חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), התשנ״ה–1995


ק״ת תשנ״ה, 562; תשס״ז, 830; תשע״א, 1302; תשע״ה, 1818.

הארכת הוראת שעה: ס״ח תשע״ה, 197; תש״ף, 228.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 3א(א) לחוק חובת המכרזים, התשנ״ב–1992 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, הממשלה מתקינה תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות [תיקון: תשס״ז, תשע״ה]
בתקנות אלה –
”אזור“ – כמשמעותו בחוק;
”אזור עוטף עזה“ – (פקעה);
”אזור שדרות רבתי“ – (פקעה);
”אזור תעשייה“ – (פקעה);
”המדד“ – מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המזמין“ – המדינה ותאגיד ממשלתי המתקשרים לפי תקנות אלה למעט חברה אשר בהתאם לסעיף 63א לחוק החברות הממשלתיות, התשל״ה–1975, לא חלה לגביה ההוראה המסמיכה של סעיף 4(א) לחוק האמור, וחברה־בת של חברה כאמור;
”הרשפ״ת“ – (נמחקה);
”התקשרות משנה מקומית“ – (נמחקה);
”טובין מאזור עוטף עזה“ – (פקעה);
”טובין מיובאים“ – טובין שאינם טובין מתוצרת הארץ;
”טובין מתוצרת הארץ“ – טובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 35% לפחות ממחיר ההצעה;
”ייצור“ – הפקה של טובין או שינוי מהותי (substantial transformation) בהם, שכתוצאה ממנו התקבלו טובין חדשים או שונים;
”יישובי עוטף עזה“ – (פקעה);
”מחיר הצעה“ – לרבות מסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח והובלה, ולענין טובין מיובאים – מחיר ס.י.פ. בנמל בישראל ובכלל זה מסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח והובלה;
”מחיר מרכיב ישראלי“ – מחיר ההצעה, בשער המפעל של המציע, בניכוי עלויות חומרי הגלם, החלקים, שירותי הייעוץ, התכנון, כוח האדם והמימון, ששימשו בייצור הטובין ושמקורם מחוץ לישראל;
”ספק חוץ“ – יצרן, ספק או יבואן של טובין מיובאים או ספק של עבודה שאינה בארץ;
”עבודה או שירותים בארץ“ – עבודה או שירותים המבוצעים בישראל או באזור בידי אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל;
”עבודה“ – פעילות המשלבת מתן שירות עם אספקה של טובין או עם ייצורם;
”שינוי מהותי כפול“ – (פקעה);
”שיתוף פעולה עסקי“ – פעילות עסקית בארץ כמפורט בתקנה 6.
פירוש מונחים אחרים
מונחים בתקנות אלה שלא הוגדרו בתקנה 1, יפורשו כמשמעותם בתקנות חובת המכרזים, התשנ״ג–1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים), ולענין התקשרויות מערכת הבטחון – כמשמעותם בתקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הבטחון), התשנ״ג–1993, זולת אם נאמר במפורש אחרת.

