תקנות זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים הלומדים במה"ט המשרתים בשירות מילואים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים הלומדים במה"ט המשרתים בשירות מילואים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים הלומדים במכללות של המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע (מה״ט) במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים המשרתים בשירות מילואים), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 1710.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 19א לחוק זכויות הסטודנט, התשס״ז–2007 (להלן – החוק) אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בחינה פנימית“ – בחינה שהמכללה עורכת ומפקחת עליה, כנדרש בתכנית הלימודים של מה״ט;
”בחינת גמר ממשלתית“ – בחינה שנערכת בידי מה״ט;
”התאמה“ – התאמה לפי תקנות 4 עד 12 שהסטודנט זכאי לה מפאת היעדרות בשל שירות מילואים;
”חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים“ – חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע״ג–2012;
”חוק שירות המילואים“ – חוק שירות המילואים, התשס״ח–2008;
”מה״ט“ – המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע, במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים;
”מכללה“ – מוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים לפי פסקה (5) להגדרה ”מוסד“ בחוק, ומכללה טכנולוגית להכשרת מבוגרים כהגדרתה בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, לרבות מכינה טכנולוגית המתקיימת במסגרת מכללה כאמור;
”מטלה“ – דרישה לימודית שמתחייבת מתכנית הלימודים של מה״ט או של המכללה, ובכלל זה בחינה, תרגיל, עבודה ודוח מעבדה;
”מכינה טכנולוגית“ – מסגרת לימודית שמה״ט הכיר בה לצורך השגת תנאי הקבלה הנדרשים ללימודים במסלולי ההכשרה להנדסאי או לטכנאי מוסמך כהגדרתם בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים;
”הוראות המכללה“ – הוראות בדבר התאמות אשר קבעה המכללה לפי תקנות אלה לפי סעיף 19א לחוק;
”סטודנט“ – מי שלומד במכללה במסלולי ההכשרה להנדסאי או לטכנאי מוסמך או במכינה טכנולוגית;
”פרויקט גמר“ – עבודת גמר שמגיש הסטודנט עם סיום לימודיו, ובכלל זה בחינה בעל פה על העבודה;
”שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד“ – שירות מילואים על פי קריאה לשירות מילואים בנסיבות חירום לפי הוראות סעיף 8 לחוק שירות המילואים או שירות מילואים על פי קריאה לשירות מילואים במצב מיוחד לפי הוראות סעיף 9(א) לחוק שירות המילואים;
”סטודנט הורה“ – סטודנט שהוא הורה לילד שטרם מלאו לו 13 שנים.
מינוי רכז מילואים
(א)
מכללה תמנה רכז מילואים אשר תפקידיו יהיו אלה:
(1)
סיוע לסטודנט בהגשת בקשה להתאמות לפי תקנה 3;
(2)
איש הקשר בין הסטודנט לבין מה״ט בכל הנוגע להתאמות שעניינן בחינת גמר ממשלתית או פרויקט גמר;
(3)
לקבוע התאמות לסטודנט לפי הוראות המכללה ובתיאום עם המרצה, לאחר שסטודנט הגיש בקשה להתאמות לפי תקנה 3;
(4)
לערוך מעקב אחר ביצוע ההתאמות ותיאום עם הגורמים הנוגעים לעניין במכללה לצורך ביצוען;
(5)
לטפל בתלונות סטודנטים בנושא ההתאמות;
(6)
לטפל בהתאמות של סטודנט הורה שהוא בן או בת זוגו של משרת מילואים;
(7)
להביא את נושא ההתאמות בפתיחת כל שנה לידיעת הסגל האקדמי, הסגל המינהלי והסטודנטים במכללה;
(8)
לערוך תיאום בין המכללה לבין צבא ההגנה לישראל בנוגע לבקשת סטודנט לדחיית שירות מילואים או לקיצורו, לרבות סיוע בהגשת הבקשה;
(9)
לסייע לסטודנטים בכל עניין אחר הנמצא במסגרת תפקידו.
(ב)
המכללה תביא לידיעת הסטודנטים את הפרטים הדרושים לשם פנייה לרכז המילואים.
הגשת בקשה להתאמות ואישורה
(א)
בהוראות המכללה ייקבעו הוראות להגשת בקשה לקבלת התאמות מפאת היעדרות בשל שירות מילואים.
(ב)
סטודנט המבקש לקבל התאמות לפי תקנות אלה, יגיש בקשה להתאמות לרכז המילואים במכללה לפי הוראות המכללה ותקנות אלה, ויצרף אליה מסמכים המעידים על קיומו של שירות מילואים.
