חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי אחוד)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי אחוד) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי אחוד), התש״ע–2010


ק״ת תש״ע, 646; תשע״ה, 298, 832; תשע״ט, 1441; תש״ף, 1054, 1768; תשפ״א, 108, 1762.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(א2)(2), (ג) ו־(ד2) ו־59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב–1982 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: הגדרות

הגדרות [תיקון: תשע״ה, תשע״ה־2, תשע״ט]
בתקנות אלה –
”בעל הרישיון“ – מי שקיבל רישיון אחוד לפי תקנות אלה;
”בעל עניין“ – מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה;
”בעל רישיון תקשורת“ – מי שקיבל רישיון כללי, או רישיון מיוחד, או היתר כללי לביצוע פעולות בזק ולמתן שירותי בזק;
”בקשה“ – בקשה לקבלת רישיון אחוד לפי תקנות אלה;
”הון עצמי“ – הון, קרנות ועודפים, לפי העקרונות החשבונאיים המקובלים וכללי הדיווח המקובלים;
”המנהל“ – המנהל הכללי של משרד התקשורת או מי שהוא הסמיך לעניין תקנות אלה, דרך כלל או לעניין מסוים;
”הרשת“ – מערכת של מיתקני בזק המותקנת בישראל, המשמשת או המיועדת לשמש את בעל הרישיון למתן שירותי בעל הרישיון, למעט ציוד קצה;
”השפעה ניכרת“, ”חברה“, ”חברה אם“ – כהגדרתן בסעיף 6יב1 לחוק;
”השר“ – שר התקשורת, או מי שהוא אצל לו מסמכויותיו, כולן או מקצתן לעניין מתן רישיון אחוד לפי תקנות אלה;
”חברה בעלת זיקה“ – חברה שבעל הרישיון הוא בעל עניין בה, חברה שהיא בעלת עניין בבעל הרישיון, או חברה שבעל עניין בה הוא בעל עניין בבעל הרישיון;
”מבקש“ – מי שהגיש למנהל בקשה לפי תקנות אלה;
”מחשב“ – מכשיר הפועל באמצעות תוכנה לביצוע עיבוד אריתמטי או לוגי של נתונים, ובכלל זה ציודו ההיקפי, לרבות מערכת מחשבים;
”מידע“ – נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, למעט תוכנה, המובעים בשפה קריאת מחשב, והמאוחסנים במחשב או באמצעי אחסון אחר;
”מנוי“ – מי שקשור בהסכם התקשרות עם בעל הרישיון לשם קבלת שירותיו כמשתמש קצה;
”מערכת בזק בין־לאומית“ – מערכת של מיתקני בזק המותקנת בישראל, לרבות מתג בין־לאומי, נס״ר בין־לאומי ומישק לתשתית תמסורת בין־לאומית, המשמשת או המיועדת לשמש להעברת מסרי בזק שמקורם בישראל ויעדם במדינה אחרת או להיפך, או להעברת מסרי בזק בין יעדים המצויים במדינות שונות, ולמעט ציוד קצה;
”מפעיל רט״ן“ – בעל רישיון כללי למתן שירותי רט״ן;
”מתג“ – מיתקן בזק שנמצאים ומופעלים בו אמצעי מיתוג, ניתוב ותמסורת, המאפשרים יצירת קשר בין יחידות ציוד קצה שונות המחוברות או הקשורות אליו, והעברת מסרי בזק ביניהן, לרבות מיתקני בקרה וניטור ומיתקנים אחרים המאפשרים מתן שירותי בזק שונים למנויים של בעל הרישיון או למנויים של בעל רישיון תקשורת אחר;
”נושא משרה“ – מי שמכהן כדירקטור, כמנהל כללי, כמנהל עסקים ראשי, כמשנה למנהל הכללי, כסגן המנהל הכללי, או כממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי של חברה, וכן כל בעל תפקיד מקביל בתאגיד אחר;
”נס״ר בין־לאומי“ – מישק שאליו מחוברת מצד אחד מערכת בין־לאומית ומצד שני רשת בזק ציבורית אחרת;
”רישיון אחוד“ – רישיון כללי שהוא אחד מאלה או רישיון המאחד כמה מהם:
(1)
רישיון כללי ייחודי, ובכלל זה רישיון כללי ייחודי (תשתית);
(2)
רישיון כללי רדיו טלפון נייד ברשת אחרת;
(3)
רישיון כללי למתן שירותי בזק בין־לאומיים;
”רישיון אחוד משולב“ – רישיון אחוד המשלב בתוכו רישיון לפי סעיף 5 לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל״ב–1972;
”רישיון מפ״א כללי“ – רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים־ארציים נייחים, למעט מי שקיבל רישיון לפי תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי ייחודי), התשס״ד–2004;
”רישיון כללי ייחודי (תשתית)“ – רישיון כללי ייחודי למתן שירותים הניתנים לבעל רישיון תקשורת ולבעל רישיון לשידורים בלבד;
”רישיון רט״ן“ – רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט״ן), למעט רישיון אחוד או רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת, כהגדרתו בחוק;
”שירות בזק בין־לאומי“ – שירות טלפון בין־לאומי, שירות תקשורת נתונים בין־לאומי ושירות תמסורת בין־לאומי;
”שירות טלפון בסיסי“ – העברה ממותגת או מנותבת דו־מגמתית (Full Duplex), לרבות באמצעות מודם, של דיבור או של מסרי בזק דמויי דיבור, דוגמת אותות פקסימילה;
”שירות טלפוניה“ – שירות טלפון בסיסי ושירותים נלווים לשירות זה;
”שירות רט״ן (רדיו טלפון נייד)“ – שירות בזק הניתן לציבור באמצעות מערכת רט״ן של בעל הרישיון נותן השירותים או של בעל רישיון תקשורת אחר;
”שירות תמסורת“ – ביצוע תמסורת למען הזולת;
”שירות תמסורת בין־לאומי“ – ביצוע תמסורת למען הזולת בין מיתקן בזק המצוי בישראל לבין מיתקני בזק המצויים במדינות שונות;
”שירות תקשורת נתונים“ – ביצוע תקשורת נתונים למען הזולת;
”שירות תקשורת נתונים בין־לאומי“ – ביצוע תקשורת נתונים למען הזולת באמצעות מערכת בזק בין־לאומית;
”תמסורת“ – העברת אותות אלקטרומגנטיים, לרבות אותות אופטיים, או רצף סיביות בין מיתקני בזק של בעלי רישיון תקשורת, לרבות בעל רישיון לשידורים, למעט ציוד קצה;
”תמסורת בין־לאומית“ – העברת אותות אלקטרומגנטיים או רצף סיביות בין מיתקני בזק של בעל רישיון תקשורת למיתקן בזק של ספק זר של שירותי תקשורת, למעט ציוד קצה;
”תקשורת נתונים“ – העברת מידע ותוכנה, למעט דיבור, בין יחידות ציוד קצה, לרבות מחשבים;
”תוכנה“ – קבוצת הוראות המובעות בשפה קריאת מחשב, המסוגלת לגרום לתפקוד של מחשב או לביצוע פעולה בידי מחשב;
”תשתית תמסורת בין־לאומית“ – מערכת של מיתקני בזק, הכוללת עורקי תמסורת אלחוטיים או כבליים, תת־ימיים, יבשתיים או באמצעות לווין, המשמשת או המיועדת לשמש לביצוע תמסורת בין־לאומית.

