חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים, התשע״ז–2017


ק״ת תשע״ז, 1666.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 5 ו־25 לחוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים, התשע״ז–2016 (להלן – החוק), ולפי סעיפים 3, 137 ו־138 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015 (להלן – חוק המזון), ולאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”ארוחת מנחה“ – ארוחה המוגשת משעה 16.00 ואילך ומתקיים בה האמור בתקנה 3(4);
”בשר“ – כהגדרתו בסעיף 9 לחוק המזון;
”בשר מעובד“ – בשר מוכן לאכילה שאיננו מנתח שלם ושעבר תהליכי עישון, תסיסה, כבישה או תהליכים אחרים שנועדו לשפר את הטעם או המרקם או בשר שהוספו לו חומרים כדי לשפר אותו לאורך זמן או לעצבו;
”גודל מנה“ – משקל או נפח של פריט מזון בארוחה;
”גיל גן“ – גילאי 3 עד 5 שנים;
”גיל בית ספר“ – גילאי 6 עד 10 שנים;
”כוס“ – כוס מדידה בנפח 240 מ״ל;
”מזון“ – מזון המיועד להספקה או למכירה לצהרון;
”מזון אסור“ – מזון המפורט בטור א׳ בתוספת השנייה;
”מזון ייעודי“ – מזון המותאם לצרכים בריאותיים או תזונתיים מיוחדים בהתאם לגיל, למין ולמצב תחלואה;
”מזון מותר“ – מזון המפורט בטור ב׳ בתוספת השנייה;
”מנה עשירה בחלבון“ – מנה המכילה חלבון וברזל בכמות המפורטת בתוספת השישית, לפחות, ותכולת הנתרן והשומן שבה אינה עולה על הכמות שבתוספת השישית;
”מפקח“ – מפקח כמשמעותו בסעיף 23 לחוק;
”ספק מזון מורשה“ – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק;
”פרי העונה“ ו”מנה“, לעניין פרי – הפירות וגודל המנה לגבי כל פרי, שבתוספת השביעית;
”תפריט“ – רשימת המזונות המוגשים כארוחה.
הסדרת התקשורת של מפעיל עם ספק מזון מורשה
(א)
לא יתקשר מפעיל עם ספק מזון מורשה אלא אם כן התקיימו כל אלה:
(1)
ספק המזון המורשה הציג לפני המפעיל את הרישיון התקף שבידו המוכיח כי הוא ספק מזון מורשה ומסר למפעיל עותק ממנו; לעניין זה, רישיון ההובלה יכול שיהיה של מוביל בעל רישיון הובלה שאינו הספק המורשה בעל רישיון הייצור, ובלבד שספק המזון המורשה התקשר עמו לביצוע ההובלה;
(2)
הספק הגיש הצהרה כאמור בסעיף 2 לחוק, לפי הטופס שבתוספת הראשונה.
(ב)
בלי לגרוע מכל חובה אחרת לפי חוק המזון, המפעיל, כעוסק במזון, המקבל ומעביר את המזון, ישמור את המסמכים המפורטים בתקנת משנה (א) שקיבל מידי ספק המזון המורשה, לתקופה של שנה מסיום תקופת ההתקשרות עם הספק המורשה; לעניין זה, ”עוסק במזון“ – כהגדרתו בסעיף 2 לחוק המזון.
הרכב המזון, ערכו התזונתי וכמותו
בכפוף לאמור בתקנה 4 לא יספק ספק מזון מורשה מזון לצהרון אלא אם כן התקיימו כל אלה:
(1)
הארוחות יהיו מגוונות בתפריטים שונים בכל יום מימות השבוע; בכל שבוע עוקב יהיה סדר התפריטים שונה;
(2)
המזון שממנו הוכנה הארוחה הוא מזון מותר;
(3)
ארוחת צהריים המוגשת לילדים בצהרון תכלול את מרכיביה המפורטים בתוספות השלישית והרביעית לפי הרכב המנה, תדירותה וגודלה, ובהתאם לגילאי הילדים כלהלן:
(א)
ארוחת הצהריים לילדים בגיל גן תהיה לפי המפורט בטבלה 1 או בטבלה 2 בתוספת השלישית, לפי העניין;
(ב)
ארוחת הצהריים לילדים בגיל בית ספר תהיה לפי המפורט בטבלה 1 או בטבלה 2 בתוספת הרביעית, לפי העניין;
(4)
ארוחת מנחה תכלול כריך מחיטה מלאה, ממרח, פרי או ירק, כמפורט בתוספת החמישית.
איסור אספקת מזון אסור
ספק מזון מורשה לא יספק ולא ימכור למפעיל הצהרון מזון אסור.
מזון ייעודי
(א)
מסר הורה של ילד למפעיל הצהרון הודעה בכתב כי על ילדו להימנע מצריכת מזונות מסוימים, יצרף לו, בתוך שבועיים ממועד מתן ההודעה בכתב, אישור רפואי המעיד על הצורך להימנע מצריכת מזונות מסוימים כאמור (להלן – הודעה).
(ב)
נמסרה הודעה כאמור בתקנת משנה (א), יספק המפעיל לאותו ילד ארוחות שהרכבן מזון ייעודי המותאם לילד בהתאם להודעה, ובלבד שארוחות כאמור יכולות להיות מסופקות בידי ספק המזון המורשה המספק מזון לאותו צהרון או על ידי ספק מזון מורשה אחר.
(ג)
ארוחה הכוללת מזון ייעודי תסומן באותיות בצבע בולט לעין הנוגד את רקע האריזה, הניתנות לקריאה בנקל וזהות בהדגשתן, והמזהות את הרכב המזון הייעודי המיועד לילד.
פרסום הרכב המזון המסופק בצהרון
(א)
מפעיל יציג את תפריטי הארוחות המסופקות בצהרון, בהתאם לפעילות הצהרון, במקום בולט לעין ונגיש לתלמידים ולהוריהם.
(ב)
דרשו זאת התלמיד או הוריו – יספק להם המפעיל עותקים של התפריטים כאמור בתקנת משנה (א).
(ג)
מפעיל יפרסם את התפריטים כאמור בתקנת משנה (א) באתר האינטרנט שלו, אם קיים.
(ד)
מפעיל יפרסם את רשימת ספקי המזון המורשים המספקים מזון לצהרון, לרבות ספק כאמור של מזון ייעודי, כלל שישנו.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק.

