אלא אם כן ראתה ששמיעת הנימוק הנוסף דרושה מטעמים שיירשמו.
שינוי בהרכב
נבצר מחבר הוועדה להמשיך בשמיעת הערר, רשאית הוועדה להמשיך בהרכב אחר מן השלב שאליו הגיע הדיון, ורואים את הדיון שקוים בהרכבו הקודם כאילו היה בהרכב החדש.
החלטה
החלטת הוועדה תתקבל ברוב דעות והיא תהיה מנומקת; המרכז ישלח העתק ממנה חתום בידי היושב ראש ושאר חברי הוועדה לעורר ולמנהל הכללי, ההחלטה תינתן בתוך ארבעים וחמישה ימים מיום שהסתיימו דיוני הוועדה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה מיום ה׳ באב התשס״ט (26 ביולי 2009).


ג׳ באלול התשס״ט (23 באוגוסט 2009)
  • גדעון סער
    שר החינוך
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.