לדלג לתוכן

תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן), התשפ״ג–2023


ק״ת תשפ״ג, 2256.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 28(ב) לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע״ב–2011 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”אירוע מזכה“ – אירוע שבעקבותיו זכאי עובד לפי החוק או צו הרחבה, לפי העניין, לתשלום רכיב שכר;
”גוף מזכה“ – שירות המדינה וכן גוף ציבורי כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים;
”חוק דמי מחלה“ – חוק דמי מחלה, התשל״ו–1976;
”חוק הסכמים קיבוציים“ – חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז–1957;
”חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים“ – חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע״ג–2013;
”חוק חופשה שנתית“ – חוק חופשה שנתית, התשי״א–1951;
”חוק עבודת נשים“ – חוק עבודת נשים, התשי״ד–1954;
”חוק שכר מינימום“ – חוק שכר מינימום, התשמ״ז–1987;
”חוק שעות עבודה ומנוחה“ – חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי״א–1951;
”ערך שעת עבודה בסיסי“ – כמשמעותו בתקנה 3, כפי שהוא מעודכן לפי תקנה 5;
”צו הרחבה“ – כמשמעותו בסעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים;
”צו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר“ – צו הרחבה להוראות הסכם קיבוצי כללי שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ובין ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י מיום כ״א באב התשמ״ח (4 באוגוסט 1988), כפי שמתעדכן מזמן לזמן;
”צו הרחבה בענף הניקיון“ – צו הרחבה להוראות הסכם קיבוצי כללי שבין חברות הניקיון בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה שנחתם ביום ד׳ באב התשע״ג (11 ביולי 2013), כפי שמתעדכן מזמן לזמן;
”צו הרחבה בענף השמירה“ – כל אלה:
(1)
צו הרחבה להוראות הסכם קיבוצי כללי מיום כ״ד בתמוז התשע״ד (22 ביולי 2014) שבין הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, כפי שמתעדכן מזמן לזמן (בתקנות אלה – צו הרחבה בענף השמירה משנת 2014);
(2)
צו הרחבה להוראות הסכם קיבוצי כללי שנחתם ביום ח׳ בניסן התשפ״א (21 במרץ 2021) בין הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל לבין הסתדרות העובדים החדשה האגף לאיגוד מקצועי – האיגוד הארצי של עובדי השמירה שפורסם ביום ו׳ בניסן התשפ״ב (7 באפריל 2022), כפי שמתעדכן מזמן לזמן (בתקנות אלה – צו הרחבה בענף השמירה משנת 2022);
”צו הרחבה – הסכם מסגרת“ – צו הרחבה להוראות הסכם קיבוצי כללי מיום ח׳ בשבט התשנ״ה (9 בינואר 1995) שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של עובדים בא״י, כפי שמתעדכן מזמן לזמן;
”צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק“ – צו הרחבה להוראות הסכם קיבוצי כללי מיום ב׳ בניסן התשע״ז (29 במרץ 2017) שבין נשיאות הארגונים העסקיים ואיגוד לשכות המסחר תל אביב לבין ההסתדרות הכללית החדשה, כפי שמתעדכן מזמן לזמן;
”צו הרחבה כללי – הבראה“ – צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה בעקבות הסכם קיבוצי כללי שבין נשיאות הארגונים העסקיים ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, כפי שמתעדכן מזמן לזמן;
”צו הרחבה כללי לביטוח פנסיוני“ – כל אלה:
(1)
צו הרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה שמרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (מסגרת) לביטוח פנסיוני מקיף במשק מיום ל׳ באדר א׳ התשע״א (6 במרץ 2011), שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7021/2011, שנחתם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי ואגף הפנסיה, הביטוח ושוק ההון, כפי שמתעדכן מזמן לזמן;
(2)
צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק 2016 שמרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי מיום כ״ד באדר ב׳ התשע״ו (3 באפריל 2016), שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7008/2016, שבין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה;
”צו הרחבה כללי – נסיעות“ – צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעות בעקבות הסכם קיבוצי כללי שבין נשיאות הארגונים העסקיים ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, כפי שמתעדכן מזמן לזמן;
”רכיב שכר תלוי אירוע מזכה“ –
(1)
