חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מחצרים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מחצרים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מחצרים), תשכ״ב–1962

תקנות בדבר מניעת זיהום אויר


ק״ת תשכ״ב, 2168; תשכ״ג, 1795; תשכ״ה, 2120.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־18 לחוק למניעת מפגעים, תשכ״א–1961, אני מתקין תקנות אלה:


לפי סעיף 96(2) לחוק אוויר נקי, התשס״ח–2008, יראו תקנות אלו כאילו הותקנו לפי סעיף 13 לחוק האמור.


הגדרות [תיקון: תשכ״ג]
בתקנות אלה –
”רכב“ – (נמחקה);
”עשן“ – לרבות אפר, פיח, אד, גאז ואבק הנוצרים על ידי שריפה, או שריפה בלתי שלמה, באש פתוחה, בתנור או בכל מתקן לשריפה;
”עשן שחור“ – עשן בגוון מספר 2 בלוח למדידת עשן ”רינגלמן“ או ”מיקרו־רינגלמן“, או עשן כהה הימנו;
”התנעה“ – (נמחקה);
”הנעה“ – (נמחקה);
”טמפרטורת עבודה“ – (נמחקה).
זיהום אוויר בלתי סביר [תיקון: תשכ״ג, תשכ״ה]
פליטת עשן שחור לרשות הרבים או לרשותם של אחרים היא זיהום אויר בלתי סביר.
[תיקון: תשכ״ג]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ג]
(בוטלה).
איסור פליטת עשן שחור
לא יגרום אדם ולא ירשה לגרום פליטת עשן שחור מחצריו לרשות הרבים או לרשותם של אחרים.
תחולה
הוראות תקנה 5 לא יחולו על המדליק או המנקה תנור או דוד במשך לא יותר משש דקות בכל שעה.
שמירת דינים
הוראות תקנות אלה אינן באות לגרוע אלא להוסיף על כל דין שמטרתו מניעת זיהום אויר.
סייג [תיקון: תשכ״ה]
הוראות תקנות אלה לא יחולו על פליטת עשן מכלי שיט.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא כתום ששה חדשים מיום פרסומן ברשומות.
השם [תיקון: תשכ״ג]
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מחצרים), תשכ״ב–1962“.


כ״ג בסיון תשכ״ב (25 ביוני 1962)
  • חיים משה שפירא
    שר הבריאות ושר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.