פרק ב׳: העדפת תוצרת הארץ

שיעור ההעדפה [תיקון: תשע״ה]
(א)
המזמין יכלול במסמכי מכרז, ובמכרז פומבי – גם במודעה בעתונות, תנאי שלפיו תינתן העדפה בהתאם לתקנות משנה (ד) עד (ח) – במסגרת אמת המידה של המחיר – להצעות לרכישת טובין מתוצרת הארץ שמחירם אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת של 15% (להלן – הצעה של טובין מתוצרת הארץ); לא כלל המכרז אמות מידה אחרות זולת המחיר, יחולו תקנות משנה (ד) עד (ח), בשינויים המחויבים.
(ב)
בהתקשרויות של חברות ממשלתיות או יחידות סמך ממשלתיות, אשר מיצאות 30% לפחות מתוצרתן, יהיה שיעור ההעדפה כאמור – 10%.
(ג)
במסמכי המכרז יידרש מציע, כתנאי לקבלת ההעדפה, לצרף להצעה אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה.
(ד)
היה אמור לזכות במכרז, בהתאם לאמות המידה שנקבעו בו ללא העדפה, ספק חוץ (בתקנה זו – ספק החוץ), ישקלל המזמין בשנית את ההצעות של טובין מתוצרת הארץ באופן שלענין אמת המידה של המחיר יובא בחשבון המחיר לאחר הפחתת שיעור ההעדפה הקבוע בתקנות משנה (א) או (ב), לפי הענין, ממחיר ההצעה לאמור: מחיר ההצעה של טובין מתוצרת הארץ מחולק ב־1.15 או 1.10, לפי הענין.
(ה)
קיבלה הצעתו של ספק החוץ הזוכה את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר לאחר השקלול הנוסף כאמור, ייבחר אותו ספק כזוכה במכרז.
(ו)
קיבלה הצעה של טובין מתוצרת הארץ תוצאה משוקללת זהה לזו של הצעת ספק החוץ או גבוהה ממנה, יציע המזמין למציע אותה הצעה להתקשר עמו במחיר שבו תקבל הצעתו תוצאה משוקללת זהה לזו של ספק החוץ.
(ז)
לא הסכים אותו מציע להתקשר כאמור בתקנת משנה (ו), יציע המזמין הצעתו כאמור, לשני מציעים נוספים של הצעות של טובין מתוצרת הארץ, ובלבד שהתוצאה המשוקללת של הצעותיהם אינה נמוכה מזו של הצעת ספק החוץ; הפניה תיעשה לפי סדר התוצאה המשוקללת של ההצעות, מן הגבוהה לנמוכה.
(ח)
לא הסכים אף אחד מאותם המציעים להורדת מחיר כאמור, תיערך ההתקשרות עם מציע ההצעה של טובין מתוצרת הארץ, שלאחר הפניה לפי תקנות משנה (ו) ו־(ז) קיבלה הצעתו את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר. לענין תקנה זו, ”תוצאה משוקללת גבוהה ביותר“ – התוצאה בעלת מרב היתרונות לעורך המכרז בהתאם לאמות המידה שנקבעו במכרז.
רכישת טקסטיל בעבור מערכת הבטחון, המשרד לביטחון הפנים, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר [תיקון: תשע״א, ס״ח תשע״ה, ס״ח תש״ף]
(הוראת שעה על מכרזים שפורסמו בתקופה שמיום 28.9.2011 עד יום 15.7.2023):
(א)
בתקנה זו –
”אומדן סכום העסקה“ – אומדן שיקבע המזמין, לפני תום המועד האחרון להגשת הצעות למכרז, על פי אחד מאלה:
(1)
המחיר שעל פיו התקשרה לאחרונה מערכת הביטחון עם ספק של טובין מתוצרת הארץ כהגדרתם בתקנה 1, לאחר עדכונו;
(2)
מחיר שוק בישראל של טובין מתוצרת הארץ כהגדרתם בתקנה 1;
(3)
תחשיב עלות של טובין מתוצרת הארץ כהגדרתם בתקנה 1;
”טובין מתוצרת הארץ“ – טובין שיוצרו בישראל או באזור בידי מציע שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, או תאגיד רשום בישראל, שרוב עובדיו הם אזרחי ישראל או תושבי קבע בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה יותר מחמישים אחוזים ממחיר ההצעה;
”טקסטיל“ – מוצרי הלבשה וביגוד, אוהלים, טרפולין, שמיכות, מוצרי כותנה, משי טווי מושזר או לתפירה, מוצרי בד סינתטי, מוצרי צמר או אריג קנבס או מוצר לציוד אישי המכיל סיבים טבעיים או סינתטיים, חוטים או בדים;
”מערכת הביטחון“ – משרד הביטחון וצבא ההגנה לישראל;
”מצב חירום“ – כל אחד מהמנויים להלן:
(1)
נסיבות חירום שבהן התקבל אישור הממשלה כאמור בסעיף 8(א) לחוק שירות המילואים, התשס״ח–2008, או נסיבות חירום שבהן התקבלה הסכמת ראש הממשלה או התקיימה היוועצות עם ממלא מקום ראש הממשלה כאמור בסעיף 8(ב) לחוק האמור, ומצב מיוחד, כמשמעותו בסעיף 9 לחוק האמור;
(2)
(3)
(4)
תקופת הפעלה של משק לשעת חירום כפי שתחליט הממשלה או כפי שיחליטו שר הביטחון ושר האוצר.
(ב)
על אף האמור בתקנות 3 ו־4, על רכישת טקסטיל בעבור מערכת הבטחון והמשרד לביטחון הפנים תחול תקנה זו, ככל שאינה סותרת התחייבויות של מדינת ישראל באמנות בין־לאומיות.