בשמירה ואבטחה – דמי מחלה, דמי חגים, החזר הוצאות נסיעה ותשלום לקופת גמל בעד הוצאות נסיעה, הפרשות לקופת גמל בתקופת לידה והורות או בעת זכאות לגמלת שמירת היריון לפי חוק עבודת נשים, הפרשות לקופת גמל בעת מילואים, יום בחירות, יום זיכרון, חופשה לרגל נישואין, אבל, חופשה לרגל נישואי בן או בת, חופשה לרגל הולדת בן או בת, שי לחג, ולעניין שירות כאמור בגוף ציבורי כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים – גם מענק מצוינות;
(2)
בניקיון – דמי מחלה, דמי חגים, החזר הוצאות נסיעה ותשלום לקופת גמל בעד הוצאות נסיעה, הפרשות לקופת גמל בתקופת לידה והורות או בעת זכאות לגמלת שמירת היריון לפי חוק עבודת נשים, הפרשות לקופת גמל בעת מילואים, יום בחירות, חופשה לרגל נישואין, אבל, יום זיכרון, שי לחג, ולעניין שירות כאמור בגוף ציבורי כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים – גם מענק מצוינות;
(3)
בהסעדה – דמי מחלה, דמי חגים, החזר הוצאות נסיעה, השלמת פיצויי פיטורים, הפרשות לקופת גמל בתקופת לידה והורות או בעת זכאות לגמלת שמירת היריון לפי חוק עבודת נשים, הפרשות לקופת גמל בעת מילואים, יום בחירות, יום זיכרון ואבל.
ערך שעת עבודה
לעניין חישוב עלות השכר המינימלית כמשמעותה בסעיף 28 לחוק, יהיה ערך שעת עבודה ערך שעת העבודה הבסיסי לפי תקנה 3 כפי שהוא מעודכן לפי תקנה 5, ובתוספת הרכיבים לפי תקנה 7 וכולל חישוב לפי תקנה 4 בעד עבודה בשעות נוספות או במנוחה השבועית, והכול אם יש זכאות להם לפי הדין.
רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת העבודה הבסיסי
(א)
רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת העבודה הבסיסי ואופן חישובם יהיו –
(1)
לעניין תחום השמירה והאבטחה – כמפורט בחלק א׳ לתוספת הראשונה;
(2)
לעניין תחום הניקיון – כמפורט בחלק ב׳ לתוספת הראשונה;
(3)
לעניין תחום ההסעדה – כמפורט בחלק ג׳ לתוספת הראשונה.
(ב)
על אף האמור בתקנה זו, ובלי לגרוע מהוראות תקנה 7, רשאים מזמין שירות וקבלן להסכים ביניהם מראש ובכתב לחשב את ערך שעת העבודה הבסיסי ככולל גם רכיבים התלויים באירוע מזכה כך שרכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת העבודה הבסיסי ואופן חישוב ערך שעת העבודה הבסיסי יהיו –
(1)
לעניין תחום השמירה והאבטחה – כמפורט בחלק א׳ לתוספת השנייה;
(2)
לעניין תחום הניקיון – כמפורט בחלק ב׳ לתוספת השנייה;
(3)
לעניין תחום ההסעדה – כמפורט בחלק ג׳ לתוספת השנייה.
רכיבי גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית והוספתם לערך שעת עבודה
(א)
הסכימו מזמין השירות והקבלן מראש ובכתב על היקף שעות נוספות שהעובדים יועסקו בו, יחושב לגבי השעות הנוספות שבוצעו רכיב גמול שעות נוספות לפי הוראות תקנה זו.
(ב)
הסכימו מזמין השירות והקבלן מראש ובכתב על העסקת עובדים במנוחתם השבועית, יחושב לגבי שעות העבודה במנוחה השבועית שבוצעו רכיב גמול עבודה במנוחה השבועית לפי הוראות תקנה זו.
(ג)
(1)
רכיב גמול עבודה בשעות הנוספות לא יפחת מחישוב לפי התעריף בסעיף 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה.
(2)
רכיב גמול עבודה במנוחה השבועית לא יפחת מחישוב לפי התעריף הקבוע בסעיף 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה.
(ד)
לרכיבי השכר לפי תקנות משנה (ג)(1) או (2) ו־(ו) ייווסף רכיב דמי הביטוח הלאומי היחסי של אותו רכיב.
(ה)
לעניין עובדים בתחום השמירה והאבטחה ובתחום הניקיון, ייווסף לרכיבי השכר לפי תקנת משנה (ג)(1) או (2) רכיב הפרשה לקופת גמל לקצבה בעד שעות נוספות או בעד המנוחה השבועית, לפי העניין, לפי הרכיבים והשיעורים הקבועים בצו ההרחבה בענף השמירה או בצו ההרחבה בענף הניקיון, לפי העניין.
(ו)
לעניין עובדים בתחום השמירה והאבטחה ובתחום הניקיון המועסקים בגוף מזכה, ייווסף לרכיבי השכר לפי תקנת משנה (ג)(1) או (2) רכיב מענק מצוינות בשיעור 1%.
(ז)
רכיב גמול שעות נוספות או רכיב גמול עבודה במנוחה השבועית לפי תקנות משנה (ג) עד (ה), כשהוא מחולק ל־182 בעד משרה מלאה, ולעובד במשרה חלקית – בחלוקה לשעות שבעדן העובד זכאי לתשלום שכר, בעד עבודה או בעד היעדרות, באותו החודש, ייווסף לערך השעה הבסיסי של העובד.
(ח)
הוראות תקנות משנה (ג) עד (ז) יחולו גם על עבודה בשעות נוספות או על עבודה במנוחה השבועית שבוצעו בהתאם לצורכי העבודה שלא כאמור בתקנת משנה (א) או (ב), בכפוף להסכמות בין מזמין השירות לקבלן.
חישוב רכיבי השכר לפי ותק
אם ערכו של רכיב שכר משתנה לפי ותק של עובדי הקבלן אצלו או באותו מקום עבודה, חישוב הוותק לעניין ערך הרכיב האמור יהיה לפי הזכות המוקנית לעובדים מכוח חוק או צו הרחבה, לפי העניין, וערך שעת העבודה הבסיסי והרכיבים הנוספים לפי תקנות אלה יעודכנו לפי הוותק המתאים.
