חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) (פיצוי והחזר הוצאות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) (פיצוי והחזר הוצאות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) (פיצוי והחזר הוצאות), התשע״א–2010


ק״ת תשע״א, 56. עדכון סכומים: ק״ת תשע״ט, 3084; תש״ף, 1084.


בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 7ד(ב) ו־16 לחוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל), התשנ״ה–1995 (להלן – החוק), באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:


סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות
(א)
סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות יהיו כמפורט בטור ג׳ בתוספת, בצירוף מס ערך מוסף, כמשמעותו בסעיף 2 לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1976;
(ב)
בעל הזיכיון ישלח לאדם החייב בתשלום פיצוי והחזר הוצאות הודעת תשלום, ועל הודעה זו יחולו תקנות 5 ו־6 לתקנות כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) (אופן החיוב באגרה ואכיפת תשלומים), התש״ע–2010 (להלן – תקנות חיוב באגרה), בשינויים המחויבים.
(ג)
חייב זכאי לשלם פיצוי והחזר הוצאות בסכום מופחת לפי התוספת בשל העילה שבתקנה 10(א)(1) לתקנות חיוב באגרה, פעם אחת בלבד, ובלבד ששילם בתוך 30 ימים מיום שנשלחה אליו הודעת תשלום; בהודעת התשלום שישלח בעל הזיכיון לחייב הזכאי לשלם סכום מופחת כאמור, יפרט את העילה לחיוב בפיצוי והחזר הוצאות, את סכום הפיצוי והחזר ההוצאות המלא ואת הסכום המופחת.
עדכון סכומים
(א)
הסכומים הנקובים בתוספת יתעדכנו ב־1 באפריל של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב)
עדכון הסכומים כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם.
(ג)
בתקנה זו –
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, לעניין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה – המדד שפורסם בחודש אפריל 2010;
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ד)
המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, יפרסם בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים את נוסח התוספת כפי שהתעדכן עקב האמור בתקנה זו.
שינוי סכומים
(א)
הרשות הממונה תגיש לשר התחבורה ולשר האוצר המלצות לשינוי סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות שבתוספת; לצורך מתן המלצה כאמור, תבדוק הרשות הממונה את כלל הנתונים שבידי בעל הזיכיון לעניין פעילויות האכיפה, באופן שסכומי הפיצוי והחזר ההוצאות שיחולו ישקפו את סכומן הכולל של ההוצאות בפועל הכרוכות באכיפת הגבייה של האגרה, באכיפת החיובים ובפיצוי בשל נזק שנגרם, ואילו הוצאות שהוציא בעל הזיכיון יוכרו כהוצאות בפועל לעניין תקנה זו.
(ב)
בעל הזיכיון יגיש לרשות הממונה, לצורך הבדיקות האמורות בתקנת משנה (א), לא יאוחר מ־45 ימים לאחר שנדרש לעשות כן וכן אחת לשנה במועד שתורה לו הרשות הממונה, את מלוא הנתונים והתחזיות לעניין פעילויות הגבייה והאכיפה, לרבות עלויות, הכנסות מאכיפה והיקף סרבנות התשלום.
[תיקון: [הודעות]]

תוספת

(תקנה 1)

סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות יהיו כמפורט להלן:
 טור א׳
פיצוי והחזר הוצאות לפי התקנה
המפורטת להלן:
טור ב׳
מהות העילה לחיוב בפיצוי
והחזר הוצאות
טור ג׳
סכום הפיצוי והחזר
ההוצאות בשקלים חדשים
(1)10(א)(1) לתקנות חיוב באגרההעדר הסכם שימוש תקף83.10
(2)10(א)(1), אם התקיימו הנסיבות האמורות בתקנה 1(ג)העדר הסכם שימוש תקף, בפעם הראשונה20.78
(3)10(א)(2) לתקנות חיוב באגרהאי־פירעון חשבון במועד39.37
(4)10(א)(3) לתקנות חיוב באגרהמעשה למניעת זיהוי או חיוב1,190.95
(5)10(א)(4) לתקנות חיוב באגרהיציאה מכביש מנהרות הכרמל שלא במקום שנקבע לכך83.10
(6)10(א)(5) לתקנות חיוב באגרהטיפול בעיכוב רכב87.49
(7)10(א)(6) לתקנות חיוב באגרהטיפול בפינוי רכב מכביש מנהרות הכרמל87.49


י״ט באלול התש״ע (29 באוגוסט 2010)
  • ישראל כ״ץ
    שר התחבורה והבטיחות בדרכים
  • יובל שטייניץ
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.