חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי), התשס״ח–2008


ק״ת תשס״ח, 1157; תשע״ב, 998, 1416; תשע״ג, 198.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 19(ב) לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס״ח–2007 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ושר המשפטים, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


סוגי מידע [תיקון: תשע״ב־2, תשע״ג]
(א)
המנהל רשאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי כל אחד מסוגי המידע שלהלן המתייחס לזכאי:
(1)
רשימת מקבלי הגמלה המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי לפי סימן ד׳ לפרק ה׳ לחוק הביטוח הלאומי;
(2)
רשימת מקבלי הגמלה המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי לפי פרק ו׳ לחוק הביטוח הלאומי;
(3)
רשימת העובדים במשק ביתו הפרטי של יחיד;
(4)
רשימת מקבלי דמי לידה המשתלמים מאת המוסד לביטוח לאומי לפי סימן ג׳ לפרק ג׳ לחוק הביטוח הלאומי;
(5)
רשימת מקבלי גמלה לשמירת היריון המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי לפי סימן ה׳ בפרק ג׳ לחוק הביטוח הלאומי.
(ב)
מידע כאמור בתקנת משנה (א) יכלול את סכום הגמלה או ההכנסה ששולמה, פרטי היחיד משלם ההכנסה והתקופה שלגביה שולם התשלום, הכל לפי העניין.
(ג)
מידע כאמור בתקנה זו יועבר לרשות המסים בישראל מאת המוסד לביטוח לאומי לא יאוחר מ־72 שעות ממועד קבלת רשימת הזכאים מאת רשות המסים בישראל, והכל באמצעות תקשורת בין מחשבים.
(ד)
בתקנה זו, ”זכאי“ – מי שהגיש תביעה לקבלת מענק מכוח החוק.
[תיקון: תשע״ב־2]
(בוטלה).
מחיקת המידע [תיקון: תשע״ב־2]
מידע לגבי זכאים שהועבר למוסד לביטוח לאומי מאת רשות המסים בישראל יימחק ממאגר הנתונים של המוסד בתום 30 ימים מיום העברת המידע האמור בתקנה 1, לרשות המסים.
[תיקון: תשע״ב, תשע״ב־2]
(בוטלה).
הוראת שעה
בשנות המס 2008 ו־2009 יקראו את תקנה 1(א) כאילו בסופן של פסקאות משנה (1) עד (3) שבה נאמר ”שכתובת מגוריהם, לפי מרשם האוכלוסין כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965, ביישוב שאזור בו נקבע לפי סעיף 59(א) לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס״ד–2004, לעניין שילוב מקבלי גמלאות בעבודה“.


י״ד בתמוז התשס״ח (15 ביולי 2008)
  • רוני בר־און
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.