חישוב רכיבי השכר לפי היקף המשרה
אם ערכו של רכיב שכר משתנה לפי היקף המשרה, ערך שעת העבודה הבסיסי והרכיבים הנוספים לפי תקנות אלה יעודכנו לפי היקף המשרה המתאים.
רכיב שכר תלוי אירוע מזכה
(א)
בלי לגרוע מתקנה 2, אירע אירוע מזכה בחודש מסוים, והקבלן הודיע למזמין, בדרך שתיקבע בחוזה שביניהם או בהעדר קביעה כאמור – בהודעה בכתב, כי העובד זכאי לגמול בעד אותו אירוע, ייווסף לערך שעת העבודה הבסיסי בעד אותו חודש, ערך רכיב שכר תלוי אירוע מזכה לפי חוק או צו הרחבה, לפי העניין, בהתאם לחישוב המפורט בתוספת השלישית בגין אותו רכיב; ואולם אם הסכימו מזמין השירות והקבלן ביניהם לפי תקנה 3(ב) על ערך שעת עבודה בסיסי לפי חלק א׳, חלק ב׳ או חלק ג׳ לתוספת השנייה, לפי העניין, יחולו הוראות תקנת משנה זו רק על הרכיבים שאינם מנויים בחלק כאמור.
(ב)
רכיב שכר כאמור בתקנת משנה (א) יכלול את ההפרשות שחייב המעסיק להפריש על רכיב כאמור לפי כל דין.
(ג)
מזמין השירות והקבלן יערכו התחשבנות בדרך שתיקבע ביניהם, אחת לרבעון לפחות, על הפרשים בין הסכומים ששולמו בעד כל עובד ובין הסכומים המגיעים בפועל בעד רכיב שכר תלוי אירוע מזכה לפי תקנה זו.
התניות בחוזה שבין מזמין השירות לקבלן
לעניין תשלום בפועל של ערך שעת עבודה כמשמעותו בסעיף 28(א)(3) לחוק, אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מזכותו של מזמין שירות לדרוש מהקבלן, במסגרת החוזה שביניהם, להציג לפניו מסמכים המעידים על תשלום רכיבי השכר לעובדיו.
רכיב שכר יסוד
נקבע בהתקשרות בכתב ומראש בין מזמין שירות וקבלן שכר יסוד גבוה מהקבוע בתוספת הראשונה או השנייה, לפי העניין, או שנקבע בה כי העובדים יהיו בעלי הכשרה המזכה בשכר יסוד גבוה מהקבוע בתוספת הראשונה או השנייה, לפי העניין, יעודכנו כל רכיבי השכר כאמור בתקנה 3 בהתאמה לפי שכר היסוד שהוסכם בהתקשרות כאמור.
התחשבנות בין מזמין השירות לקבלן במהלך ההתקשרות
בלי לגרוע מתקנה 2, מזמין השירות והקבלן יערכו התחשבנות, אחת לרבעון לפחות, לגבי כל עובד, לגבי כל אלה:
(1)
רכיבי שכר המושפעים מוותק של העובדים, יעודכנו לפי תקנה 5;
(2)
רכיבי שכר המושפעים מאורך יום העבודה בפועל בהתאם לצו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר, יותאמו לשעות השירות לפי התנאים שסוכמו בין מזמין השירות לקבלן לעניין שעות השירות;
(3)
הסכום הגלובלי המגיע בעד עבודה בשעות נוספות – אם העובד בשירות בתחום השמירה והאבטחה הסכים לתשלום שכר הכולל עבודה בשעות נוספות בהיקף גלובלי לפי צו ההרחבה בענף השמירה, בכפוף להסכמות בין מזמין השירות ובין הקבלן;
(4)
הפרשי שכר בין הסכומים ששולמו לכל עובד ובין הסכומים המגיעים לו בפועל, בעד רכיב גמול עבודה בשעות נוספות או רכיב גמול עבודה במנוחה השבועית המחושבים לפי תקנה 4, או המגיעים בשל עבודה בשעות נוספות לפי סעיף 10(א)(1) לחוק שעות עבודה ומנוחה, בהתאם לביצוע בפועל;
(5)
דמי ביטוח לאומי על סבסוד ארוחות וכל רכיב שכר נוסף המשתלם לעובד לפי דין או הסכם קיבוצי.
עדכון רכיבים במחשבון
תחשיב ערך שעת העבודה לפי תקנות אלה יפורסם במחשבון באתר האינטרנט של משרד העבודה; עודכן רכיב מרכיבי ערך שעת עבודה מכוח הוראת חוק או צו הרחבה, יעודכן ערך שעת העבודה ויפורסם במחשבון באתר האינטרנט ערך השעה המעודכן לפי סעיף 28(ב) לחוק.
שמירת זכויות ושמירת דינים
(א)
אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מכל זכות הנתונה לעובד לפי כל דין, הסכם קיבוצי, צו הרחבה, הסכם או נוהג.
(ב)
אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מחובותיהם האחרות של מזמין השירות והקבלן לפי דין, ובכלל זה לפי סעיף 28 לחוק, לרבות הצהרת הקבלן על עלויות נוספות כולל רווח.
(ג)
אין בהוראות תקנה 10(3) כדי לחייב עובד בתחום השמירה והאבטחה להסכים לתשלום שכר הכולל עבודה בשעות נוספות בהיקף גלובלי לפי צו הרחבה בענף השמירה.
(ד)
אין בחישוב בתוספות לתקנות אלה המבוסס על 7 או 8.4 שעות יומיות, לפי העניין, כדי לגרוע מהאמור בצו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר.
תחילה ותחולה
(א)
תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳ בטבת התשפ״ד (1 בינואר 2024) (בתקנה זו – יום התחילה), והן יחולו על התקשרות שתיערך לראשונה ביום התחילה או לאחריו.
(ב)
בלי לגרוע מתקנת משנה (א), תקנות אלה יחולו גם על התקשרות שנערכה לפני יום התחילה, ממועד חידוש ההתקשרות או הארכתה אם יחולו ביום התחילה או לאחריו, או מיום א׳ בטבת התשפ״ה (1 בינואר 2025), לפי המוקדם.