פרק ב׳: הגשת בקשה והטיפול בה

סימן א׳: מתכונת הבקשה

הגשת הבקשה ומסמכיה [תיקון: תשע״ה]
(א)
בקשה תוגש לשר באמצעות המנהל, כשהיא ערוכה לפי סדר העניינים והסעיפים הנכללים בהוראות המפורטות לעניין הבקשה שבתוספת הראשונה (להלן – הנוהל).
(ב)
מבקש יפרט בבקשתו, באופן מלא ומדויק, את המידע הנדרש בנוהל, ויצרף לבקשתו את המסמכים המפורטים [[תוספת 1|בנוהל].
(ג)
על אף האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב), רשאי השר לפטור מבקש ממסירת מידע הנדרש בנוהל, כולו או חלקו, אם ראה כי למבקש הועברה כלל פעילותו של בעל הרישיון, לרבות נכסי הרישיון, וכי בכוונת המבקש לפעול להעברת עיקר עובדי בעל הרישיון אל המבקש, ובלבד שהמבקש יפרט בבקשתו את המידע הנדרש לפי סעיפים 1(1) ו־(3) ו־2 בפרק א׳ בנוהל, וסעיפים 3 עד 9 בפרק ב׳ בנוהל, ויצרף לבקשתו את המסמכים הנדרשים לפי הסעיפים האמורים; לעניין זה, ”נכסי הרישיון“ – הנכסים הדרושים להבטחת המשך אספקתם של השירותים לפי הרישיון האחוד, בהיקף ובמתכונת שבהם ניתנו השירותים ערב הגשת הבקשה.
הצהרה על עובדות ואימות מסמכים
(א)
בקשה תיחתם ביד מי שהמבקש הסמיכו לחתום עליה בשמו, ויצורף לה אישור של עורך דין בדבר סמכות החותם לחתום בשם המבקש.
(ב)
הבקשה תיתמך בתצהיר, לאימות העובדות הכלולות בה או במסמכים המצורפים אליה; על עובדות שהן בתחום ידיעתו האישית של המצהיר, יצהיר שהן נכונות, ועל עובדות אחרות יצהיר שהן נכונות לפי מיטב ידיעתו ואמונתו.
(ג)
כל מסמך שיצורף לבקשה ושאינו מקור יאומת ביד עורך דין כמתאים למקור.

