חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התשע״א–2011


ק״ת תשע״א, 1278.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 19(א1)(2) לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמ״ד–1984 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בסיס הקנס“ – שיעור הקנס הנקוב לעבירה מינהלית בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – שכר מינימום), התשס״ג–2003;
”בעל שליטה“ – בעל ”שליטה“ כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981;
”המבקש“ – המבקש אישור לתכנית לפי סעיפים 16 ו־17 לחוק;
”ועדת המחקר“ – ועדת המחקר שהוקמה לפי סעיף 9 לחוק;
”יחידת עבירה“ – עבירה שנעברה לגבי עובד אחד בחודש עבודה אחד;
”חוק שכר מינימום“ – חוק שכר מינימום, התשמ״ז–1987;
”עבירה לפי חוק שכר מינימום“ – עבירה לפי סעיפים 14, 14א, 15 ו־15ג לחוק שכר מינימום;
התניית מתן אישור בקיום הוראות שכר מינימום
תנאי מוקדם לאישור תכנית בידי ועדת המחקר הוא כי מתקיימים כל אלה:
(1)
המבקש המציא בבקשה לאישור התכנית, נוסף על כל מסמך אחר, הצהרה ולפיה המבקש ובעלי שליטה בו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדים המועסקים אצל המבקש לפי חוק שכר מינימום וכי הם מתחייבים להמשיך ולשמור על זכויות כאמור במשך כל תקופת האישור;
(2)
על פי הנתונים שבידי גורמי האכיפה המוסמכים במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה –
(א)
המבקש או בעל שליטה בו לא הורשעו בארבע השנים שקדמו להגשת הבקשה בעבירה לפי סעיף 15ג לחוק שכר מינימום או בארבע יחידות עבירה אחרות לפי חוק שכר מינימום לפחות;
(ב)
לא הוטלו על המבקש או על בעל שליטה בו בארבע השנים שקדמו לבקשה, שלושה קנסות מינהליים או יותר בשל עבירה לפי חוק שכר מינימום, ובלבד שאחד מהם לפחות הוא בסכום שהוא פי שלושה מבסיס הקנס לעבירה נושא אותו קנס.
תחולה
לעניין תקנה 2 יילקחו בחשבון הרשעה ביחס לעבירה שנעברה מהיום הקובע ואילך וקנס מינהלי ביחס לעבירות מינהליות שנעברו מהיום הקובע ואילך, ובלבד שאחת מן העבירות או העבירות המינהליות לפחות, נעברה לאחר יום תחילתן של תקנות אלה; לעניין זה, ”היום הקובע“ – ג׳ בטבת התשס״ו (3 בינואר 2006).


ט״ז באב התשע״א (16 באוגוסט 2011)
  • שלום שמחון
    שר התעשייה המסחר והתעסוקה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.