חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו חינוך ממלכתי (בתי מדרש למורים ולגננות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו חינוך ממלכתי (בתי מדרש למורים ולגננות) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו חינוך ממלכתי (בתי מדרש למורים ולגננות), תשי״ח–1958


ק״ת תשי״ח, 586.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 28 לחוק חינוך ממלכתי, תשי״ג–1953, אני מצווה לאמור:


1.
הגדרות
בצו זה:
”בית מדרש“ – בית מדרש למורים ולגננות מוחזק על ידי המדינה, או על ידי רשות חינוך מקומית, או על ידי רשויות חינוך מקומיות אחדות במשותף, או על ידי המדינה ורשות חינוך מקומית, או על ידי המדינה ורשויות חינוך מקומיות אחדות במשותף, ואשר השר הכריז עליו, באכרזה שפורסמה ברשומות, שהוא בית מדרש לצורך צו זה;
”חינוך ממלכתי“ – חינוך הניתן בבית מדרש מאת המדינה על פי תכנית הלימודים, ללא זיקה לגוף מפלגתי, עדתי או ארגון אחר מחוץ לממשלה, ובפיקוחו של השר או של מי שהוסמך לכך על ידיו;
”חינוך ממלכתי דתי“ – חינוך ממלכתי, אלא שמוסדותיו הם דתיים לפי אורח חייהם, תכנית לימודיהם, מוריהם ומפקחיהם;
”תכנית הלימודים“ – תכנית לימודים שנקבעה על ידי השר לבתי מדרש להשגת המטרה האמורה בסעיף 2, וכולל תכנית היסוד שהשר יקבעה כתכנית חובה על כל בית מדרש;
”בית מדרש ממלכתי“ – בית מדרש שניתן בו חינוך ממלכתי, למעט בית מדרש ממלכתי דתי;
”בית מדרש ממלכתי דתי“ – בית מדרש ממלכתי שניתן בו חינוך ממלכתי דתי;
”תכנית השלמה“ – חלק של תכנית הלימודים שיקבע או שיאשר השר לפי החוק;
”תכנית השלמה לבית מדרש ממלכתי דתי“ – תכנית השלמה שתכלול לימודי תורה שבכתב ושבעל פה ותכוון לאורח חיים דתי, לרבות נוהג והווי דתי בין כתלי בית המדרש;
”תלמיד“ – אדם שנרשם כתלמיד בבית מדרש;
שאר המונחים – כמשמעותם בחוק לימוד חובה, תש״ט–1949.
2.
מטרות החינוך הממלכתי
מטרת החינוך הממלכתי היא להשתית את החינוך במדינה על ערכי תרבות ישראל והישגי המדע, על אהבת המולדת ונאמנות למדינה ולעם ישראל, על אימון בעבודה ובמלאכה, על הכשרה חלוצית, ועל שאיפה לחברה בנויה על חירות, שוויון, סובלנות, עזרה הדדית ואהבת הבריות.
3.
חינוך ממלכתי או חינוך ממלכתי דתי
בכל בית מדרש יונהג חינוך ממלכתי או חינוך ממלכתי דתי.
4.
תכנית הלימודים
השר יקבע את תכנית הלימודים של כל בית מדרש. בבתי מדרש לא יהודיים תותאם תכנית הלימודים לתנאיהם המיוחדים.
5.
תכנית השלמה
השר רשאי לקבוע לכל בית מדרש תכנית השלמה שתונהג בו, בין תכנית אחת לכל בית המדרש ובין תכניות שונות לכיתות או מקבילות. לבית מדרש ממלכתי דתי תיקבע תכנית מתכניות ההשלמה לבית מדרש ממלכתי דתי.
6.
תכנית נוספת
השר רשאי לקבוע לבית מדרש תכנית לשעות נוספות על השעות שנקבעו בתכנית הלימודים. השר יקבע על מי יחולו ההוצאות הנובעות מביצוע התכנית.
7.
סמכויות ועד החינוך
השר יוועץ בועד החינוך שהוקם על פי סעיף 12 לחוק, בטרם ישתמש בסמכות מן הסמכויות המסורות לו לפי צו זה, חוץ מן הסמכויות לפי סעיף 12.
8.
סמכויות המועצה לחינוך ממלכתי דתי
השר יוועץ במועצה לחינוך ממלכתי דתי, שהוקמה על פי סעיף 13 לחוק, בטרם ישתמש בסמכות מן הסמכויות המסורות לו לפי צו זה הנוגעות לחינוך ממלכתי דתי, לרבות מינוי מנהל אגף החינוך הדתי במשרד החינוך והתרבות, ומינוים של מפקחים, מנהלים ומורים לבתי מדרש ממלכתיים דתיים.
9.
הסמכה לתכנית השלמה
תכניות השלמה לבתי מדרש הממלכתיים הדתיים ייקבעו על ידי השר בהסכמת המועצה לחינוך ממלכתי דתי.
פסול עובדים מטעמים דתיים
המועצה לחינוך ממלכתי דתי רשאית לפסול מטעמים דתיים בלבד, מינויו או המשכת שירותו של מנהל או מפקח או מורה בבית מדרש ממלכתי דתי. בא על החלטת הפסילה ערר של חבר מחברי המועצה, לא יהא להחלטה תוקף כל עוד לא הכריעו בערר.
איסור תעמולה
מורה, וכן עובד אחר בבית מדרש, לא ינהל תעמולה לטובת מפלגה או ארגון פוליטי אחר בקרב תלמידים של בית מדרש.
העברת סמכויות
השר רשאי להעביר לאחר את הסמכויות המסורות לו לפי צו זה, כולן או מקצתן. הודעה על העברת סמכויות לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.
הוראות סעיף 34 לחוק – למעט הפסקאות (3) עד (7) – יחולו על בתי מדרש, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
השם
לצו זה ייקרא ”צו חינוך ממלכתי (בתי מדרש למורים ולגננות), תשי״ח–1958“.


ד׳ בטבת תשי״ח (27 בדצמבר 1957)
  • זלמן ארן
    שר החינוך והתרבות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.