סימן ב׳: הטיפול בבקשה

בחינה ראשונית של הבקשה [תיקון: תשע״ה]
(א)
המנהל יבחן את מסמכי הבקשה ויודיע למבקש, בכתב, בתוך 90 ימים ממועד הגשתה, על אחת מאלה:
(1)
הבקשה הוגשה כנדרש לפי תקנות אלה, נמסרו המידע והמסמכים הנחוצים לבחינת הבקשה ועל כן היא תקינה (להלן – בקשה תקינה);
(2)
יש לערוך בבקשה שינויים או להמציא מידע ומסמכים נוספים, שיפורטו בהודעת המנהל.
(ב)
המנהל רשאי להאריך למבקש מסוים את המועד כאמור בתקנת משנה (א), מטעמים שיירשמו, לתקופה נוספת של 60 ימים.
תיקון או השלמת בקשה
(א)
מבקש ימלא אחר דרישות ההודעה כאמור בתקנה 4(א)(2) ויגיש למנהל בקשה מתוקנת או מידע משלים, לפי העניין.
(ב)
תקנה 4(א) תחול גם על בקשה שתוקנה או הושלמה לפי תקנת משנה (א).
(ג)
מבקש ידווח למנהל לאלתר על כל שינוי בנתוני בקשתו, לרבות שינוי בהחזקות בעלי עניין בו.
פסילת בקשה
(א)
לא נענה מבקש לנדרש בהודעת המנהל לפי תקנה 4(א)(2) בתוך 60 ימים מיום שהומצאה לו, רשאי המנהל לפסול את הבקשה; המנהל יודיע למבקש כי הבקשה לא תישקל בשל פסילתה.
(ב)
על פסילת הבקשה רשאי המבקש לערור לפני השר, בתוך 20 ימים מיום שהומצאה למבקש הודעת המנהל כאמור בתקנת משנה (א).
(ג)
השר יחליט בערר בתוך 30 ימים מיום הגשתו, ואולם רשאי הוא, מטעמים שיירשמו, להאריך את מועד מתן החלטתו כאמור ב־30 ימים נוספים.
הגשת מידע ומסמכים ובחינת הבקשה [תיקון: תשע״ה]
(א)
מבקש יגיש למנהל, בכל עת שיידרש לכך, כל מידע או מסמך, לרבות בדבר בעל עניין או נושא משרה במבקש, או בדבר נושא משרה בבעל עניין במבקש, הדרושים, לדעת המנהל, לשם בחינת בקשתו.
(ב)
הבקשה תיבחן בידי המנהל לעניין עמידתה בתנאים למתן רישיון לפי פרק ג׳; המנהל יביא לפני השר את ממצאיו.
החלטת השר בדבר הענקת רישיון
(א)
ראה השר כי המבקש עומד בתנאים המפורטים בפרק ג׳, רשאי הוא להעניק למבקש רישיון לשירותים המבוקשים, כולם או חלקם, ולקבוע בו תנאים, לרבות בכל הנוגע לעניינים האמורים בפרק ג׳, וכן רשאי השר, תוך מתן נימוקים, לדחות את הבקשה.
(ב)
החלטת השר כאמור בתקנת משנה (א) תינתן למבקש בתוך 90 ימים מיום הודעת המנהל על הגשת בקשה תקינה; השר רשאי, מטעמים שיירשמו, להאריך את מועד מתן החלטתו כאמור לתקופה נוספת של 90 ימים.
רישיון אחוד משולב [תיקון: תשע״ה]
רישיון אחוד משולב יכול שיוענק בדרך של מכרז.

פרק ג׳: תנאים למתן רישיון

סימן א׳: כשירות, תנאים והגבלות

החזקה בעקיפין [תיקון: תשע״ה]
שיעור החזקה בעקיפין יחושב לפי המפורט להלן:
(1)
לבעל שליטה בחברה תיוחס החזקת אמצעי השליטה בחברה במלואה, אף אם אינו מחזיק במלוא אמצעי השליטה בחברה;
(2)
לבעל עניין שאינו בעל שליטה בחברה, תיוחס החזקת אמצעי השליטה באופן יחסי לשיעור אחזקותיו של בעל העניין בחברה ותחושב כמכפלת שיעור החזקת בעל העניין באמצעי השליטה בכל אחת מהחברות שבאמצעותן מחזיק בעל העניין בחברה.
תנאים מוקדמים [תיקון: תשע״ה, תש״ף־2]
(א)
רשאי להגיש בקשה מי שהתקיימו בו כל אלה:
(1)
הוא חברה שהתאגדה כדין בישראל ומרכז עסקיה בישראל;
(2)
התקיים בו אחד מאלה:
(א)
עשרים אחוזים לפחות מכל אחד מאמצעי השליטה במבקש מוחזקים במישרין בידי אזרח ישראל ותושב בה, או בידי חברה שמי ששולט בה הוא אזרח ישראל ותושב בה; ואולם רשאי השר להתיר למבקש שבעל רישיון כללי שולט בו, להגיש בקשה אף אם לא מתקיים בו האמור בפסקה זו;
(ב)
ניתנה לו הוראה לפי סעיף 13 לחוק לבקשת שירות הביטחון הכללי, ושירות הביטחון הכללי אישר שהיא כוללת דרישות חלופיות לדרישה האמורה בפסקת משנה (א);
(3)
המנהל הכללי ורוב הדירקטורים במבקש הם אזרחי ישראל ותושבים בה.
(ב)
לא יהיה בעל השפעה ניכרת במבקש ולא ישמש כנושא משרה בו מי שהורשע בעבירה שלפי מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת המנהל, לשמש נושא משרה בו.
