לדלג לתוכן

תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת), התש״ן–1990


ק״ת תש״ן, 386.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 7 ו־18 לחוק למניעת מפגעים, התשכ״א–1961, אני מתקין תקנות אלה:


לפי סעיף 96(7) לחוק אוויר נקי, התשס״ח–2008, יראו תקנות אלו כאילו הותקנו לפי סעיף 13 לחוק האמור.


הגדרות
בתקנות אלה –
”אתר לסילוק פסולת“ או ”אתר“ – מקום המשמש לפינוי ולסילוק פסולת;
”בעירה“ – שריפה כתוצאה מהצתה או התלקחות;
”חומר כיסוי“ – חומר המשמש או המיועד לשמש לכיסוי פסולת המסולקת באתר לסילוק פסולת; לענין זה, ”חומר“ – אדמה, חול, עפר, כורכר וכיוצא באלה, ובלבד שהם ניתנים להידוק ונקיים מפסולת;
”מפעיל“ – כל אחד מאלה:
(1)
בעל אתר לסילוק פסולת;
(2)
מחזיק אתר לסילוק פסולת;
(3)
מנהל אתר לסילוק פסולת או מי שמפקח על תפעולו;
”פסולת“ – אשפה, זבל וגרוטאות מכל סוג וצורה, לרבות פסולת ביתית, פסולת צמחים, פסולת בעלי חיים ופסולת שמקורה בבית־עסק, בית־מלאכה, בתעשיה או בחקלאות.
זיהום אויר וריח בלתי סבירים
עשן, גזים, אדים, אבק וכיוצא באלה הנפלטים מבעירת פסולת באתר לסילוק פסולת הם זיהום אויר בלתי סביר הגורם ריח בלתי סביר.
נקיטת אמצעים
(א)
מפעיל אתר לסילוק פסולת יתחזק את האתר ויפעילו באופן שימנע זיהום אויר וריח בלתי סבירים מהאתר וינקוט אמצעים הדרושים לפי תקנות אלה, למניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים.
איסור העברת פסולת
מפעיל לא יבעיר פסולת באתר, ולא יתיר לאחר להבעיר כאמור, וינקוט כל אמצעי סביר ויעיל למניעת בעירה של פסולת באתר.
כיבוי בעירה
אירעה בעירה בפסולת באתר לסילוק פסולת, ינקוט המפעיל מיד אמצעים יעילים ומתאימים לכיבויה.
כיסוי הפסולת בחומר כיסוי
(א)
מפעיל ינקוט כל אמצעים הדרושים לכיסוי יומיומי מהודק של כל הפסולת באתר באמצעות חומר כיסוי בשכבה שעוביה לא יפחת מ־15 סנטימטרים.
(ב)
המפעיל יחזיק ברשותו בכל עת חומר כיסוי בכמות מספקת –
(1)
לכיסוי יומיומי שוטף של הפסולת, בכמות שתספיק לתקופת עבודה של שבועיים לפחות באתר;
(2)
לצורך הפסקת בעירה שאירעה באתר.
ציוד מכני
לצורך הפעלה תקינה של אתר לסילוק פסולת וכיבוי בעירה בו יהיה למפעיל ציוד מכני מתאים וזמין בכל עת, בין ברשותו ובין ברשות אחר, על פי הוראתו.
אופן השלכת פסולת באתר לסילוק פסולת
(א)
מפעיל יקבע את שעות העבודה וסדרי העבודה באתר לסילוק פסולת ויודיע על כך לכל המשתמשים באתר.
(ב)
לא ישליך אדם פסולת ולא ירשה מפעיל לאחר להשליך פסולת בתחום אתר לסילוק פסולת, אלא במקום שנקבע לכך ובשעות העבודה באתר.
שער כניסה, גידור ושילוט
(א)
מפעיל יתקין –
(1)
שער בכניסה לאתר, ויסדיר את פתיחת השער מידי יום עם תחילת שעות העבודה באתר ואת נעילתו בסיום כל יום עבודה;
(2)
גדר לאתר, למניעת כניסה או יציאה של אנשים, והכנסה והוצאה של פסולת שלא דרך שער הכניסה;
(3)
שלט במקום בולט לעין ליד שער הכניסה, שבו יפורטו באופן ברור וקריא: שם האתר, שעות העבודה בו, שם מפעילו, מענו ומספר הטלפון שלו;
(4)
שלטים במספר סביר, באתר וסביבו, שעליהם כתוב באופן בולט לעין ”אסור להבעיר אש – העבריין ייענש“.
(ב)
מפעיל יחזיק את שער הכניסה, הגדר והשלטים כאמור, בכל עת במצב תקין ויתקן בכל ההקדם כל פגיעה, בלאי או נזק שנגרמו בהם.
נוהל להפסקת בעירה
מפעיל יכין נוהלים ואמצעים להפסקת בעירה באתר, לרבות קביעת כוח האדם והציוד ואופן הפעלתם; נהלים כאמור יכין המפעיל לשעות העבודה הרגילות של האתר ולשעות ולימים שבהם האתר אינו מופעל.
סייג
הוראות תקנות 6, 7 ו־10 לא יחולו על אתר המשמש תחנת מעבר לשינוע פסולת לשם סילוקה באתר אחר לסילוק פסולת.
עונשין
העובר על הוראות תקנות אלה, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ששה חדשים מיום פרסומן.


כ״ז בתשרי התש״ן (26 באוקטובר 1989)
  • רוני מילוא
    השר לאיכות הסביבה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.