חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות) (הוראת שעה), התשע״ט–2019


ק״ת תשע״ט, 3598.

הודעות: ק״ת תשפ״א, 2006.


הגדרות
בתקנות אלה –
”בקשה“ – פעולה, הליך או בקשה לפי העניין, כמפורט בטור א׳ בתוספת;
”לשכת סיוע משפטי“ – כהגדרתה בתקנות בתי המשפט (אגרות);
”תקנות בתי המשפט (אגרות)“ – תקנות בתי המשפט (אגרות), התשס״ז–2007.
חובת תשלום אגרה
בעד בקשות כמפורט בטור א׳ בתוספת תשולם האגרה שנקבעה בטור ב׳ לצדם.
בקשה שלא שולמה בעדה אגרה
לא ייזקק הגורם הדן בבקשה שנקבעה לה אגרה לפי תקנות אלה לבקשה, אלא אם כן שולמה האגרה החלה או שהמבקש פטור מתשלום האגרה, למעט אם נאמר אחרת בתקנות אלה.
חובת תשלום אגרה החלה על חייב שמייצגת לשכת סיוע משפטי
האגרה החלה על בקשה לצו לפתיחת הליכים של יחיד שמייצג עורך דין מטעם לשכת סיוע משפטי, בהליך שלגביו אושרה בקשתו לקבלת שירות משפטי מהטעם שידו אינה משגת לשאת בו, תשולם מנכסי קופת הנשייה, ויראו אותה כהוצאות הליכי חדלות הפירעון לפי סעיף 233 לחוק; אין בנכסי קופת הנשייה כדי לשלם את האגרה, כולה או חלקה, היחיד פטור מתשלום החלק החסר.
אגרה בעד ניהול הליך
בעד ניהול הליכים לפי החוק ישולם מנכסי קופת הנשייה לממונה סכום השווה לשיעור של עשרים אחוזים משכר הטרחה של נאמן או מנהל ההסדר, לפי העניין, שמונו בהליך כאמור; בעד ניהול הליכים המתנהלים לפני רשם ההוצאה לפועל ישולם הסכום האמור למערכת ההוצאה לפועל.
פטור מאגרה
(א)
המנויים בתקנה 19(א)(1) עד (3) ו־(5) עד (7) לתקנות בתי המשפט (אגרות), פטורים מחובת תשלום אגרה לפי תקנות אלה.
(ב)
חובת תשלום אגרה בעד הגשת תביעת חוב כאמור בפרט (2) בתוספת, לא תחול על תביעת חוב בשל שכר עבודה כהגדרתו בחוק הגנת השכר, התשי״ח–1958, ופיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג–1963.
החזר אגרה
חזר יחיד מבקשתו לצו לפתיחת הליכים בהליך לפני הממונה בטרם ניתן צו לפתיחת הליכים, תוחזר לו מחצית האגרה ששילם; ובהליך לפני רשם ההוצאה לפועל – תוחזר מחצית האגרה אם חזר מבקשתו בטרם הורה הרשם על זימון ישיבה לגיבוש הסדר תשלומים כאמור בסעיף 190(א) לחוק.
הצמדה למדד
(א)
הסכומים הקבועים בתוספת ישתנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב)
סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.
(ג)
הממונה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב).
(ד)
בתקנה זו –
”המדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום השינוי;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום השינוי הקודם, ולעניין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תחילתן.
תחילה
(א)
תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בתקנת משנה (ב), ביום התחילה הקבוע בסעיף 373(א) לחוק (להלן – יום התחילה).
(ב)
תחילתו של פרט (2) לתוספת, 12 חודשים מיום התחילה.
תוקף
תוקפן של תקנות אלה עד יום י״ז באדר התשפ״א (1 במרס 2021).
לפי סעיף 38 לחוק־יסוד: הכנסת, תוקף התקנות הוארך עד ליום 5.7.2021.

תוספת

(ההגדרה ”בקשה“ בתקנה 1 ותקנה 2)

: [תיקון: הודעות]
טור א׳
הבקשה
טור ב׳
סכום האגרה
(בשקלים חדשים)
(1) בקשת יחיד לצו לפתיחת הליכים המוגשת לממונה או לרשם ההוצאה לפועל1,594
(2) הגשת תביעת חוב30


י״ד באב התשע״ט (15 באוגוסט 2019)
  • אמיר אוחנה
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.