תוספת ראשונה

(תקנה 2(א)(2))

הצהרת ספק מזון מורשה

לפי חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים, התשע״ז–2016 (להלן – החוק)

אני . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הח״מ,
ליחיד: שם פרטי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שם משפחה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בעל רישיון תקף מספר . . . . . . . . . . . . . . . . . . שתוקפו עד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
לתאגיד: סוג התאגיד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ומספרו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בעל רישיון תקף מספר . . . . . . . . . . . . . . . . . . שתוקפו עד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מצהיר בזה כדלקמן:
1.
המזון שאספק או שאמכור לצהרון (שם הצהרון וכתובתו) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שמפעיל אותו (שם המפעיל וכתובתו) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מיוצר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . במפעלי (שם העיר וכתובת המפעל שבו יוצר המזון) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . והמזון עומד בהוראות חקיקת המזון לפי חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015, והוראות חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים, התשע״ז–2016, ותקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים, התשע״ז–2017 (להלן – התקנות);
2.
אני מתחייב כי הארוחות שאספק או אמכור לצהרון לא יכילו מזון אסור כהגדרתו בתקנות;
3.
הרכב הארוחה יהיה מגוון ויוכן לפי תקנה 3 לתקנות, בהתאם לגיל הילד לרבות תדירות וגודל המנה.
יחיד: חתימה וחותמת המצהיר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תאגיד: חתימת מורשה חתימה בתאגיד וחותמת התאגיד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תוספת שנייה

(תקנות 1, 3(2) ו־4)