רישום ללימודים
סטודנט שזומן לשירות מילואים וצפוי להיעדר בתקופת ההרשמה ללימודים, זכאי לרישום מוקדם בהתאם להוראות המכללה; זכאות לפי תקנה זו תינתן גם לסטודנט הורה שצפוי להיעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוג.
היעדרות משיעורים
(א)
סטודנט זכאי להיעדר משיעורים המתקיימים בתקופה ששהה בשירות מילואים ולא ייפגעו בשל כך זכויותיו, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות פנימיות או בחינות גמר ממשלתיות, להגשת עבודות או לקבלת ציון מיטיב.
(ב)
סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור בתקנת משנה (א), זכאי להיעדר משיעורים, בכל יום בתקופת שירות המילואים כאמור למשך שתי שעות לימודים עד השעה 10:30 ובלא הגבלה החל מהשעה 15:00, וזכויותיו לא ייפגעו בשל היעדרות זו, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.
(ג)
נוסף על האמור בתקנת משנה (א), סטודנט שנעדר משיעורים בשל שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, זכאי להיעדר מיום לימודים אחד, בסמוך לאחר תום שירות המילואים כאמור בתקנת משנה זו, ואם תקופת השירות עלתה על 10 ימים, יהיה זכאי ליום היעדרות נוסף בשל כל 10 ימי שירות מילואים כאמור, אשר יהיה עוקב לתום שירות המילואים.
(ד)
סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד כאמור בתקנת משנה (ג), רשאי להיעדר מיום לימודים אחד בשל כל 10 ימי שירות מילואים כאמור של בן או בת זוגו, אך לא יהיה רשאי להיעדר מיותר מ־5 ימי לימודים.
דחיית לימודים, חזרה על קורס והארכת לימודים
(א)
מכללה תאפשר לסטודנט שנעדר בשל שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר לעניין קורס סמסטריאלי או 20 ימים במצטבר במהלך שנת לימודים לעניין קורס שנתי, ועדיין לא נבחן בבחינה הפנימית המסכמת של הקורס או בבחינת הגמר הממשלתית של מה״ט במקצוע הקורס, לדחות את אותו קורס ולחזור עליו במועד אחר.
(ב)
סטודנט שרוצה לדחות את הקורס ולחזור עליו במועד אחר, יודיע על הפסקת לימודיו בקורס לפי הוראות המכללה.
(ג)
סטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של 150 ימים לפחות במהלך תקופת לימודיו שהוא מחויב בה, יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב־2 סמסטרים; סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור, יהיה זכאי להאריך את לימודיו בסמסטר אחד.
מטלות
(א)
נעדר סטודנט בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, יידחה מועד הגשת המטלה או תינתן מטלה חלופית לפי החלטת המרצה, לתקופה שלא תפחת ממספר הימים שבהם שירת במילואים; היה השירות שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, יידחה המועד ב־10 ימים או במספר הימים שבהם היה בשירות במילואים, לפי הגבוה מביניהם; הוראות תקנת משנה זו יחולו גם על סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים או בשירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, בהתאמה.
(ב)
בהוראות המכללה ייקבעו הוראות להסדרת זכויותיו של סטודנט שהפסיד בזמן שירות המילואים את מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות, עקב שירות מילואים של 14 ימים ומעלה; בהוראות המכללה ייקבעו גם הוראות להסדרת זכויותיו של סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור ועקב כך הפסיד את מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות.
היעדרות ממעבדות, סדנאות, סיורים לימודיים והכשרה מעשית
מכללה תאפשר לסטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מסדנה, מסיור לימודי, מהכשרה מעשית או מקורס מעבדה, להשלים את שהחסיר, להשתתף בהם במועד אחר או תפטור אותו מהשתתפות בהם, והכול בהתייחס, בין השאר, למהות הסדנה, הסיור, ההכשרה או הקורס האמורים, בתיאום עם המרצה הנוגע בדבר ולפי הוראות המכללה; המכללה תאפשר השלמה, פטור או השתתפות במועד מאוחר כאמור בתקנה זו גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.
היעדרות מבחינה פנימית ובחינת גמר ממשלתית
(א)
סטודנט שנעדר מבחינה פנימית או מבחינת גמר ממשלתית בשל שירות מילואים, זכאי להיבחן לאחר תקופת ההיעדרות במועד נוסף אחד בעד כל מועד שממנו נעדר.
(ב)
סטודנט שהתקיים בו אחד מאלה זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו באותה תקופת הבחינות, במועד נוסף אחד בעד כל מועד שממנו נעדר:
(1)
הוא נעדר בשל שירות מילואים 10 ימים במצטבר במהלך תקופת הבחינות;
(2)
הוא נעדר בשל שירות מילואים 10 ימים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר במהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות;
(3)
הוא שירת שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד של 5 ימים רצופים לפחות, בתקופת הבחינות או 21 ימים במצטבר במהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות.
