חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד), תשכ״א–1961

תקנות בדבר שם מוסד


ק״ת תשכ״א, 1136; תשל״ח, 1477; תשמ״א, 1227.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק חינוך ממלכתי, תשי״ג–1953, אני מתקין תקנות אלה:


פירושים [תיקון: תשכ״ג]
בתקנות אלה –
”שר“ – שר החינוך והתרבות, לרבות אדם ששר החינוך והתרבות העביר לו את סמכויותיו לפי תקנות אלה, כולן או מקצתן;
”מוסד“ – מוסד חינוך ממלכתי או מוסד חינוך ממלכתי דתי;
”מנהל מוסד“ – לרבות בא כוחו, ובאין מנהל מוסד – אדם שמונה להיות מרכז המוסד;
”מפקח מחוז“ – מנהל הלשכה המחוזית של משרד החינוך והתרבות;
”רשות“ – רשות חינוך מקומית כמשמעותה בחוק לימוד חובה, תש״ט–1949.
התייעצות במורים והורים
רוצה מנהל מוסד לתת שם למוסד, יוועץ במורי המוסד ובהורי התלמידים במספר שייראה לו למספיק כדי לשקף דעת רוב ההורים.
העברת הצעות
משקיבל מנהל המוסד הצעות המורים וההורים יעבירן לרשות שבתחום שיפוטה נמצא המוסד ויצרף להן את הצעתו אם היא שונה משלהם.
דיון על ידי הרשות
הרשות תדון בהצעות שהומצאו לה כאמור בתקנה 3 ותעבירן למפקח המחוז בצירוף הצעתה.
ציון שם כשאין שינויים בהצעות
לא היו שינויים בהצעותיהם של מנהל המוסד, מוריו והורי תלמידיו, של הרשות ושל מפקח המחוז, יודיע מפקח המחוז על כך לשר ולאחר הסכמת השר יצויין שם המוסד בהתאם להצעה.
ציון שם כשיש שינויים בהצעות
היו שינויים בהצעות כאמור בתקנה 5 או היו ההצעות סותרות את הוראות תקנה 10 יעבירן מפקח המחוז בצירוף הצעתן לשר לשם החלטה.
הצעת רשות למתן שם
רוצה רשות לתת שם למוסד הנמצא בתחום שיפוטה, תעביר את הצעתה למפקח המחוז.
דיון על ידי המפקח
מפקח המחוז ידון בהצעת הרשות תוך התייעצות עם מנהל המוסד ויודיע לשר על ההצעה ולאחר הסכמת השר יצויין שם המוסד בהתאם להצעה.
החלטת השר
הוגשו למפקח המחוז הצעות שונות, יעבירן מפקח המחוז בצירוף הצעתו לשר לשם החלטה.
סייג
לא יינתן שם למוסד המכיל –
(1)
ביטוי להשתייכות מפלגתית, פוליטית, עדתית וכיוצא באלה;
(2)
ביטוי למגמה חינוכית, אלא אם נתקבלה עליה הסכמה בכתב מאתר השר;
(3)
שם של אדם שעודנו בחיים.
שם קיים
יש למוסד שם, ישא המוסד אותו שם לאחר שאושר על ידי השר, ובלבד שאין בשם דבר העלול לסתור את הוראות תקנה 10(1) או (2).
שינוי שם
השר רשאי לדרוש שינוי שם של מוסד, כולו או מקצתו.
סייג [תיקון: תשל״ח, תשמ״א]
מוסד המתקיים במבנה שקנתה המדינה או רשות מקומית שקנה גוף ציבורי אחר, בין שהוא בשימושה או בהחזקתה של המדינה ובין שהוא בשימושם או בהחזקתם של רשות מקומית או גוף ציבורי כאמור, תוך שמוכר התנה את המכר בכך שהמוסד ישא את שמו של פלוני שבתרומתו נבנה המבנה, כולו או מקצתו, ישא המוסד את השם האמור; והוא על אף האמור בתקנות אלה.
שלט
מעל לכניסה למוסד יוצב שלט ובו יצויין תארו של המוסד במלים אלה: ”בית ספר לחינוך ממלכתי“ או ”בית ספר לחינוך ממלכתי דתי“ וליד התואר יצויין שם המוסד, אם ישנו.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד), תשכ״א–1961“.


ד׳ באדר תשכ״א (20 בפברואר 1961)
  • אבא אבן
    שר החינוך והתרבות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.