(ג)
לא יהיה בעל השפעה ניכרת במבקש ולא ישמש כנושא משרה בו, אלא אם כן נתן את הסכמתו בכתב ולפיה יהא מנהל רשאי, בכל עת ולפי דרישתו, לקבל פרטים מן המרשם הפלילי על אודותיו, לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א–1981.
(ד)
בתקנה זו –
”אזרח ישראל“ – כמשמעותו בחוק האזרחות, התשי״ב–1952;
”תושב“ – כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965.
סייגים ותנאים למתן רישיון [תיקון: תשע״ה, תשע״ט, תשפ״א־2]
(א)
בתקנה זו, ”מגזר פעילות“ – תחום של שירותים ובהם שירות תמסורת, שירות תקשורת נתונים, שירות טלפוניה, שירות רט״ן, שירות בזק בין־לאומי, שירות גישה לאינטרנט, שירות שידורים רב־ערוציים למנויים וכיוצא באלה, הניתנים בכל הארץ או בחלק ממנה, לרבות חלק מובחן מתחום של שירותים.
(א1)
לא יינתן רישיון אחוד למבקש אשר שניים או יותר מבעלי השפעה ניכרת בו הם בעלי רישיון תקשורת באותו מגזר פעילות או בעלי רישיון לשידורים, או שמי מהם הוא חברת אם של בעל רישיון תקשורת כאמור; ולעניין רישיון כללי ייחודי (תשתית) – אלא אם כן שוכנע השר, על פי בקשה בכתב שצורפה לבקשה, כי מתן הרישיון לא יפגע בתחרות בתחום הבזק או במגזר פעילות או בטובת הציבור.
(ב)
לא יינתן רישיון אחוד למבקש שהוא בעל רישיון אחוד, למבקש שבעל רישיון אחוד הוא בעל עניין בו, למבקש שהוא בעל עניין בבעל רישיון אחוד, או למבקש שבעל עניין בו הוא בעל עניין בבעל רישיון אחוד, אלא אם כן שוכנע השר, על פי בקשה בכתב שצורפה לבקשה, כי מתן הרישיון יקדם את התחרות בתחום הבזק או במגזר פעילות או שהוא לטובת הציבור; ולעניין רישיון כללי ייחודי (תשתית) – אלא אם כן שוכנע השר, על פי בקשה בכתב שצורפה לבקשה, כי מתן הרישיון לא יפגע בתחרות בתחום הבזק או במגזר פעילות או בטובת הציבור.
(1)
(נמחקה);
(2)
(נמחקה).
(ב1)
תקנת משנה (ב) לא תחול על חברה בעלת זיקה לבעל רישיון אחוד שהיתה בעלת רישיון כדין לפי תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי ייחודי), התשס״ד–2004, או תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק בין־לאומיים), התשס״ד–2004, או תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי אחוד), התשע״א–2010 [צ״ל: התש״ע–2010], כנוסחן ערב תחילתן של תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת) (תיקון), התשע״ה–2014, ורישיונה תוקן לרישיון אחוד, עד למועד שיורה השר; השר רשאי לפטור חברה כאמור מתקנת משנה (ב) אם שוכנע, על סמך בקשה בכתב, כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת.
(ג)
לא יינתן רישיון אחוד לבעל רישיון מפ״א כללי ולבעל רישיון רט״ן.
(ד)
בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (ג), לא יינתן רישיון כללי ייחודי (תשתית) למבקש שמתקיים בו אחד מאלה, אלא אם כן שוכנע השר, לפי בקשה בכתב שצורפה לבקשה, כי מתן הרישיון לא יפגע בתחרות בתחום הבזק או במגזר הפעילות או בטובת הציבור:
(1)
בעל עניין במבקש הוא בעל רישיון מפ״א כללי או חברה בעלת זיקה לבעל רישיון מפ״א כללי;
(2)
נושא משרה במבקש הוא נושא משרה בבעל רישיון מפ״א כללי, או בחברה בעלת זיקה לבעל רישיון מפ״א כללי.
[תיקון: תשע״ה]
(בוטלה).
הגבלות ותנאים [תיקון: תשע״ה]
בלי לגרוע מהאמור בתקנה 11, רשאי השר לקבוע ברישיון אחוד הגבלות ותנאים בדבר היחס שבין בעל הרישיון לבין חברות בעלות זיקה, לרבות בדבר איוש תפקידים ומינוי נושאי משרה, העברת מידע, קיומן של חברות נפרדות או קיומה של מערכת חשבונאית נפרדת בין פעילויות, וכן בדבר הגבלות טכנולוגיות, גאוגרפיות או מסחריות בפריסת תשתית, במתן שירותים, בביצוע קישור־גומלין ובמתן אפשרות שימוש במיתקן בזק של בעל רישיון תקשורת ושל בעל רישיון אחר כמשמעותו בסעיף 5 לחוק.
[תיקון: תשע״ה]

