חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי), התשנ״ו–1996


ק״ת תשנ״ו, 1407.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 34(4) לחוק חינוך ממלכתי, התשי״ג–1953 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם ועד החינוך, לפי סעיף 14 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:


תוקם מועצה מייעצת לחינוך הערבי (להלן – המועצה), שמתפקידה יהיה לבחון את מצב החינוך הערבי ולהציע לשר החינוך התרבות והספורט (להלן – השר) תכניות ודרכי פעולה לקידומו ולשילובו המלא של החינוך הערבי במערכת החינוך הממלכתית.
מינוי יושב ראש וחברים
יושב ראש המועצה וחבריה יתמנו בידי השר.
תקופת כהונה
תקופת כהונתה של כל מועצה תהיה שלוש שנים.
הרכב המועצה
מספר חבריה של המועצה לא יפחת מחמישה עשר וכחבריה יתמנו אנשים פעילים בשדה החינוך הערבי, אנשי חינוך ברשויות מקומיות, מוסדות להשכלה גבוהה, מוסדות להכשרת מורים וארגוני המורים, וכן עובדים של משרד החינוך התרבות והספורט (להלן – המשרד) שמספרם לא יעלה על 25% מכלל חברי המועצה.
סמכויות המועצה
המועצה תמליץ בפני השר בענינים הנוגעים לחינוך הערבי כמפורט להלן:
(1)
גיבושה של מדיניות חינוכית ופדגוגית לשלבי הגיל השונים במוסדות החינוך, שתבטיח את מעמדם השווה של אזרחי ישראל הערבים תוך התחשבות בייחודם הלשוני והתרבותי ובמורשתם;
(2)
התוויית מדיניות לפיתוח תכניות לימודים שיבטאו את צרכיו ואת תרבותו של הציבור הערבי, על פי מדיניות המשרד;
(3)
הכשרה של כוחות הוראה בקרב המשכילים הערבים לקידום מערכת החינוך הערבי;
(4)
עניינים שנודעת להם חשיבות ציבורית בתחום החינוך הערבי;
(5)
נושאים חינוכיים ופדגוגיים שונים שבהם יבקש השר את חוות דעתה של המועצה מעת לעת.
סדרי העבודה
המועצה תקבע את סדרי עבודתה.


כ״ה בסיון התשנ״ו (12 ביוני 1996)
  • אמנון רובינשטיין
    שר החינוך התרבות והספורט
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.