חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי), התשס״ח–2008


ק״ת תשס״ח, 1157; תשע״ב, 998, 1416; תשע״ג, 198; תשע״ח, 171.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 19(ב) לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס״ח–2007 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ושר המשפטים, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


סוגי מידע [תיקון: תשע״ב־2, תשע״ג, תשע״ח]
(א)
המנהל רשאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי כל אחד מסוגי המידע שלהלן המתייחס לזכאי:
(1)
רשימת העובדים במשק ביתו הפרטי של יחיד;
(2)
רשימת אבות מקבלי קצבת ילדים מאת המוסד לביטוח לאומי לפי סימן ב׳ לפרק ד׳ לחוק הביטוח הלאומי, שאינם נשואים;
(3)
רשימת מקבלי גמלה או תשלום להורה עצמאי כהגדרתם בסעיף 6ג(ב) לחוק (להלן – גמלה או תשלום להורה עצמאי).
(ב)
מידע כאמור בפסקאות שבתקנת משנה (א) המפורטות להלן יכלול את המפורט לצדן:
(1)
לעניין פסקה (1) – סכום ההכנסה ששולמה, פרטי היחיד משלם ההכנסה והתקופה שלגביה שולם התשלום;
(2)
לעניין פסקה (3) – השנה והחודשים שבהם הזכאי קיבל גמלה או תשלום להורה עצמאי, ואת הסכום השווה להפרש שבין הגמלה או התשלום שהשתלמו לו בעד אותם חודשים לפי הוראות חוק הבטחת הכנסה (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התשע״ו–2016, ובין הגמלה או התשלום שהיו משתלמים לו בעד אותו חודש לולא החוק האמור (להלן – ההפרש החודשי).
(ג)
מידע כאמור בתקנה זו יועבר לרשות המסים בישראל מאת המוסד לביטוח לאומי לא יאוחר מ־72 שעות ממועד קבלת רשימת הזכאים מאת רשות המסים בישראל, והכל באמצעות תקשורת בין מחשבים.
(ד)
בתקנה זו, ”זכאי“ – מי שהגיש תביעה לקבלת מענק מכוח החוק.
העברת מידע יזומה [תיקון: תשע״ח]
(א)
המנהל רשאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי, מידע כמפורט בתקנת משנה (ב) לגבי שנת המס הקודמת לשנה שבה מועבר המידע, בלבד; מידע כאמור יימסר רק אם הוא נדרש למטרות המנויות בתקנת משנה (ה), ובמידה שנדרש.
(ב)
סוג המידע שהמנהל רשאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי הוא אחד מאלה:
(1)
רשימה של שמם ומספר זהותם של אבות מקבלי קצבת ילדים מאת המוסד לביטוח לאומי לפי סימן ב׳ לפרק ד׳ לחוק הביטוח הלאומי, שאינם נשואים;
(2)
רשימה של שמם ומספר זהותם של מי שקיבלו גמלה או תשלום להורה עצמאי, את פירוט החודשים שבעדם קיבלו את הגמלה או התשלום כאמור, ואת סכום ההפרש החודשי.
(ג)
מידע לפי תקנה זו, יוכל המנהל לקבל מהמוסד לביטוח לאומי פעמיים בשנה בלבד, ביום 30 באפריל וביום 30 באוקטובר של שנת המס שבה מועבר המידע, והכול באמצעות תקשורת בין מחשבים.
(ד)
מידע שיקבל המנהל ממוסד לביטוח לאומי לפי תקנה זו יישמר במאגר מידע כמשמעותו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981, שהוא מאגר ייעודי, בנפרד מכל מאגר מידע אחר, אשר המנהל לא יכול לעיין בו (בתקנה זו – מאגר המידע), והמידע יימחק ממאגר המידע ביום 31 בדצמבר של השנה שבה מועבר המידע.
(ה)
לא יועבר מידע ממאגר המידע אלא למטרות המפורטות להלן בלבד:
(1)
לשם בדיקה של זכאותו למענק לפי החוק של מי שביקש לברר את זכאותו למענק;
(2)
לשם פנייה אל מי שישנה אפשרות שיקבל מענק לפי החוק אם יגיש לצורך כך תביעה כדי ליידעו באפשרות כאמור; פנייה לפי פסקה זו תיעשה באופן ממוחשב באמצעות תוכנה שפיתח המנהל לצורך כך.
[תיקון: תשע״ב־2]
(בוטלה).
מחיקת המידע [תיקון: תשע״ב־2]
מידע לגבי זכאים שהועבר למוסד לביטוח לאומי מאת רשות המסים בישראל יימחק ממאגר הנתונים של המוסד בתום 30 ימים מיום העברת המידע האמור בתקנה 1, לרשות המסים.
[תיקון: תשע״ב, תשע״ב־2]
(בוטלה).
הוראת שעה
בשנות המס 2008 ו־2009 יקראו את תקנה 1(א) כאילו בסופן של פסקאות משנה (1) עד (3) שבה נאמר ”שכתובת מגוריהם, לפי מרשם האוכלוסין כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965, ביישוב שאזור בו נקבע לפי סעיף 59(א) לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס״ד–2004, לעניין שילוב מקבלי גמלאות בעבודה“.


י״ד בתמוז התשס״ח (15 ביולי 2008)
  • רוני בר־און
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.