סימן ב׳: יכולת, ידע וניסיון

[תיקון: תשע״ה]
(בוטלה).
שיקולי השר
בבואו לבחון את התאמתו של המבקש ליתן את השירותים המפורטים בבקשה, ישקול השר, בין השאר, את אלה:
(1)
הידע והניסיון העומדים לרשות המבקש בתחומי הטכנולוגיה, השירות, הארגון, השיווק וההפצה;
(2)
יכולתו הכלכלית של המבקש.
ידע וניסיון [תיקון: תשע״ה]
(א)
מבקש יתחייב כי יהיו בידו, לרבות בידי מחזיקים בו או נושאי משרה בו, ידע וניסיון מספקים בתחומים המפורטים להלן:
(1)
הקמה והפעלה של רשת בהיקף דומה לזה המפורט בתכנית ההנדסית המצורפת לבקשה לפי תקנה 17ב(ב);
(2)
הפעלת מערך שירות, שיווק או והפצה בתחום הבזק או בהיקף נרחב בתחום אחר;
(3)
(נמחקה).
(ב)
ידע וניסיון כאמור בתקנת משנה (א), יכול שיוכחו באמצעות התחייבות של בעל עניין במבקש להעמיד לרשות המבקש ידע וניסיון, או באמצעות הסכם לאספקת ידע ושירותים עם גוף בעל יכולת מוכחת בתחומים האמורים.
יכולת כלכלית [תיקון: תשע״ט]
(א)
ההון העצמי של המבקש, או ההון העצמי המצטבר של בעלי ההשפעה הניכרת בו, יהיה חמישה עשר מיליון שקלים חדשים לפחות, ולעניין בעל רישיון כללי ייחודי (תשתית) – מאה מיליון שקלים חדשים לפחות; הון עצמי כאמור, יחושב לפי הדוחות הכספיים של השנה שהסתיימה לפני מועד הגשת הבקשה; אם שותפות מחזיקה במבקש, יחושב חלקה בהון העצמי המצטבר לפי היקף ההון העצמי שלה או לפי שיעור ערבותם של השותפים בשותפות.
(ב)
היקף ההון העצמי של בעל השפעה ניכרת שהוא יחיד, יאושר בידי רואה חשבון.
תכנית עסקית [תיקון: תשע״ה]
המנהל רשאי לדרוש מהמבקש להגיש תכנית עסקית, במתכונת שיורה.
תשתית [תיקון: תשע״ה, תשע״ט]
(א)
בעל הרישיון יפעיל מתג שבאמצעותו ייתן את שירותיו.
(ב)
המבקש יגיש תכנית הנדסית, הכוללת את תכנית המבקש לרשת שבכוונתו להפעיל ואת חיבורו לרשת של בעל רישיון תקשורת אחר.
(ג)
בלי לגרוע מהוראות תקנות משנה (א) ו־(ב), על בעל רישיון כללי ייחודי (תשתית) יחולו גם הוראות אלה:
(1)
רשת הבזק שמציע בעל רישיון כללי ייחודי (תשתית) בתכנית ההנדסית תאפשר מתן שירותי בזק בפרישה למשקי הבית בישראל בהיקף משמעותי שייקבע ברישיון, בהתאם לאבני הדרך לעניין הפרישה והפיתוח של הרשת כמפורט ברישיון;
(2)
פרישת הרשת תתבצע כך שבתום שנה, לכל היותר, מיום קבלת רישיון כללי ייחודי (תשתית) –
(א)
תתאפשר התקנה או העתקה של שירות למשתמש קצה, לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת הבקשה לכך;
(ב)
שמונים אחוזים מן הבקשות להתקנה או העתקה של שירות למשתמש קצה יבוצעו בתוך 30 ימים מיום קבלתן, והכול בכפוף לאמור בתקנה זו;
(3)
בתקנת משנה זו, ”משק בית“ – על פי הקבוע בשנתון הסטטיסטי לישראל שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מזמן לזמן, המופקד לעיון הציבור בלשכה האמורה.
תחילת מתן שירות [תיקון: תשע״ה]
בעל הרישיון יחל במתן שירותיו במועד הנקוב ברישיונו.
תשתית עצמאית לבעל רישיון כללי ייחודי (תשתית) [תיקון: תשע״ט]
(א)
בעל רישיון כללי ייחודי (תשתית) יהיה הבעלים והמפעיל של רשת הבזק שבאמצעותה ייתן שירותים ללקוחותיו.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי השר להתיר לבעל הרישיון לעשות שימוש בעורקי תמסורת פיזיים או אלחוטיים או ברשת גישה של אחר, לרבות בדרך של שכירות או רכישת שירותים, בתנאים שיקבע השר ברישיון, ובלבד שהוא הבעלים והמפעיל של מרכזת שבאמצעותה ייתן שירותים למנוייו.
[תיקון: תשפ״א]

סימן ג׳: ערובה

ערובה [תיקון: תשע״ה, תשע״ט, תש״ף, תשפ״א]
(א)
בעל הרישיון ימציא למנהל ערובה בלתי מותנית לטובת מדינת ישראל, לאחר שקיבל הודעה בדבר החלטת השר לתת לו רישיון, כתנאי לקבלת הרישיון; כמו כן, מבקש יצרף לבקשתו כתב התחייבות לעניין הערובה (להלן – כתב התחייבות).
(א1)
בערובה כאמור בתקנת משנה (א) יתקיימו התנאים שלהלן:
(1)
הנערב הוא בעל הרישיון, והמוטב – מדינת ישראל, משרד התקשורת;
(2)
הערובה היא ערבות עצמאית (אוטונומית) הניתנת למימוש לפי דרישת המוטב בלי לטעון כל טענת הגנה שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוב, בלא צורך בנימוק הדרישה או בנקיטת אמצעים כלפי הנערב;
(3)
הערובה תשולם למוטב עם דרישתו הראשונה;
(4)
הערובה אינה ניתנת להסבה או להעברה;
(5)
תוקף הערובה יהיה לשבע שנים.
(א2)
כתב הערובה יהיה לפי נוסח להנחת דעתו של המנהל, ובלבד שיכלול את התנאים האמורים בתקנת משנה (א1).
(א3)
כתב התחייבות יהיה לפי נוסח להנחת דעתו של המנהל, ובו תיקבע התחייבות להמצאת ערובה חלופית בסמוך לפקיעת תוקף הערובה; ההתחייבות להמצאת ערובה חלופית תהיה למועדים נוספים שלא יעלו על שבע שנים כל אחד.
(ב)
סכום הערובה ייקבע לפי מספר המנויים של בעל הרישיון ויהיה –
(1)
עד וכולל מאה אלף מנויים – מיליון שקלים חדשים;
(2)
למעלה ממאה אלף מנויים – שני מיליון שקלים חדשים.
(ג)
בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (ב), גדל מספר המנויים של בעל הרישיון מעל מאה אלף מנויים, יוגדל סכום הערובה לסכום של שני מיליון שקלים חדשים ולא יפחת, אף אם לאחר אותו מועד פחת מספר המנויים ממאה אלף.
(ג1)
על אף האמור בתקנות משנה (ב) ו־(ג) סכום הערובה שימציא בעל רישיון כללי ייחודי (תשתית) יעמוד על חמישה מיליון שקלים חדשים.
(ד)
לעניין סעיף זה –
”בעל רישיון“ – לרבות מבקש;
”ערובה“ – ערבות מתאגיד בנקאי בעל רישיון לפי סעיפים 4(א)(1) או 4(א)(2) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981, או ממבטח בעל רישיון לפי סעיף 15(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א–1981, ובלבד שהם מורשים לתת ערבות.

פרק ד׳: שונות

שמירת סודיות
המנהל וכל הפועל מטעמו לא יגלו ידיעה או מסמך שנמסרו להם לפי תקנות אלה, אלא לצורך ביצוע תפקידם לפי החוק.
קיום תנאים [תיקון: תשע״ה]
הכשירות והתנאים המפורטים בפרק ג׳ יתקיימו בבעל הרישיון בכל תקופת הרישיון, בשינויים המחויבים, ויראו אותם כתנאים מהותיים ברישיון ובכלל זה לעניין סעיף 6 לחוק.