מזונות מותרים ואסורים

 סוג המזוןטור א׳ – מזונות אסוריםטור ב׳ – מזונות מותרים
1.שתייה חמה/קרהמשקאות דיאטטיים, ברד, משקאות אנרגיה, משקאות מתוקים וממותקים, קפה ותהמים/סודה/קפה ותה בלא סוכר או ממתיק מלאכותי בתוספת 30 מ״ל לכל היותר חלב או משקה סויה/מים עם צמחי תבלין ובכלל זה לואיזה, נענע
2.מיני מאפהמיני מאפה עשירים בשומן, ובכלל זה בורקס, מלאווח, ג׳חנון ובצקים אחרים העשירים והמועשרים בשומן, מיני מאפה מתועשים ובכלל זה פיצה; לעניין זה, ”עשיר בשומן“ – מעל 20 גרם שומן כללי ב־100 גרם מזון
מיני מאפה עשירים בסוכר ובכלל זה: עוגות, עוגיות, רוגלך, קרואסונים ופלים; לעניין זה, ”עשיר בסוכר“ – מעל 10 מיליגרם ב־100 גרם מזון
מאפים מקמח מלא, שמנים שאינם מוקשים מהצומח ובכלל זה שמן זית וקנולה
3.מנות מתועשות להכנה מהירהמנות אישיות ארוזות מראש, מנות המוכנות על בסיס אבקה להכנת מחית, תערובות להכנת מרקים, וכן צ׳יפס 
4.מזונות עשירים במלח (נתרן)מזון עשיר במלח (נתרן), ובכלל זה אבקות מרק, חמוצים, פיצוחים מלוחים, חטיפים מלוחים; לעניין זה, ”עשיר במלח (נתרן)“ – מעל 400 מיליגרם נתרן ב־100 גרם מזון 
5.תיבול ורטביםאבקות תיבול, אבקות או תערובות המכילות תמציות תבלינים, תחליפים לתיבול ובכלל זה רטבים מוכנים, מיונז, קטשופ, רוטב סויה, חמאה, מרגרינה, תערובות תבלינים מוכנותשמן קנולה או שמן זית, ניתן להשתמש בעשבי תיבול מיובשים או טריים
6.פירות וירקות ירקות ופירות טריים, מגוונים, עונתיים:
• ירקות – 5 סוגים בשבוע
• פירות – 4 סוגים בשבוע לפי הקבוע בתוספת השביעית
7.דגנים יש להגיש דגנים מלאים בלבד ובלא תוספת סוכר
8.מזונות עשירים בשומן רווימזונות עשירים בשומן רווי ובשומן טרנס מ־0.5 גרם ל־100 גרם ומעלהמזונות עשירים בשומן צמחי בלתי רווי ובכלל זה: טחינה, אבוקדו, שמן זית, שמן קנולה, ממרח בוטנים בלא תוספת סוכר
9.ממרחים וממתקיםממרחים עתירי שומן או עתירי סוכר ובכלל זה: שוקולד, חלבה, דבש, סילאן וריבה, ממתקיםטחינה עשויה מטחינה גולמית, חומוס עד 9% שומן בתוספת טחינה בלבד, אבוקדו, בוטנים לא מתוקים
10.אופן הכנת מזוןמזונות שעברו טיגוןמזונות שעברו אפייה, צלייה, בישול, הקפצה או אידוי
11.מזון עשיר בחלבון1. מוצרי בשר מעובדים
2. מוצרים מעובדים מהצומח – קטניות שהוספו להם חומרים מסמיכים, מרככים, מייצבים, משמרים, סיבים תזונתיים שמקורם לא מחומרי הגלם, חומרי כבישה, סופחי מים או חומרים משפרי טעם וצבע
מזון עשיר בחלבון – מנות דלות בשומן מן החי ומהצומח, חלקי בשר בקר רזה, עוף בלא עור, תבשיל קטניות

תוספת שלישית

(תקנה 3(3)(א))

תפריט ארוחת צהריים לילדים בגילאי 3 עד 5 שנים

טבלה 1 – תפריט ארוחה בשרית

רכיבי הארוחהפריטי מזוןתדירות ב־5 ימיםמשקל פריט המזון לפי גיל לא יפחת מ־95% מהשיעור הנקוב ולא יעלה על 105% ממנו
אחד מאלה לפחות:3 שנים4 עד 5 שנים
מנה עשירת חלבוןחזה הודו / חזה עוף / פרגית מנתח שלם / שניצל אפוי מנתח שלם*160 גרם80 גרם
כרעיים (בלא עור ועצמות)160 גרם80 גרם
בשר בקר: צלי / גולש / טחון160 גרם80 גרם
דג בלא עצמות (פילה) / קציצות דג180 גרם100 גרם
מנה צמחונית** קטניות מבושלות: עדשים / אפונה / חומוס / לוביה / שעועית יבשה בצבעים שונים160 גרם80 גרם
דגנים מלאים וקטניות***אורז / גריסים / קינואה / כוסמת1¹₂ כוס³₄ כוס
חיטה / בורגול / קוסקוס / פסטה / פתיתים2
עדשים / אפונה יבשה / שעועית יבשה / חומוס1
תפוח אדמה / בטטה / תירס1
ירקותירקות ובכלל זה: עגבנייה, חסה, מלפפון, גזר, פלפל בצבעים, קולורבי, כרוב5¹₂ כוס¹₂ כוס
ירקות מבושליםירקות ובכלל זה: גזר, קישוא, דלעת, חציל, שעועית ירוקה וצהובה, כרוב, כרובית, סלרי, תערובת ירקות5¹₄ כוס¹₂ כוס
פירות במנותפרי העונה נקי, מגוון, בלא קליפה וגרעינים5¹₂ יחידה¹₂ יחידה
שתייהמים5בלא הגבלה
* משקל המנה לא כולל את הציפוי.
** מגוון המנות עשירות החלבון הצמחוניות שבתפריט הבשרי יהיה על פי הגיוון למנה עשירת חלבון של התפריט הצמחוני שבטבלה 2.
*** ניתן להגיש דגנים עם קטניות, כמנה מעורבת אחת או בנפרד בכמויות ככתוב בטבלה.