(ג)
מזמין שהוא מערכת הביטחון יכלול במסמכי המכרז, ובמכרז פומבי גם במודעה בעיתונות ובאינטרנט, תנאי ולפיו תותר ההשתתפות במכרז לרכישת טקסטיל רק למציע הצעות של טובין מתוצרת הארץ.
(ד)
מזמין שהוא המשרד לביטחון הפנים, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר יפעל לפי הוראות אלה:
(1)
יכלול במסמכי המכרז, ובמכרז פומבי גם במודעה בעיתונות ובאינטרנט, תנאי ולפיו תינתן העדפה, במסגרת אמת המידה של המחיר, להצעות לרכישת טקסטיל מתוצרת הארץ שמחירם אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טקסטיל מיובאים בתוספת של 50%, כמפורט בפסקאות (2) ו־(3);
(2)
היה אמור לזכות במכרז, בהתאם לאמות המידה שנקבעו בו בלא העדפה, ספק חוץ, ישקלל המזמין שנית את ההצעות של טובין מתוצרת הארץ באופן שלעניין אמת המידה של המחיר יובא בחשבון המחיר לאחר הפחתת שיעור ההעדפה הקבוע בפסקה (1) ממחיר ההצעה, לאמור: מחיר ההצעה של טובין מתוצרת הארץ מחולק ב־1.5;
(3)
קיבלה הצעתו של ספק החוץ את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר לאחר השקלול כאמור לעיל, ייבחר אותו ספק כזוכה במכרז; קיבלה הצעה של טובין מתוצרת הארץ תוצאה משוקללת זהה לזו של הצעת ספק החוץ או גבוהה ממנה, תיבחר אותה הצעה כזוכה במכרז; לעניין פסקה זו, ”תוצאה משוקללת גבוהה ביותר“ – התוצאה המדורגת במקום הראשון בהתאם לאמות המידה שנקבעו במכרז.
(ה)
במסמכי המכרז יידרש מציע כתנאי לקבלת העדפה לפי תקנה זו, לצרף להצעתו הצהרה מטעמו, ולפיה הצעתו היא של טובין מתוצרת הארץ שהתקיימו בה דרישות תקנה זאת, וכן אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה.
(ו)
תקנה זו לא תחול במקרים אלה:
(1)
עסקה מסוימת שהמנהל הכללי של משרד הביטחון, המפקח הכללי של המשטרה או נציב בתי הסוהר, לפי העניין, ראה כי קיימת מניעה להחלת תקנה זו בשל טעמים הקשורים בביטחון המדינה או שלום הציבור או קיומו של מצב חירום;
(2)
רכישה בעת מצב חירום, כאשר הרכישה קשורה לקיומו של מצב החירום;
(3)
עסקה של מערכת הביטחון לרכש הלבשה תחתונה, גופיית T-SHIRT, בגדי ספורט (מכנסיים, חולצה או כובע), גרביים, מעיל פליז, כומתה, בד דקרון או בד נייקו, תיקים למתגייס עד נפח של 25 ליטרים, תיק לכלי רחצה;
(4)
עסקה של המשרד לביטחון הפנים, משטרת ישראל או שירות בתי הסוהר לרכישת ציוד אישי וספורט שרוכש השוטר או סוהר, בד למעט בד המורכב מ־100% כותנה, ציוד לרוכב אופנוע, ציוד לפיזור הפגנות או מהומות, אפוד ”אולן“, בגד טרמי לאקלים קר או חם, ציוד לכלבן, ציוד מבצעי, אפוד לחבלן או לסוהר;
(5)
(פקעה);
(6)
התקשרות של מערכת הביטחון שבה חרגו כל ההצעות של טובין מתוצרת הארץ בלמעלה מעשרים וחמישה אחוזים מאומדן סכום העסקה;
(7)
בעסקה של מערכת הביטחון וקיים רק ספק אחד בישראל העומד בדרישות המזמין לגביה והוא ספק של טובין מתוצרת הארץ העומד בדרישות תקנה זו, ושהצעתו חורגת בלמעלה מ־25% מאומדן סכום העסקה;
(8)
בעסקה של המשרד לביטחון הפנים, משטרת ישראל או שירות בתי הסוהר וקיים רק ספק אחד בישראל העומד בדרישות המזמין לגביה, והוא ספק של טובין מתוצרת הארץ העומד בדרישות תקנה זו, לאחר בחינת קיומם של ספקים כאמור בתקנה זו.
פיצול מכרז
(א)
במכרז לרכישת טובין ששווי ההתקשרות בו עולה על 30 מיליון שקלים חדשים והניתן לפיצול, יכללו מסמכי המכרז הוראה שלפיה רשאי המזמין להקטין את היקף ההתקשרות עם ספק חוץ ל־50% ללא שינוי במחיר.
(ב)
ההחלטה על הזוכה במכרז כאמור, תיעשה בהתאם לאמור בתקנה 3; היה אמור לזכות במכרז ספק חוץ, יתן המזמין עדיפות למציע הטובין מתוצרת הארץ הזול ביותר במסגרת אמת המידה של המחיר, להתקשר עמו לגבי 50% מהיקף המכרז, במחיר ההצעה של ספק החוץ.
(ג)
הסכים מציע הטובין מתוצרת הארץ להתקשר במחיר ההצעה של ספק החוץ כאמור, ייחתם הסכם לאספקת 50% מהטובין עם ספק החוץ שזכה, והסכם לאספקת 50% הנותרים עם מציע הטובין מתוצרת הארץ הזול ביותר; דחה מציע הטובין מתוצרת הארץ הזול ביותר את ההצעה, ייחתם הסכם לאספקת כל הטובין נושא המכרז עם ספק החוץ.
[תיקון: תשס״ז]

