חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשיון) (מס' 2)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשיון) (מס' 2) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשיון) (מס׳ 2), תשל״ג–1973

תקנות בדבר אגרות רישוי


ק״ת תשל״ג, 1540; תשל״ו, 1346; תשל״ז, 43; תשל״ט, 1583; תשמ״ז, 1240, 1241; תשע״א, 1093; תשע״ח, 656.

עדכון סכומים: להשלים...


בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל״ב–1972, אני מתקין תקנות אלה:


סוגי אגרות רישוי
אלה אגרות הרישוי לפי החוק:
(1)
אגרת רשיון;
(2)
אגרה שנתית.
אגרת רשיון [תיקון: תשל״ו, תשל״ז, תשל״ט, תשמ״ז, תשמ״ז־2, תשע״א, תשע״ח, [הודעות]]
(א)
בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד־פעמית כמפורט להלן: – בשקלים חדשים
(1)
רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק200 (מתואם לשנת 1987; בשנת 2022, 1,073)
(2)
רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק500 (מתואם לשנת 1987; בשנת 2022, 2,686)
(3)
רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור – 500 (מתואם לשנת 1987; בשנת 2022, 2,686)
(4)
רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק500 (מתואם לשנת 1987; בשנת 2022, 2,686)
(5)
רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר – 25 (מתואם לשנת 1987; בשנת 2022, 132)
(א1)
חייל מילואים פעיל ישלם מחצית מסכומי האגרות הקבועות בתקנת משנה (א)(1), (2) ו־(5); סכום של 50 אגורות יעוגל כלפי מטה; בתקנת משנה זו, ”חייל מילואים פעיל“ – חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס״ח–2008, המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה שניתנה לו בידי צבא הגנה לישראל ושפרטיו הועברו למשרד המשפטים באופן ממוחשב על ידי משרד הביטחון.
(ב)
ניתן רשיון לאחר 30 ביוני בשנה פלונית, תשולם אגרת רשיון בשיעור מחצית הסכום שנקבע בתקנת־משנה (א) לאותו סוג של רשיון.
(ג)
סכומי האגרות לפי תקנת משנה (א) ישתנו ב־1 בינואר של כל שנה לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר של השנה שקדמה לה.
(ג1)
סכום אגרה שהשתנה כאמור יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של 50 אגורות יעוגל כלפי מעלה.
(ג2)
המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה ובה נוסח תקנת משנה (א) כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו.
(ד)
בתקנה זו, ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
אגרה שנתית [תיקון: תשע״ח]
(א)
מקבל רשיון אשר שילם אגרה כאמור בתקנה 2, פטור מתשלום אגרה שנתית בשנה שבה ניתן הרשיון.
(ב)
אגרה שנתית תשולם בחודש ינואר בשיעור של חמישים אחוז מהסכום שנקבע לאותו סוג של רשיון בתקנה 2(א).
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (ב), חייל מילואים פעיל, כהגדרתו בתקנה 2(א1), ישלם אגרה שנתית בשיעור של רבע מסכומי האגרות הקבועות בתקנה 2(א)(1), (2) ו־(5); סכום האגרה יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.
ביטול
תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרת רשיון), תשל״ג–1972 – בטלות.
הוראת מעבר
שולמה אגרה בעד רשיון שניתן לפני תחילת תקנות אלה, יראו אותה כאילו שולמה בהתאם לתקנות אלה.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשיון) (מס׳ 2), תשל״ג–1973“.


ז׳ בסיון תשל״ג (7 ביוני 1973)
  • יעקב ש׳ שפירא
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.