טבלה 2: תפריט ארוחה צמחונית

רכיבי הארוחהפריטי מזוןתדירות ב־5 ימיםמשקל פריט המזון לפי גיל לא יפחת מ־95% מהשיעור הנקוב ולא יעלה על 105% ממנו
אחד מאלה לפחות:3 שנים4 עד 5 שנים
מנה עשירת חלבוןקטניות מבושלות: שעועית יבשה בצבעים שונים, עדשים, אפונה, חומוס, לוביה360 גרם80 גרם
פתיתי סויה: קציצות / גולש / מוקפץ160 גרם80 גרם
טופו: רצועות / קציצות / גולש / מוקפץ160 גרם80 גרם
דגנים מלאים וקטניות***חיטה / בורגול / קוסקוס / פסטה / פתיתים2¹₂ כוס³₄ כוס
אורז מלא / גריסים מלאים / קינואה / כוסמת2
תפוח אדמה / בטטה / תירס1
ירקות חייםירקות (עגבנייה, חסה, מלפפון, גזר, פלפל בצבעים, קולורבי, כרוב ועוד)5¹₂ כוס¹₂ כוס
ירקות מבושלים בכוס ובגרםירקות (גזר, קישוא, דלעת, חציל, שעועית ירוקה וצהובה, כרוב, כרובית, סלרי, תערובת ירקות ועוד)5¹₄ כוס¹₂ כוס
פירות במנותפרי העונה נקי, מגוון, בלא קליפה וגרעינים5¹₂ פרי¹₂ פרי
שתייה כוסמים5בלא הגבלה
*** ניתן להגיש דגנים עם קטניות, כמנה מעורבת אחת או בנפרד בכמויות ככתוב בטבלה.

תוספת רביעית

(תקנה 3(3)(ב))

תפריט ארוחת צהריים לילדים בגילאי 6 עד 10

טבלה 1 – תפריט ארוחה בשרית

רכיבי הארוחהפריטי מזוןתדירות ב־5 ימיםמשקל פריט המזון לפי גיל לא יפחת מ־95% מהשיעור הנקוב ולא יעלה על 105% ממנו
אחד מאלה לפחות:6 עד 8 שנים9 עד 10 שנים
מנה עשירת חלבוןחזה הודו / חזה עוף / פרגית מנתח שלם / שניצל אפוי מנתח שלם*[צ״ל: 1]100 גרם120 גרם
כרעיים (בלא עור ועצמות)[צ״ל: 1]165 גרם200 גרם
בשר בקר: צלי / גולש / טחון1100 גרם120 גרם
דג בלא עצמות (פילה) מנתח אחד / קציצות דג1120 גרם150 גרם
מנה צמחונית** קטניות מבושלות: עדשים / אפונה / חומוס / לוביה / שעועית יבשה בצבעים שונים1100 גרם120 גרם
דגנים מלאים וקטניות***אורז מלא / גריסים מלאים / קינואה / כוסמת11 כוס₂ כוס
חיטה / בורגול / קוסקוס / פסטה / פתיתים2
עדשים / אפונה יבשה / שעועית יבשה / חומוס1
תפוח אדמה / בטטה / תירס1
ירקותמגוון ירקות (עגבנייה, חסה, מלפפון, גזר, פלפל בצבעים, קולורבי, כרוב ועוד)51 כוס₄ כוס
ירקות מבושליםמגוון ירקות (גזר, קישוא, דלעת, חציל, שעועית ירוקה וצהובה, כרוב, כרובית, סלרי, תערובת ירקות ועוד)5¹₂ כוס²₃ כוס
פירות במנותפרי העונה נקי, מגוון, בלא קליפה וגרעינים51 יחידה1 יחידה
שתייהמים5בלא הגבלה
* משקל המנה לא כולל את הציפוי.
** מגוון המנות עשירות החלבון הצמחוניות בתפריט הבשרי יהיה על פי הגיוון למנה עשירה בחלבון שבתפריט הצמחוני בטבלה 2.
*** ניתן להגיש דגנים עם קטניות, כמנה מעורבת אחת או בנפרד בכמויות ככתוב בטבלה; אין צורך לתת תוספת של קטניות לדגנים ביום שבו יש מנה עשירת חלבון צמחונית מקטניות.