תוספת ראשונה

(תקנה 3(א))

חלק א׳
אופן חישוב ערך שעת העבודה הבסיסי בתחום השמירה והאבטחה

 טור 1טור 2טור 3טור 4
 רכיבי שכרערך שעה לעובד שמירה שמועסק 5 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים)ערך שעה לעובד שמירה שמועסק 6 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים)הסבר
1שכר יסוד
לפי חוק שכר מינימום, סעיף 6 בצו ההרחבה בענף השמירה משנת 2022 וצו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק; התעריף השעתי של שכר המינימום בענף, לפי צו ההרחבה משנת 2022, המתאים לסוג ההכשרה שביצע העובד ולתפקיד שבו הוא מועסק, או התעריף השעתי לפי דרישות המכרז, לפי הגבוה
2דמי הבראה
לפי סעיף 11 לצו ההרחבה בענף השמירה משנת 2014; מחושב לפי מחיר יום הבראה בשירות המדינה (471.4 שקלים חדשים נכון ליום י״ב בסיון, התשפ״ג (1 ביוני 2023)) מוכפל במספר ימי הזכאות לפי הוותק (7 ימי הבראה לפי ותק של עד 3 שנים לפי צו ההרחבה בענף השמירה) ומחולק בשעות העבודה השנתיות בפועל לעובד במשרה מלאה;
מצורף לשכר היסוד גם בחופשה, חגים ומחלה;
מכסת ימי הבראה:
ותקY
0–37
4–109
11–1510
16–1911
20–2412
25 ומעלה13
3חופשה שנתית
לפי סעיף 3 לחוק חופשה שנתית וסעיף 15 בצו ההרחבה בענף השמירה משנת 2014; מספר ימי חופשה שנתיים לפי סעיף 15 לצו ההרחבה בענף השמירה משנת 2014 וסעיף 3 לחוק חופשה שנתית;
מחושב לפי שכר יסוד במכפלת ימי חופשה (12 ימי חופשה לפי ותק של עד 4 שנים לפי סעיף 3 לחוק חופשה שנתית), כפול מספר השעות היומיות בממוצע (8.4 או 7 שעות), מחולק בשעות העבודה השנתיות בפועל לעובד במשרה מלאה (סך השעות השנתיות בניכוי מספר ימי החופשה במכפלת מספר השעות היומיות).
הסבר מכסת ימי חופשה בשבוע עבודה בן 5 ימים:
ותקZ
1–412
513
618
7–819
9 ומעלה23
לעובד בשבוע עבודה בן שישה ימים תחושב המכסה בתוספת של יום חופשה על כל חמישה ימי חופשה כאמור.
4ביטוח לאומי
הפרשות לביטוח לאומי שבהן מחויב המעסיק לבדו לפי סעיף 337 לחוק הביטוח הלאומי, בשיעור של 3.55% על סכום שעד 60% מהשכר הממוצע לפי סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי ובשיעור של 7.6% על סכום שמעל 60% מהשכר הממוצע, ובכפוף לסכום המרבי לפי סעיף 348(א) לחוק הביטוח הלאומי; מחושב לפי גובה השכר החודשי של העובד ועל הרכיבים הבאים: שכר יסוד, דמי הבראה, ודמי חופשה.
5פנסיה – תגמולים
לפי סעיף 9(ב)(1) ו־(4) לצו ההרחבה בענף השמירה משנת 2014; הפרשה בשיעור 7.5% לתגמולים לפי צו ההרחבה בענף השמירה, מעודכן לפי המתחייב בשירות המדינה, לרבות על הרכיבים הבאים: שכר יסוד, דמי הבראה ודמי חופשה.
6פנסיה – פיצויים
לפי סעיף 9(ב)(1) לצו ההרחבה בענף השמירה משנת 2014; הפרשה לפיצויים בשיעור 8.33% לפי צו ההרחבה בענף השמירה, לרבות על הרכיבים הבאים: שכר יסוד, דמי הבראה, ודמי חופשה.
7קרן השתלמות
לפי סעיף 10 לצו ההרחבה בענף השמירה משנת 2014; הפרשה לקרן השתלמות בשיעור 7.5% לפי צו ההרחבה בענף השמירה על הרכיבים הבאים: שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום עד לתקרה של 182 שעות בחודש, ודמי הבראה.
8סך הכול
סכימת כלל הרכיבים האחוזיים והשקליים, בתוספת נוסחת הביטוח לאומי שבשורה 4 בחלק זה בטבלה.

חלק ב׳
אופן חישוב ערך שעת העבודה הבסיסי בתחום הניקיון

 טור 1טור 2טור 3טור 4
 רכיבי שכרערך שעה לעובד ניקיון שמועסק 5 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים)ערך שעה לעובד ניקיון שמועסק 6 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים)הסבר
1שכר יסוד
לפי חוק שכר מינימום, סעיף 5 בצו ההרחבה בענף הניקיון וצו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק; התעריף השעתי, לפי פרסומו בצו ההרחבה בענף הניקיון תוך הבחנה בין עובד ניקיון לאחראי ניקיון ולא פחות משכר המינימום לפי חוק שכר מינימום (30.61 שקלים חדשים נכון ליום י׳ התשפ״ג (1 באפריל 2023)) או שכר המינימום בענף או לפי דרישות המכרז, לפי הגבוה
2תוספת ותק

0.00

0.00

לפי סעיף 7 לצו ההרחבה בענף הניקיון; תוספת ותק בגובה 0.35 שקלים חדשים לכל שעת עבודה, מהשנה השנייה ועד השנה החמישית; מהשנה השישית ואילך, יהיה עובד זכאי לתוספת ותק בגובה של 0.46 שקלים חדשים לכל שעת עבודה.
3דמי הבראה
לפי סעיף 11 לצו ההרחבה בענף הניקיון; ערך יום הבראה מחושב לפי מחיר יום הבראה לפי צו ההרחבה בענף הניקיון (423 שקלים חדשים), שיעודכן לפי שיעור השינוי שבין מדד חודש אפריל של השנה שבה משולמים דמי ההבראה לבין מדד חודש אפריל 2013, ולעניין עובדים המועסקים בגוף מזכה – לפי החישוב האמור או לפי תעריף יום הבראה בשירות המדינה, לפי הגבוה; ערך יום הבראה מוכפל במספר ימי הזכאות לדמי הבראה לפי הוותק (7 ימי הבראה לפי ותק עד 3 שנים, לפי צו ההרחבה בענף הניקיון) ומחולק בשעות העבודה השנתיות בפועל לעובד במשרה מלאה;
מצורף לשכר היסוד גם בחופשה, חגים ומחלה מכסת ימי הבראה:
ותקY
0–37
4–109
11–1510
16–1911
20–2412
25 ומעלה13
4חופשה שנתית
לפי סעיף 3 לחוק חופשה שנתית וסעיף 15 בצו ההרחבה בענף הניקיון; מחושב לפי שכר יסוד במכפלת ימי חופשה (12 או 14 ימי חופשה לפי ותק של עד 4 שנים לפי סעיף 3 לחוק חופשה שנתית) כפול 8.4 או 7 שעות יומיות בממוצע, מחולק בשעות העבודה השנתיות בפועל לעובד במשרה מלאה; מכסת ימי חופשה בשבוע עבודה בן 5 ימים ובן 6 ימי ימי חופשה בהתאם לוותק לפי ימי עבודה בשבוע:
ותק56
1–41214
51315
61820
7–81921
9 ומעלה2326
5ביטוח לאומי
הפרשות לביטוח לאומי שבהן מחויב המעסיק לבדו לפי סעיף 337 לחוק הביטוח הלאומי בשיעור של 3.55% על סכום שעד 60% מהשכר הממוצע לפי סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי ובשיעור של 7.6% על סכום שמעל 60% מהשכר הממוצע ובכפוף לסכום המרבי לפי סעיף 348(א) לחוק הביטוח הלאומי; מחושב לפי גובה השכר החודשי של העובד ועל הרכיבים הבאים: שכר יסוד, דמי הבראה, ודמי חופשה.
6פנסיה – תגמולים
לפי סעיף 9(ב)(1)(ב) לצו ההרחבה בענף הניקיון; הפרשה בשיעור 7.5% לתגמולים לפי צו ההרחבה בענף הניקיון על הרכיבים הבאים: שכר יסוד, דמי הבראה, דמי חופשה.
7פנסיה – פיצויים
לפי סעיף 9(ב)(1)(ב) לצו ההרחבה בענף הניקיון; הפרשה לפיצויים בשיעור 8.33% לפי צו ההרחבה בענף הניקיון על הרכיבים הבאים: שכר יסוד, דמי הבראה, דמי חופשה.
8קרן השתלמות
לפי סעיף 10 לצו ההרחבה בענף הניקיון; הפרשה לקרן השתלמות בשיעור 7.5% לפי צו ההרחבה בענף הניקיון על הרכיבים הבאים: שכר מינימום לשעה לפי חוק שכר מינימום לפי שעות העבודה שעבד העובד בחודש, דמי הבראה ודמי חופשה.
9סך הכול
סכימת כלל הרכיבים האחוזיים והשקליים, בתוספת נוסחת הביטוח הלאומי שבשורה 5 לחלק זה בטבלה.

