חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות כלי היריה (תוקפם של רישיונות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות כלי היריה (תוקפם של רישיונות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות כלי היריה (תוקפם של רישיונות), התשס״ג–2002


ק״ת תשס״ג, 344; תשפ״ב, 1854.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12(ד) ו־21(ב) לחוק כלי היריה, התש״ט–1949 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם שר הביטחון והשר לביטחון הפנים, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”מועד כללי לחידוש“ – המועד הכללי לחידוש רישיונות לפי החוק כמפורט בתקנה 2;
”רשות מוסמכת“ – כמשמעותה בסעיף 11 לחוק, לפי הענין.
מועדי חידוש
מועד כללי לחידוש רישיונות יהיה כמפורט להלן:
(1)
לרישיון לפי סעיף 2(א) או 3 לחוק – 1 בינואר 2003 וה־1 בינואר של כל שנה שלאחריו;
(2)
לרישיון לפי סעיף 5 לחוק שניתן למנהל מטווח בהתאם לסעיף 7ז לחוק ולרישיון לפי סעיף 7 או 10 לחוק – 1 באפריל 2004 וה־1 באפריל של כל שנה שניה שלאחריו;
(3)
לרישיון לפי סעיף 7ג לחוק – 1 בינואר 2003 וה־1 בינואר של כל שנה שלישית שלאחריו;
(4)
לרישיון לפי סעיף 9 לחוק – 1 באפריל 2003 וה־1 באפריל של כל שנה שניה שלאחריו;
(5)
לרישיון לפי סעיף 10א לחוק – 1 ביולי 2003 וה־1 ביולי של כל שנה שניה שלאחריו;
(6)
לרישיון לפי סעיף 10ג לחוק – 1 ביולי 2004 וה־1 ביולי של כל שנה שניה שלאחריו.
תוקפו של רישיון
(א)
תוקפו של רישיון –
(1)
לפי סעיף 2(א) או 3 לחוק- לשנה מן המועד הכללי לחידושו;
(2)
לפי סעיף 2(ב), 2(ג), 6 או 8 לחוק – לשישה חודשים ממועד נתינתו;
(3)
לפי סעיף 4 או 5 לחוק – ל־3 שנים ממועד נתינתו או חידושו לאחרונה;
(4)
לפי סעיף 5 לחוק שניתן למנהל מטווח בהתאם לסעיף 7ז לחוק או לפי סעיף 7 או 10 לחוק – לשנתיים מן המועד הכללי לחידושו;
(5)
לפי סעיף 7ג לחוק – לשלוש שנים מן המועד הכללי לחידושו;
(6)
לפי סעיף 9 לחוק – לשנתיים מן המועד הכללי לחידושו;
(7)
לפי סעיף 10א לחוק – לשנתיים מן המועד הכללי לחידושו;
(8)
לפי סעיף 10ג לחוק – לשנתיים מן המועד הכללי לחידושו.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א)(1) ו־(4) עד (8), יפקע גם רישיון כאמור בהן שניתן לראשונה לאחר המועד הכללי לחידושו – במועד הכללי לחידושו שלאחריו.
הארכת תוקף של רישיון [תיקון: תשפ״ב]
(א)
על אף האמור בתקנות 2 ו־3, יהיה רשאי פקיד רישוי, להאריך את תוקפו של רישיון מסוים לפי החוק לתקופה נוספת שלא תעלה על 30 ימים, על סמך בקשה מנומקת מבעל הרישיון.
(ב)
פקיד רישוי יהיה רשאי להאריך את תוקפו של רישיון כאמור בתקנת משנה (א) לתקופות נוספות שלא יעלו על 30 ימים כל אחת, ובלבד שסך תקופות ההארכה לפי תקנה זו לא יעלה על 45 ימים.
ביטול
תקנות כלי היריה (תוקפם של רישיונות), התשנ״ב–1991 – בטלות.
הוראת מעבר
תוקפו של רישיון לפי סעיף 10ג לחוק שניתן לראשונה או שהרשות המוסמכת החליטה לחדשו ערב תחילתן של תקנות אלה – יהיה עד ליום י״א בתמוז התשס״ד (30 ביוני 2004).


י״א בכסלו התשס״ג (16 בדצמבר 2002)
  • אליהו ישי
    שר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.