טבלה 2: ארוחה צמחונית

רכיבי הארוחהפריטי מזוןתדירות ב־5 ימיםמשקל פריט המזון לפי גיל לא יפחת מ־95% מהשיעור הנקוב ולא יעלה על 105% ממנו
אחד מאלה לפחות:6 עד 8 שנים9 עד 10 שנים
מנה עשירה בחלבוןקטניות מבושלות: שעועית יבשה בצבעים שונים, עדשים, אפונה, חומוס, לוביה3100 גרם120 גרם
פתיתי סויה: קציצות / גולש / מוקפץ1100 גרם120 גרם
טופו: רצועות / קציצות / גולש/ מוקפץ1100 גרם120 גרם
דגנים מלאים***חיטה / בורגול / קוסקוס / פסטה / פתיתים21 כוס₂ כוס
אורז מלא / גריסים מלאים / קינואה / כוסמת2
תפוח אדמה / בטטה / תירס1
ירקות חייםירקות (עגבנייה, חסה, מלפפון, גזר, פלפל בצבעים, קולורבי, כרוב)51 כוס₄ כוס
ירקות מבושליםירקות (גזר, קישוא, דלעת, חציל, שעועית ירוקה וצהובה, כרוב, כרובית, סלרי, תערובת ירקות)5¹₂ כוס²₃ כוס
פירות במנותפרי העונה נקי, מגוון, בלא קליפה וגרעינים51 פרי1 פרי
שתייה כוסמים5בלא הגבלה
*** ניתן להגיש דגנים עם קטניות, כמנה מעורבת אחת או בנפרד בכמויות ככתוב בטבלה.

תוספת חמישית

(תקנה 3(4))

תפריט ארוחת מנחה

גודל המנה יהיה בהתאם לגיל של הילד: בגיל גן – חצי כריך ובגיל בית ספר – כריך שלם.
ניתן לגוון את הממרחים בממרחי קטניות או ממרחי ירקות, ובכלל זה: טחינה, חומוס, אבוקדו, ממרח בוטנים לא מתוק. ממרחים: גיל 3 עד 6 – 15 גרם, גיל 6 ומעלה – 20 גרם.
יש לתת לכל הפחות שלושה סוגי ממרחים שונים ושלושה סוגי ירקות ופירות שונים במשך השבוע.
ביום שבו ארוחת הצהריים היתה צמחונית, ניתן להכין כריכים מטונה או מממרחים חלביים ובכלל זה גבינה לבנה או ממרח גבינה. ניתן להוסיף ירקות חתוכים מגוונים לכריך.
כמויות הפירות: גיל 3 עד 6 – ¹₂ מנה, גיל 6 ומעלה – 1 מנה. גודל המנה לפי התוספת השביעית.
ניתן לחתוך את הפירות לרבעים סמוך להגשתם.

תוספת שישית

(תקנה 1)

המדדים הנדרשים להגדרת מנות עשירות בחלבון

כל מנה עשירה בחלבון תכיל לפחות את כמות החלבון והברזל ולא יותר מכמות השומן והנתרן הרשומות להלן ב־100 גרם מזון מוכן לאכילה:
מקור החלבוןחלבון (בגרם)ברזל (במ״ג)שומן (בגרם)נתרן (במ״ג)
בשר בקר / הודו / עוף*24 עד 292.5 עד 3.56 עד 13400
בשר טחון: בקר / הודו / עוף*16 עד 191.3 עד 2.313 עד 20400
דג*18 עד 201.1 עד 1.410200
מנה צמחונית13 עד 181.8 עד 2.010 עד 15250
* חלבון מן החי בלבד.

תוספת שביעית

(תקנה 1)

פרי העונה וגודל מנה לפירות

(במקור הטבלה ניתנה בטעות במהופך).
הפריגודלמשקל עם קליפה וגרעין
אגס1 בינוני120 גרם
אבטיח בלא גרעינים2 כוסות370 גרם
אפרסק2 בינוניים150 גרם
בננה1 קטנה90 גרם
מלון*¹₃ מלון180 גרם
משמש4 בינוניים140 גרם
מנגו¹₂ קטן140 גרם
נקטרינה2 בינוניים140 גרם
סלט פירות בלא תוספת סוכר1 כוס170 גרם
פומלה*¹₂ בינונית300 גרם
קלמנטינה*2 יחידות150 גרם
שזיף4 בינוני140 גרם
תפוז*1 בינוני150 גרם
תפוח עץ1 בינוני120 גרם
מגוון פירות יבשים 50 גרם
תות שדה*6 בינוניים120 גרם
* פרי עשיר בויטמין C.


א׳ באב התשע״ז (24 ביולי 2017)
  • יעקב ליצמן
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.