תוספת ראשונה

(תקנה 2(א))

הוראות מפורטות לעניין הבקשה – הנוהל

[תיקון: תשע״ה]

מבוא: הוראות הגשה

מבקש ימלא אחר ההוראות המפורטות להלן וישיב על כל השאלות לפי סדרן, באופן מפורט ומדויק.
נשאלה שאלה המבוססת על הנחה עובדתית שאינה נכונה לגבי המבקש, יצוין הדבר בתשובה תוך מתן הסבר תמציתי.
[תיקון: תשע״ה]
מבקש ישיב על הנוהל בעברית; במילוי הנוהל ישתמש המבקש במונחים ובביטויים כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי אחוד), התש״ע–2010 (להלן – התקנות); מונחים לועזיים שייעשה בהם שימוש יובא לצדם תרגומם העברי; מסמכי התאגדות של חברה זרה ומפרטי יצרן הנדרשים לעניין התכנית ההנדסית, ניתן להגיש בשפה האנגלית.
סכום כסף או ערכו של נכס שהמבקש מציין בבקשתו יהיה נקוב בשקלים חדשים נכון ליום הגשת הבקשה ויירשם בספרות ובמילים; עדכון בדרך של הצמדה למדד המחירים לצרכן ייעשה לפי המדד האחרון הידוע ביום הגשת הבקשה.
[תיקון: תשע״ה, תשע״ט]
בקשה תוגש בעותק מקור; על כריכת המקור, יירשם ”מקור“, ועל גבי האריזה יצוין כלהלן:
בקשה לקבלת רישיון אחוד
שם המבקש: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[תיקון: תשע״ה]
בקשה תיערך לפי סדר הפרקים בנוהל, כשכל פרק עומד בפני עצמו ומאוגד בתיק נפרד, עליו יצוין כדלקמן:
בקשה לקבלת רישיון אחוד
שם המבקש: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם הפרק: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
עותק מקור/העתק מס׳: . . . . . . . . . . . . . . . . .
[תיקון: תשע״ה]
מסמכים שנדרש המבקש לצרף על פי הנוהל יוגשו בתיק נפרד (להלן – נספח מסמכים); כל מסמך שיצורף לבקשה ושאינו מקור יאומת כאמור בתקנה 3(ג) לתקנות; המסמכים יובאו על פי סדר הנוהל ויסומנו כלהלן: פרק __, סעיף מס׳ __ (ציון הסעיף בנוהל); צירף המבקש נספחים אחדים המתייחסים לאותו סעיף בנוהל, יסומנו הנספחים לפי מספרי משנה (1.1, 1.2 וכו׳); מבקש רשאי לצרף לבקשה נספח מסמכים נוסף הנוגע לעניין, אף אם לא נדרש לכך על פי הוראות הנוהל; על נספח המסמכים יצוין כדלקמן:
בקשה לקבלת רישיון אחוד
שם המבקש: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
נספח מסמכים
עותק מקור/העתק מס׳: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[תיקון: תשע״ה]
לבקשה יצורף תוכן עניינים כללי, ונוסף על כך יצורף לכל פרק בבקשה תוכן עניינים המפרט את כל העניינים הכלולים בפרק ואת רשימת הנספחים לאותו פרק.
בשוליים השמאליים העליונים בכל עמוד מעמודי הבקשה יצוין שמו הרשמי של המבקש.
בתחתית כל עמוד מעמודי עותק המקור של הבקשה ונספחיו יחתום מי שהורשה לחתום בשם המבקש.
[תיקון: תשע״ה, תשע״ט]
נוסף על המקור, יוגשו שני העתקים של הבקשה ונספחיה על מדיה מגנטית או אופטית במתכונת שאישר המנהל, המותאמת למערכת הפעלה, חומרה ותוכנה מוכרת הנמצאת בשימוש המנהל; שמו של המבקש ותוכן קובצי המדיה יירשמו באופן ברור.

פרק א׳: תמצית הבקשה

[תיקון: תשע״ה]
תמצית הבקשה תהיה בהיקף שלא יעלה על עשרים וחמישה עמודים מודפסים, ותכלול את עיקרי הבקשה, כמפורט להלן:
(1)
תיאור המבקש, ומבנה ההחזקות בו, לרבות תיאור גרפי מלא של מבנה ההחזקות האמור;
(2)
הסבר ממצה בדבר השירותים אשר בכוונת המבקש לספק ובדבר התשתית אשר בכוונתו להקים לצורך כך;
(3)
עמידתו של המבקש בתנאים למתן הרישיון המנויים בסימן א׳ לפרק ג׳ לתקנות.
[תיקון: תשע״ה]
המבקש יצרף לתמצית הבקשה את המסמכים האלה:
(1)
אישור כאמור בתקנה 3(א) לתקנות;
(2)
הודעת המבקש כי כל ההוצאות הכרוכות בהגשת הבקשה הן על חשבונו בלבד, וכי לא תהיה לו כל דרישה או תביעה מהמדינה להחזר הוצאותיו או להשתתפות בהן;
(3)
התחייבות המבקש ולפיה לא ימונה אדם לנושא משרה בו, אלא אם כן אותו אדם נתן את הסכמתו לקבל פרטים מן המרשם הפלילי כאמור בתקנה 10(ג) לתקנות;
(4)
תצהיר כנדרש בתקנה 3(ב) לתקנות, הכולל פרטים אלה:
(א)
המידע שנמסר בבקשה הוא נכון ומדויק;
(ב)
לא קיים הסכם, מסמך או הבנה, או כל הסדר, בכתב או בעל פה, הנוגע להקניית זכויות או שליטה במבקש, שלא צורפו לבקשה, כמפורט בנוהל;
(5)
כתב התחייבות להאריך את הערבות הבנקאית לפי תקנה 18 לתקנות.