חלק ג׳
אופן חישוב ערך שעת העבודה הבסיסי בתחום ההסעדה

 טור 1טור 2טור 3טור 4
 רכיבי שכרערך שעה לעובד הסעדה שמועסק 5 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים)ערך שעה לעובד הסעדה שמועסק 6 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים)הסבר
1שכר יסוד
לפי חוק שכר מינימום וצו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק; התעריף השעתי לא יפחת משכר המינימום לפי חוק שכר מינימום ולפי צו הרחבה בדבר קיצור שבוע עבודה במשק (30.61 שקלים חדשים נכון ליום י׳ בניסן התשפ״ג (1 באפריל 2023)) או בהתאם לדרישות המכרז, לפי הגבוה
2דמי הבראה
לפי צו הרחבה כללי – הבראה; מחושב לפי מחיר יום הבראה במגזר הפרטי (378 שקלים חדשים) מוכפל במספר ימי הזכאות לפי הוותק (5 ימי הבראה לפי ותק של עד שנה לפי צו הרחבה כללי – הבראה ומחולק בשעות העבודה השנתיות בפועל לעובד במשרה מלאה.
מצורף לשכר היסוד גם בחופשה, חגים ומחלה מכסת ימי הבראה:
ותקY
עד שנה5
2–36
4–107
11–158
16–199
20 ומעלה10
3חופשה שנתית
לפי סעיף 3 לחוק חופשה שנתית וצו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר; מחושב לפי שכר יסוד במכפלת ימי חופשה (12 ימי חופשה לפי ותק של 1 עד 5 שנים לפי סעיף 3 לחוק חופשה שנתית) כפול 8.4 או 7 שעות יומיות בממוצע מחולק בשעות העבודה השנתיות בפועל לעובד במשרה מלאה.
מכסת ימי חופשה לפי ותק ולפי מספר ימי העבודה בשבוע עבודה:
ותקימים חופשה לפי 5 ימים או 6 ימים בשבוע
1–51214
61416
71517
81618
91719
101820
111921
122024
13 ואילך2024
4ביטוח לאומי
הפרשות לביטוח לאומי שבהן מחויב המעסיק לבדו לפי סעיף 337 לחוק הביטוח הלאומי בשיעור של 3.55% על סכום שעד 60% מהשכר הממוצע לפי סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי ובשיעור של 7.6% על סכום שמעל 60% מהשכר הממוצע ובכפוף לסכום המרבי לפי סעיף 348(א) לחוק הביטוח הלאומי; מחושב לפי גובה השכר החודשי של העובד ועל הרכיבים הבאים: שכר יסוד, דמי הבראה, ודמי חופשה.
5פנסיה – תגמולים
לפי צו ההרחבה לפנסיה חובה; הפרשה בשיעור שלא יפחת מ־6.5% לתגמולים לפי צו הרחבה כללי לביטוח פנסיוני על המרכיבים הבאים: שכר יסוד ודמי חופשה.
6פנסיה – פיצויים
לפי צו הרחבה כללי לביטוח פנסיוני; הפרשה לפיצויים בשיעור שלא יפחת מ־6% לפי צו הרחבה כללי לביטוח פנסיוני על הרכיבים הבאים: שכר יסוד ודמי חופשה.
7סך הכול
סכימת כלל הרכיבים האחוזים והשקליים, בתוספת נוסחת הביטוח הלאומי שבשורה 4 לחלק זה בטבלה.

תוספת שנייה

(תקנה 3(ב))

חלק א׳
אופן חישוב ערך שעת העבודה הבסיסי בתחום השמירה והאבטחה כולל רכיבים מסוימים התלויים באירוע מזכה