(ג)
סטודנט שנעדר מבחינה של קורס המהווה דרישה מוקדמת לקורס המשך בשל שירות מילואים, זכאי ללמוד על־תנאי בקורס ההמשך, בתנאי שישלים את הבחינה במועד המוקדם האפשרי ולא יוכל להיבחן בקורס המתקדם קודם לכן.
(ד)
המועד הנוסף כאמור בתקנות משנה (א) ו־(ב) יהיה מוקדם ככל האפשר, ובתנאי שתינתן שהות מספקת לסטודנט להתכונן לקראת הבחינה, ולעניין בחינה פנימית- המועד הנוסף יהיה בתום הסמסטר או בסמוך לו, ולעניין בחינת גמר ממשלתית -מועד הבחינה יהיה במועד שבו מתקיימת בחינת גמר באותו נושא במה״ט.
(ה)
זכאות כאמור בתקנות משנה (א) עד (ד) תינתן גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירת בשירות מילואים כאמור.
פרויקט גמר
(א)
סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים במועד שנקבע לו להגנה על פרויקט גמר, ייקבע לו מועד אחר ותוארך זכאותו להשתתפות מה״ט בדמי הנחיית פרויקט בחודש ימים מעת חזרתו משירות המילואים.
(ב)
סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים 10 ימים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר בשלושת החודשים שקדמו למועד שנקבע לו להגנה על פרויקט – יוכל לבקש לקבוע מועד אחר, ותוארך זכאותו להשתתפות מה״ט בדמי הנחיית פרויקט בחודש ימים, מהמועד המקורי שנקבע לו להגנה על פרויקט.
(ג)
התאמות כאמור בתקנות משנה (א) או (ב), יינתנו גם לסטודנט הורה שנעדר מפאת היעדרות בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.
סיוע בהשלמת לימודים
(א)
מכללה תסייע לסטודנט שנעדר בשל שירות מילואים בהשלמת חומר הלימוד שהפסיד, באמצעות מתן הדרכה, חונכות, שיעורי עזר, חומרי עזר או בכל דרך אחרת שייקבעו בהוראות המכללה.
(ב)
סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי להטבה שוות ערך ל־50 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד, בעד כל יום שבו נעדר.
(ג)
סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי למתן אפשרות, אם קיימת, לצפות בשיעורים שהפסיד עקב שירות המילואים או להאזין להם; מכללה תפעל, ככל האפשר, להכנסת מאגר של הרצאות בקורסי מבואות וקורסים מרכזיים במדיה דיגיטלית ולאפשר גישה אליהם באמצעות האינטרנט או בכל דרך אחרת.
(ד)
סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי לעדיפות בשאילת ספרים בספרייה ולאפשרות שאילה של ספרים בכמות העולה על הכמות הרגילה, בתקופה הסמוכה לשירות המילואים, לפי הוראות המכללה.
(ה)
זכאויות לפי תקנות משנה (א) עד (ד) יינתנו גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.
מלגות ומעונות
(א)
מכללה תהיה רשאית להכיר בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות זכות לצורך בחינת זכאות לקבלת מלגות או לקבלת מעונות.
(ב)
בבחינת האפשרות לתת הטבה לפי תקנת משנה (א), תשקול המכללה את מכלול השיקולים והנסיבות הנוגעים לעניין ואת מידתיות מתן ההטבה; החליטה המכללה לתת הטבה כאמור, תתחשב, בקביעת תנאיה, בין השאר, במספר הימים ששירת פרויקט גמר סיוע בהשלמת לימודים מלגות ומעונות הסטודנט בשירות מילואים, במשך התקופה שבה שירת ורציפותה, ברציפות שירות המילואים לאורך השנים, והכול בשים לב לטיבה של ההטבה ולהיקפה.
פטור מתשלום
סטודנט שקיבל התאמות לפי תקנות 6(א), (ג) או 8, פטור מתשלום בעבורן, ובכלל זה פטור מתשלום שכר לימוד בעד קורס שעליו הוא חוזר או בעד הארכת לימודיו בשל שירות מילואים כאמור בתקנות אלה.
פרסום הוראות המכללה
מכללה תפרסם בכל שנה בידיעון ובאתר האינטרנט שלה את הוראות המכללה.
קביעת הוראות ראשונות
מכללה תקבע הוראות בדבר התאמות לפי תקנות אלה לא יאוחר ממועד פתיחת שנת הלימודים שתחל לאחר פרסום תקנות אלה.


י״א בשבט התשפ״א (24 בינואר 2021)
  • איציק שמולי
    שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.