פרק ב׳: מידע על אודות המבקש

פרטי המבקש:
הבקשה תכלול מידע על אודות המבקש, לפי אלה:
(1)
שם החברה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(עברית) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(לועזית)
(2)
מספר החברה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3)
תאריך הרישום: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)
מען למשלוח דואר: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מיקוד: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כתובת דואר אלקטרוני: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מספר טלפון: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מספר פקסימילה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(5)
מען המשרד הרשום: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מיקוד: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כתובת דואר אלקטרוני: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מספר טלפון: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מספר פקסימילה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(6)
מען מרכז העסקים: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מיקוד: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כתובת דואר אלקטרוני: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מספר טלפון: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מספר פקסימילה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(7)
שם איש קשר, לצורך בירור כל נושא הקשור לבקשה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מען: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מיקוד: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כתובת דואר אלקטרוני: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מספר טלפון: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מספר פקסימילה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[תיקון: תשע״ה]
מסמכי ההתאגדות של המבקש:
מבקש יצרף לנספח המסמכים האמור בסעיף קטן (ז) במבוא את אלה:
(1)
תעודת ההתאגדות המעודכנים של המבקש;
(2)
מסמכי ההתאגדות של המבקש;
(3)
כל החלטה על פתיחה בהליך של חדלות פירעון, מכל סוג שהוא, של התאגיד.
הון המבקש:
(א)
מבקש יפרט את הונו העצמי, לפי תקנה 17 לתקנות, ויצרף דוחות כספיים מבוקרים, בצירוף חוות דעת רואה חשבון, לשנה שנסתיימה עובר להגשת הבקשה, וכן דוח ביניים רבעוני האחרון לפני הגשת הבקשה.
(ב)
מבקש יפרט אם הנפיק אופציות, אגרות חוב הניתנות להמרה או תעודות אחרות הניתנות להמרה.
(ג)
מבקש אשר התחייב להקצות מניות, יפרט את שמותיהם ומספרי זהותם של האמורים לקבלן, וכן את סוגי המניות, ערכן, כמותן ומועדי ההקצאה.
[תיקון: תשע״ה]
זכויות באמצעי שליטה במבקש:
מבקש יפרט אם קיימים מסמכים, תעודות, חוזים או הבנות, בכתב או בעל פה, הנוגעים להחזקות קיימות או עתידיות באמצעי שליטה במבקש, אשר יש בהן כדי להשפיע על כשירות המבקש לקבל רישיון לפי הוראות פרק ג׳ לתקנות, לרבות מניות בלא זכויות הצבעה, בעלות במניות המוחזקות בנאמנות, זכויות סירוב ראשון או אגרות חוב; מבקש יצרף לנספח המסמכים פירוט של כל המסמכים, התעודות, החוזים או ההבנות כאמור.
[תיקון: תשע״ה]
זהות המבקש:
(א)
מבקש יצרף תיאור גרפי מלא שלו (להלן – אילן היוחסין), לפי פרטים אלה:
(1)
המבקש;
(2)
בעלי עניין במבקש;
(3)
חברות בעלות זיקה למבקש הפעילות בתחומי המדיה והתקשורת, לרבות טלקומוניקציה, שידורי טלוויזיה ורדיו, גישה לאינטרנט, יישומים באינטרנט, ציוד תקשורת, עיתונות כתובה וכתבי עת, תוכן והפקה, וכן חברות כאמור שיש בהן כדי להשפיע על כשירות המבקש לקבל רישיון.
(ב)
לעניין סעיף קטן (א)(3), רשאי המנהל להורות למבקש לציין ולפרט באילן היוחסין חברות נוספות בעלות זיקה למבקש, שאינן פעילות בתחומים האמורים בסעיף הקטן האמור.
(ג)
באשר לחברה המצוינת באילן היוחסין, למעט המבקש, יפרט המבקש את אלה:
(1)
השם העברי והלועזי של החברה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)
מספר הרישום: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3)
תאריך הרישום: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)
מען המשרד הרשום: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(5)
מען מרכז העסקים: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(6)
מען להתכתבות: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(7)
אופי העסקים של החברה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(8)
(נמחקה);
(9)
רשימת נושאי משרה לגבי חברות המצוינות באילן היוחסין, שהן בעלות רישיון או רישיון לשידורים;
(10)
האם החברה מקיימת שליטה או השפעה ניכרת במבקש, לרבות מקור הזכות ואופן מימושה;
(11)
מראה מקום למידע, אם הוא כלול בחלקים אחרים לבקשה.
(ד)
באשר לשותפות המצוינת באילן היוחסין, יפרט המבקש גם את אלה:
(1)
התאריך שבו החלה השותפות את פעילותה העסקית: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)
זהות השותפים, תוך הבחנה בין שותף כללי לשותף מוגבל: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3)
מבקש יצרף לנספח המסמכים פירוט, מאושר בידי רואה חשבון או עורך דין, בדבר השותפים המוסמכים לנהל את ענייני השותפות.
(ה)
מבקש יציין קיומו של פרט כלשהו הדרוש בפרק זה ואינו ניתן באופן סביר להשגה, תוך מתן נימוק לכך.
(ו)
מבקש יציין האם חברה הכלולה בתרשים אילן היוחסין מצויה, במועד הגשת הבקשה, במהלכם של תהליכי שינוי בבעלות בה או במבנה ההחזקות בה, וכן יציין את אופן עמידתו בתנאי הרישיון, עם סיומם של תהליכים אלה.
[תיקון: תשע״ה]
מידע משלים:
(א)
מבקש יצרף רשימת נושאי משרה בו, וכן יציין האם נושא משרה בו או בעל השפעה ניכרת בו הורשע בעבירה פלילית, למעט עבירת תעבורה כהגדרתה בפקודת התעבורה (להלן – הפקודה) אך לרבות עבירה לפי סעיף 64 או 64א לפקודה, אשר לא חלפה לגביה תקופת ההתיישנות כמשמעותה בסעיף 16 לחוק המרשם הפלילי, ואם כן יפרט את אלה:
(1)
שמו של עובר העבירה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)
משרתו בחברה או שיעור אמצעי שליטה שהוא מחזיק בחברה: . . . . . . . . . . . . . .
(3)
פרטי העבירה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)
פרטי תיק בית משפט: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מקום השיפוט: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מספר תיק: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תאריך הכרעת הדין: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תאריך גזר דין: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(5)
פירוט גזר הדין: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ב)
מבקש ימציא הסכמה בכתב של כל נושא משרה בו ושל בעל השפעה ניכרת בו כי המנהל, בכל עת ולפי דרישתו, יהיה רשאי לקבל לגביו מידע מן המרשם הפלילי כמשמעותו בחוק המרשם הפלילי.
[תיקון: תשע״ה]
זכאות לקבלת רישיון:
(א)
מבקש יצרף חוות דעת של עורך דין, המפרטת את אופן עמידתו של המבקש בדרישות סימן א׳ בפרק ג׳ לתקנות.
(ב)
מבקש יפרט את היכולת, הידע והניסיון שלו כאמור בתקנה 16, לרבות כמפורט להלן: ניסיון מוקדם של המבקש בהקמה ובהפעלה של ארגון בהיקף דומה להיקף המוצע על ידו, לרבות במרחב הפריסה, במערך התפעול, במערך השיווק וההפצה, ביכולת הטכנולוגית בתחום התקשורת והמחשב, בתחום הכספים והגבייה, בתחום משאבי אנוש, גיוס והכשרה; מקורות הידע והניסיון של המבקש בתחום ההקמה, ההפעלה והתחזוקה של מיתקני בזק ומתן שירותי בזק;
(1)
(נמחקה);
(2)
(נמחקה);
(3)
(נמחקה);
(4)
(נמחקה);
(5)
(נמחקה);
(6)
(נמחקה).
(ג)
מבקש יצרף לבקשה מסמכים המבססים את עמידתו בדרישות תקנה 16 כאמור, לרבות –
(1)
התחייבות המבקש בתצהיר חתום לעמידתו בדרישות תקנה 16;
(2)
התקשרויות חוזיות של המבקש עם גוף בעל יכולת מוכחת, לאספקת ידע ושירותים;
(3)
התחייבויות בעלי העניין במבקש להעמיד לרשותו ידע וניסיון;
(4)
פירוט ידע וניסיון אישי של נושאי משרה ובעלי תפקידים בכירים במבקש.
[תיקון: תשע״ה]