 טור 1טור 2טור 3טור 4
 רכיבי שכרערך שעה לעובד שמירה שמועסק 5 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים)ערך שעה לעובד שמירה שמועסק 6 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים)הסבר
1שכר יסוד
לפי חוק שכר מינימום, סעיף 6 בצו ההרחבה בענף השמירה משנת 2022, וצו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק; התעריף השעתי של שכר המינימום בענף, לפי צו ההרחבה משנת 2022, המתאים לסוג ההכשרה שביצע העובד ולתפקיד שבו הוא מועסק, או התעריף השעתי לפי דרישות המכרז, לפי הגבוה.
2דמי הבראה
לפי סעיף 11 לצו ההרחבה בענף השמירה משנת 2014; מחושב לפי מחיר יום הבראה בשירות המדינה (471.4 שקלים חדשים נכון ליום י״ב בסיון, התשפ״ג (1 ביוני 2023)) מוכפל במספר ימי הזכאות לפי הוותק (7 ימי הבראה לפי ותק של עד 3 שנים לפי צו ההרחבה בענף השמירה) ומחולק בשעות העבודה השנתיות בפועל לעובד במשרה מלאה;
מצורף לשכר היסוד גם בחופשה, חגים ומחלה.
מכסת ימי הבראה:
ותקY
0–37
4–109
11–1510
16–1911
20–2412
25 ומעלה13
3חופשה שנתית
לפי סעיף 3 לחוק חופשה שנתית וסעיף 15 בצו ההרחבה בענף השמירה משנת 2014; מספר ימי חופשה שנתיים לפי סעיף 15 לצו ההרחבה בענף השמירה משנת 2014 וסעיף 3 לחוק חופשה שנתית;
מחושב לפי שכר יסוד במכפלת ימי חופשה (12 או 14 ימי חופשה לפי ותק של עד 4 שנים לפי סעיף 3 לחוק חופשה שנתית), כפול מספר השעות היומיות בממוצע (8.4 או 7 שעות), מחולק בשעות העבודה השנתיות בפועל לעובד במשרה מלאה (סך השעות השנתיות בניכוי מספר ימי החופשה במכפלת מספר השעות היומיות).
מכסת ימי חופשה בשבוע עבודה בן 5 ימים:
ותקZ
1–412
513
618
7–819
9 ומעלה23
לעובד בשבוע עבודה בן שישה ימים תחושב המכסה בתוספת של יום חופשה על כל חמישה ימי חופשה כאמור.
4דמי חגים
לפי סעיף 19 בצו ההרחבה בענף השמירה משנת 2014; מחושב לפי שכר יסוד במכפלת ימי חג (9 ימים בשנה), כפול מספר השעות היומיות בממוצע (8.4 או 7 שעות), מחולק בשעות העבודה השנתיות בפועל לעובד במשרה מלאה.
5שי לחג
לפי סעיף 8 בצו ההרחבה בענף השמירה משנת 2022; חישוב לפי גובה השי לחג פעמיים בשנה, מחולק בשעות העבודה השנתיות בפועל לעובד במשרה מלאה.
6ביטוח לאומי
הפרשות לביטוח לאומי שבהן מחויב המעסיק לבדו לפי סעיף 337 לחוק הביטוח הלאומי בשיעור של 3.55% על סכום שעד 60% מהשכר הממוצע לפי סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי ובשיעור של 7.6% על סכום שמעל 60% מהשכר הממוצע ובכפוף לסכום המרבי לפי סעיף 348(א) לחוק הביטוח הלאומי; מחושב לפי גובה השכר החודשי של העובד ועל הרכיבים הבאים: שכר יסוד, דמי הבראה, דמי חופשה, דמי חגים ושי לחג.
7פנסיה – תגמולים
לפי סעיף 9(ב)(1) ו־(4) לצו ההרחבה בענף השמירה משנת 2014; הפרשה בשיעור 7.5% לתגמולים לפי צו ההרחבה בענף השמירה, מעודכן לפי המתחייב בשירות המדינה, לרבות על הרכיבים הבאים: שכר יסוד, דמי הבראה, דמי חופשה ודמי חגים.
8פנסיה – פיצויים
לפי סעיף 9(ב)(1) לצו ההרחבה בענף השמירה משנת 2014; הפרשה לפיצויים בשיעור 8.33% לפי צו ההרחבה בענף השמירה, לרבות על הרכיבים הבאים: שכר יסוד, דמי הבראה, דמי חופשה ודמי חגים.
9קרן השתלמות
לפי סעיף 10 לצו ההרחבה בענף השמירה משנת 2014; הפרשה לקרן השתלמות בשיעור 7.5% לפי צו ההרחבה בענף השמירה (7.5%) על הרכיבים הבאים: שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום עד לתקרה של 182 שעות בחודש, ודמי הבראה.
10דמי מחלה
לפי חוק דמי מחלה, התשל״ו–1976 וסעיף 14 לצו ההרחבה בענף השמירה משנת 2022; מחושב לפי עלות ביטוח דמי מחלה בשיעור 2.5% מרכיבי שכר יסוד ודמי הבראה; יש לכלול הפרשות לביטוח לאומי, פנסיה, פיצויים וקרן השתלמות.
11סך הכול
סכימת כלל הרכיבים האחוזיים והשקליים, בתוספת נוסחת הביטוח לאומי שבשורה 6 בחלק זה בטבלה.

תוספת לגבי עובד של קבלן בגוף מזכה

12מענק מצוינות
לפי סעיף 4.1(ב) להסכם כהגדרתו בסעיף 6 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים; תשלום מענק מצוינות בגובה של 1% מהרכיבים של שכר יסוד ובתוספת עלות דמי ביטוח לאומי בגובה 7.6%; אם הסכום המצטבר נמוך מ־60% מהשכר הממוצע תיערך התחשבנות על ההפרש שבין הסכום ששולם לפי עלות דמי הביטוח הלאומי כאמור ובין הסכום המחושב לפי עלות דמי ביטוח ל־3.55%.

חלק ב׳
אופן חישוב ערך שעת העבודה הבסיסי בתחום הניקיון כולל רכיבים מסוימים התלויים באירוע מזכה

 טור 1טור 2טור 3טור 4
 רכיבי שכרערך שעה לעובד ניקיון שמועסק 5 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים)ערך שעה לעובד ניקיון שמועסק 6 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים)הסבר
1שכר יסוד
לפי חוק שכר מינימום, סעיף 5 בצו ההרחבה בענף הניקיון וצו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק; התעריף השעתי, לפי פרסומו בצו ההרחבה בענף הניקיון תוך הבחנה בין עובד ניקיון לאחראי ניקיון ולא פחות משכר המינימום (30.61 שקלים חדשים נכון ליום י׳ בניסן התשפ״ג (1 באפריל 2023)) או שכר המינימום בענף או לפי דרישות המכרז, לפי הגבוה.
2תוספת ותק