פרק ג׳: חובת שיתוף פעולה עסקי (בוטל)

[תיקון: תשס״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״ז]
(בוטלה).

פרק ד׳: תחולה

סייג לתחולה על חברות ממשלתיות
הממשלה רשאית לפטור מתחולת תקנות אלה, כולן או חלקן, חברה ממשלתית או חברה־בת־ממשלתית. ועדת השרים להפרטה, כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות, התשל״ה–1975, רשאית לפטור חברה כאמור מתחולת תקנות אלה, כולן או חלקן, מטעמים שבהפרטה.
יבוא ציוד בטחוני
תקנות אלה לא יחולו על יבוא של מערכת הבטחון הממומן בכספי סיוע של מדינת חוץ.
[תיקון: תשס״ז]
(בוטלה).
תזקיקי דלק
הוראות פרק ב׳ לתקנות אלה לא יחולו על יבוא של תזקיקי דלק.
פטור לבנק ישראל
תקנות אלה לא יחולו על התקשרויות של בנק ישראל שעניינן הנפקת מטבע.
עדכון [תיקון: תשס״ז]
הסכומים הנקובים בתקנות 4(א), 5(ב), יעודכנו ב־1 בינואר של כל שנה החל בשנת 1996, לפי שיעור השינוי במדד ביחס למדד הידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה לה.
תחולה ותחילה
תקנות אלה יחולו לענין מכרז שפורסם החל ביום כ״ט בטבת התשנ״ה (1 בינואר 1995).


כ״ז בטבת התשנ״ה (30 בדצמבר 1994)
  • יצחק רבין
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.