חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו חינוך ממלכתי (בתי מדרש למורים ולגננות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו חינוך ממלכתי (בתי מדרש למורים ולגננות) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו חינוך ממלכתי (בתי מדרש למורים ולגננות), תשי״ח–1958

צו בדבר בתי מדרש למורים ולגננות


ק״ת תשי״ח, 586; תשע״ח, 1985.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 28 לחוק חינוך ממלכתי, תשי״ג–1953, אני מצווה לאמור:


הגדרות [תיקון: תשע״ח]
בצו זה –
”בית מדרש“ – בית מדרש למורים וגננות שאינו מוסד מוכר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, שהשר הכריז עליו שהוא בית מדרש לצורך תקנות אלה; השר יפרסם הודעה על הכרזה כאמור ברשומות;
”חוק המועצה להשכלה גבוהה“ – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958;
”חינוך ממלכתי“ – חינוך הניתן בבית מדרש מאת המדינה על פי תכנית הלימודים, ללא זיקה לגוף מפלגתי, עדתי או ארגון אחר מחוץ לממשלה, ובפיקוחו של השר או של מי שהוסמך לכך על ידיו;
”חינוך ממלכתי דתי“ – חינוך ממלכתי, אלא שמוסדותיו הם דתיים לפי אורח חייהם, תכנית לימודיהם, מוריהם ומפקחיהם;
”מוסד להכשרת עובדי חינוך“ – בית מדרש למורים ולגננות שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
”המועצה להשכלה גבוהה“ – המועצה להשכלה גבוהה שהוקמה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה;
”תכנית הלימודים“ – תכנית לימודים שנקבעה על ידי השר לבתי מדרש להשגת המטרה האמורה בסעיף 2, וכולל תכנית היסוד שהשר יקבעה כתכנית חובה על כל בית מדרש;
”תכניות הלימודים במוסדות החינוך“ – תכנית הלימודים, לרבות כל סוגי תכניות ההשלמה, כהגדרותיהן בחוק;
”בית מדרש ממלכתי“ – בית מדרש שניתן בו חינוך ממלכתי, למעט בית מדרש ממלכתי דתי;
”בית מדרש ממלכתי דתי“ – בית מדרש ממלכתי שניתן בו חינוך ממלכתי דתי;
”תכנית השלמה“ – (נמחקה);
”תכנית השלמה לבית מדרש ממלכתי דתי“ – (נמחקה);
”תלמיד“ – אדם שנרשם כתלמיד בבית מדרש;
שאר המונחים – כמשמעותם בחוק לימוד חובה, תש״ט–1949.
[תיקון: תשע״ח]
(בוטלה).
חינוך ממלכתי או חינוך ממלכתי דתי
בכל בית מדרש יונהג חינוך ממלכתי או חינוך ממלכתי דתי.
תכנית הלימודים
השר יקבע את תכנית הלימודים של כל בית מדרש. בבתי מדרש לא יהודיים תותאם תכנית הלימודים לתנאיהם המיוחדים.
תכניות הלימודים הנלמדות במוסד להכשרת עובדי חינוך [תיקון: תשע״ח]
תכניות הלימודים לקראת תואר מוכר כמשמעותו בסעיף 22 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, הנלמדות במוסד להכשרת עובדי חינוך, יתאימו לדרישות הרישוי של עובדי הוראה ולצורכי מערכת החינוך, לפי תכניות הלימודים במוסדות החינוך; השר או מי שהסמיכו לכך, רשאי לאשר למועצה להשכלה גבוהה כי תכנית לימודים במוסד להכשרת עובדי חינוך מתאימה כאמור.
[תיקון: תשע״ח]
(בוטלה).
תכנית נוספת
השר רשאי לקבוע לבית מדרש תכנית לשעות נוספות על השעות שנקבעו בתכנית הלימודים. השר יקבע על מי יחולו ההוצאות הנובעות מביצוע התכנית.
[תיקון: תשע״ח]
(בוטלה).
סמכויות המועצה לחינוך ממלכתי דתי [תיקון: תשע״ח]
השר יוועץ במועצה לחינוך ממלכתי דתי, שהוקמה על פי סעיף 13 לחוק, בטרם ישתמש בסמכותו לפי תקנה 4א הנוגעת למוסד להכשרת עובדי חינוך לחינוך ממלכתי דתי.
[תיקון: תשע״ח]
(בוטלה).
התנגדות למינוי או המשך העסקה מטעמים דתיים [תיקון: תשע״ח]
המועצה לחינוך ממלכתי דתי רשאית להחליט שהיא מתנגדת, מטעמים דתיים בלבד, בנסיבות המצדיקות זאת, למינויו או להמשך העסקתו של מנהל מוסד להכשרת עובדי חינוך לחינוך ממלכתי דתי או מרצה או מורה במוסד כאמור; הוגש על החלטה זו ערר של חבר מחברי המועצה, לא יהיה להחלטה תוקף כל עוד לא הכריעו בערר.
איסור תעמולה
מורה, וכן עובד אחר בבית מדרש, לא ינהל תעמולה לטובת מפלגה או ארגון פוליטי אחר בקרב תלמידים של בית מדרש.
העברת סמכויות
השר רשאי להעביר לאחר את הסמכויות המסורות לו לפי צו זה, כולן או מקצתן. הודעה על העברת סמכויות לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.
הוראות סעיף 34 לחוקלמעט הפסקאות (3) עד (7) – יחולו על בתי מדרש, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
השם
לצו זה ייקרא ”צו חינוך ממלכתי (בתי מדרש למורים ולגננות), תשי״ח–1958“.


ד׳ בטבת תשי״ח (27 בדצמבר 1957)
  • זלמן ארן
    שר החינוך והתרבות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.