0.00

0.00

לפי סעיף 7 לצו ההרחבה בענף הניקיון; תוספת ותק בגובה 0.35 שקלים חדשים לכל שעת עבודה, מהשנה השנייה ועד השנה החמישית; מהשנה השישית ואילך יהיה עובד זכאי לתוספת ותק בגובה של 0.46 שקלים חדשים לכל שעת עבודה.
3דמי הבראה
לפי סעיף 11 לצו ההרחבה בענף הניקיון; ערך יום הבראה מחושב לפי מחיר יום הבראה לפי צו ההרחבה בענף הניקיון (423 שקלים חדשים), שיעודכן לפי שיעור השינוי שבין מדד חודש אפריל של השנה שבה משולמים דמי ההבראה לבין מדד חודש אפריל 2013, ולעניין עובדים בגוף מזכה – לפי החישוב האמור או לפי תעריף יום הבראה בשירות המדינה,, לפי הגבוה; ערך יום הבראה מוכפל במספר ימי הזכאות לדמי הבראה לפי הוותק (7 ימי הבראה לפי ותק של עד 3 שנים, לפי צו ההרחבה בענף הניקיון) ומחולק בשעות העבודה השנתיות בפועל לעובד במשרה מלאה;
מצורף לשכר היסוד גם בחופשה, חגים ומחלה.
הסבר מכסת ימי הבראה:
ותקY
0–37
4–109
11–1510
16–1911
20–2412
25 ומעלה13
4חופשה שנתית
לפי סעיף 3 לחוק חופשה שנתית וסעיף 15 בצו ההרחבה בענף הניקיון; מחושב לפי שכר יסוד במכפלת ימי חופשה (12 או 14 ימי חופשה לפי ותק של עד 4 שנים לפי סעיף 3 לחוק חופשה שנתית) כפול 8.4 או 7 שעות יומיות בממוצע, מחולק בשעות העבודה השנתיות בפועל לעובד במשרה מלאה;
מכסת ימי חופשה:
ימי חופשה בהתאם לוותק לפי ימי עבודה בשבוע:
ותק56
1–41214
51315
61820
7–81921
9 ומעלה2326
5דמי חגים
לפי סעיף 19 בצו ההרחבה בענף הניקיון; מחושב לפי שכר יסוד במכפלת ימי חג (9 ימים בשנה), כפול מספר השעות היומיות בממוצע (8.4 או 7 שעות), מחולק בשעות העבודה השנתיות בפועל לעובד במשרה מלאה.
6שי לחג
לפי סעיף 13 בצו ההרחבה בענף הניקיון; חישוב לפי גובה השי לחג לפי צו ההרחבה (234.56 שקלים חדשים נכון למדד ינואר 2023) ולעניין עובדים בגוף מזכה – לפי החישוב האמור או לפי תעריף שי לחג בשירות המדינה, לפי הגבוה, פעמיים בשנה, מחולק בשעות העבודה השנתיות בפועל לעובד במשרה מלאה.
הערה: לעניין רכיב זה היקף משרה של 93 שעות חודשיות מזכה בגובה השי של היקף משרה מלאה.
7ביטוח לאומי
הפרשות לביטוח לאומי שבהן מחויב המעסיק לבדו לפי סעיף 337 לחוק הביטוח הלאומי בשיעור של 3.55% על סכום שעד 60% מהשכר הממוצע לפי סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי ובשיעור של 7.6% על סכום שמעל 60% מהשכר הממוצע ובכפוף לסכום המרבי לפי סעיף 348(א) לחוק הביטוח הלאומי; מחושב לפי גובה השכר החודשי של העובד ועל הרכיבים הבאים: שכר יסוד, תוספת ותק, דמי הבראה, דמי חופשה, דמי חגים ושי לחג.
8פנסיה – תגמולים
לפי סעיף 9(ב)(1)(ב) לצו ההרחבה בענף הניקיון; הפרשה בשיעור 7.5% לתגמולים לפי צו ההרחבה בענף הניקיון על הרכיבים הבאים: שכר יסוד, תוספת ותק, דמי הבראה, דמי חופשה ודמי חגים.
9פנסיה – פיצויים
לפי סעיף 9(ב)(1)(ב) לצו ההרחבה בענף הניקיון; הפרשה לפיצויים בשיעור 8.33% לפי השיעור בצו ההרחבה בענף הניקיון על הרכיבים הבאים: שכר יסוד, תוספת ותק, דמי הבראה, דמי חופשה ודמי חגים.
10קרן השתלמות
לפי סעיף 10 לצו ההרחבה בענף הניקיון; הפרשה לקרן השתלמות בשיעור 7.5% לפי צו ההרחבה בענף הניקיון על הרכיבים הבאים: שכר מינימום לשעה לפי חוק שכר המינימום לפי שעות העבודה שעבד העובד בחודש, דמי הבראה ודמי חופשה.
11דמי מחלה
מחושב על פי עלות ביטוח דמי מחלה בגובה 2.5% משכר השעה (שכר יסוד, תוספת ותק ודמי הבראה); יש לכלול הפרשות לביטוח לאומי, פנסיה, פיצויים וקרן השתלמות.
12סך הכול
סכימת כלל הרכיבים האחוזיים והשקליים, בתוספת נוסחת הביטוח הלאומי שבשורה 5 לחלק זה בטבלה.

רכיב שכר נוסף לגבי עובד של קבלן בגוף מזכה

13מענק מצוינות
תשלום מענק מצוינות בגובה של 1% מרכיב שכר יסוד בתוספת עלות דמי ביטוח לאומי בגובה 7.6%.

חלק ג׳
אופן חישוב ערך שעת העבודה הבסיסי בתחום ההסעדה כולל רכיבים מסוימים התלויים באירוע מזכה

 טור 1טור 2טור 3טור 4
 רכיבי שכרערך שעה לעובד הסעדה שמועסק 5 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים)ערך שעה לעובד הסעדה שמועסק 6 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים)הסבר
1שכר יסוד
לפי חוק שכר מינימום וצו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק; התעריף השעתי לא יפחת משכר המינימום לפי חוק שכר מינימום ולפי צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק (30.61 שקלים חדשים נכון ליום י׳ בניסן התשפ״ג (1 באפריל 2023)) או בהתאם לדרישות המכרז, לפי הגבוה.
2דמי הבראה
לפי צו הרחבה בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה ונופש; מחושב לפי מחיר יום הבראה במגזר הפרטי (378 שקלים חדשים) מוכפל במספר ימי הזכאות לפי הוותק (5 ימי הבראה לפי ותק של עד שנה לפי צו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה בשעות העבודה ונופש) ומחולק השנתיות בפועל לעובד במשרה מלאה.
מצורף לשכר היסוד גם בחופשה, חגים ומחלה.
מכסת ימי הבראה:
ותקY
עד שנה5
2–36
4–107
11–158
16–199
20 ומעלה10
3חופשה שנתית
לפי סעיף 3 לחוק חופשה שנתית וצו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר; מחושב לפי שכר יסוד במכפלת ימי חופשה (12 ימי חופשה לפי ותק של עד 5 שנים לפי סעיף 3 לחוק חופשה שנתית) כפול 8.4 או 7 שעות יומיות בממוצע מחולק בשעות העבודה השנתיות בפועל לעובד במשרה מלאה.
מכסת ימי חופשה לפי ותק ומספר ימי עבודה בשבוע עבודה:
ותקימים חופשה לפי 5 ימים או 6 ימים בשבוע
1–51214
61416
71517
81618
91719
101820
111921
122024
13 ואילך2024
4דמי חגים
לפי צו הרחבה – הסכם מסגרת; מחושב לפי שכר יסוד במכפלת ימי חג (9 ימים בשנה), כפול מספר השעות היומיות בממוצע (8.4 או 7 שעות), מחולק בשעות העבודה השנתיות בפועל לעובד במשרה מלאה.
5ביטוח לאומי

הפרשות לביטוח לאומי שבהן מחויב המעסיק לבדו לפי סעיף 337 לחוק הביטוח הלאומי בשיעור של 3.55% על סכום שעד 60% מהשכר הממוצע לפי סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי ובשיעור של 7.6% על סכום שמעל 60% מהשכר הממוצע ובכפוף לסכום המרבי לפי סעיף 348(א) לחוק הביטוח הלאומי; מחושב לפי גובה השכר החודשי של העובד ועל הרכיבים הבאים: שכר יסוד, דמי הבראה, דמי חופשה ודמי חגים.
6פנסיה – תגמולים
לפי צו הרחבה כללי לביטוח פנסיוני; הפרשה בשיעור 6.5% לתגמולים לפי צו הרחבה כללי לביטוח פנסיוני על הרכיבים הבאים: שכר יסוד, דמי חופשה ודמי חגים.
7פנסיה – פיצויים
לפי צו הרחבה כללי לביטוח פנסיוני; הפרשה לפיצויים בשיעור 8.33% לפי צו הרחבה כללי לביטוח פנסיוני על הרכיבים הבאים: שכר יסוד, דמי חופשה ודמי חגים.
לחילופין ניתן לחשב הפרשה לפי שיעור של 6% ולערוך התחשבנות לגבי ההפרש, אחת לרבעון לפחות.
8דמי מחלה
לפי חוק דמי מחלה, התשל״ו–1976. מחושב על פי עלות ביטוח דמי מחלה בגובה 2.5% משכר יסוד ודמי הבראה; יש לכלול הפרשות לביטוח לאומי, לפנסיה ולפיצויים.
9סך הכול
סכימת כלל הרכיבים האחוזים והשקליים, בתוספת נוסחת הביטוח הלאומי שבשורה 4 לחלק זה בטבלה.

תוספת שלישית

(תקנה 7)

 טור 1טור 2
 רכיב שכראופן חישוב

רכיבי שכר תלויי אירוע מזכה שמזכים בשכר בעת היעדרות

1יום בחירותמכפלת מספר שעות ההיעדרות בתשלום בערך שעת העבודה הבסיסי מחולקת ב־182 בעד משרה מלאה, ולעובד במשרה חלקית – בחלוקה לשעות שבעדן העובד זכאי לתשלום שכר, בעד עבודה או בעד היעדרות, באותו החודש.
2יום זיכרון
3חופשה לרגל יום נישואין
4חופשה לרגל נישואי בן או בת
5חופשה לרגל הולדת בן או בת
6ימי אבל
7דמי מחלה
8דמי חגים

רכיבי שכר תלוי אירוע מזכה נוספים

9שי לחגגובה עלות השי לחג בתוספת העלות בעד דמי ביטוח לאומי מחולק ב־182 בעד משרה מלאה, ולעובד במשרה חלקית – מחולק לשעות שבעדן העובד זכאי לתשלום שכר, בעד עבודה או בעד היעדרות, באותו החודש.
10מענק מצוינותבגוף מזכה – 1% משכר היסוד באותה שנה, ובתוספת העלות בעד דמי ביטוח לאומי, מחולק ב־182 בעד משרה מלאה, ולעובד במשרה חלקית – מחולק לשעות שבעדן העובד זכאי לתשלום שכר, בעד עבודה או בעד היעדרות, באותו החודש.
11הפרשות לקופת גמל לקצבה בגין ימי מילואים, תקופת לידה והורות ושמירת הריוןסכום ההפרשות הסוציאליות ששולמו בפועל מחולק ב־182 בעד משרה מלאה, ולעובד במשרה חלקית – מחולק לשעות שבעדן העובד זכאי לתשלום שכר, בעד עבודה או בעד היעדרות, באותו החודש.

רכיב החזר הוצאות

12החזר הוצאות נסיעהסכום החזר הנסיעות המגיע לפי צו הרחבה כללי – נסיעות, בתוספת 1% בעד מענק מצוינות בגוף מזכה, ובתוספת העלות בעד דמי ביטוח לאומי כשהוא מחולק בשעות עבודה בפועל.
13תשלום לקופת גמל בעד הוצאות נסיעהבתחום השמירה והאבטחה ובתחום הניקיון – סכום בשיעור 5% מהחזר הוצאות נסיעה כשהוא מחולק בשעות עבודה בפועל.


כ״ח בתמוז התשפ״ג (17 ביולי 2023)
  • יואב בן צור
    שר העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.