פרק ג׳: מידע על אודות הרשת והשירותים

[תיקון: תשע״ה]
כללי:
(א)
(נמחק).
(ב)
מרכיבי פרק זה יצורפו, בשינויים ובהתאמות שיקבע המנהל, כנספחים לרישיון אשר יוענק למבקש.
[תיקון: תשע״ה]
שירותים:
(א)
מבקש יפרט את כל השירותים אשר בכוונתו לספק, במתכונת הערוכה לפי הטבלה המפורטת להלן:
מספר סידורישם השירותתיאור השירותתאריך תחילת מתן השירותהערות
     
     
(ב)
מבקש יפרט את המדדים לטיב השירות בהתייחס לכל אחד מהשירותים שפורטו בטבלה שבסעיף קטן (א).
[תיקון: תשע״ה]
תכנית הנדסית
(א)
מבקש יצרף לבקשתו תכנית הנדסית כנדרש בתקנה 17ב(ב) לתקנות שיפורטו בה לפחות אלה:
(1)
תיאור הרשת, שיכלול תרשים גרפי, תכנית פריסה, ונתונים כמותיים, לפי תת־המערכות האלה:
(א)
מתגי הרשת;
(ב)
תמסורת קווית ואלחוטית, לרבות תמסורת בין־לאומית;
(ג)
רשת גישה קווית ואלחוטית;
(ד)
תקשורת נתונים;
(ה)
שליטה ובקרה, לרבות מוקדי שליטה ובקרה, בקרת תת־מערכות ובקרת טיב שירות;
(ו)
המידע, לרבות מערכת חיוב לקוחות, מערכת גבייה ומערכת שירות לקוחות;
(ז)
מערכת לטיפול בהונאות בזמן אמיתי או בזמן אמיתי בקירוב;
(ח)
גיבוי, שרידות ותחזוקה;
(ט)
קישור גומלין או שימוש, כהגדרתם בסעיף 5 לחוק;
(י)
ניידות מספרים;
בתיאור הרשת כאמור, יציין מבקש אלו ממרכיבי התשתית יקים ואלו ממרכיבי התשתית ישכור או ירכוש מבעלי רישיון תקשורת אחרים;
(2)
פירוט קיומם, תקינותם, תפעולם והתאמתם הטכנולוגית של תשתית, ציוד ואמצעים אחרים לשם מימוש היכולת לביצוע סמכויותיהם של כוחות הביטחון לפי הוראות סעיף 13 לחוק והוראות הרישיון או הוראות מנהל, כפי שיינתנו מזמן לזמן;
(3)
תכנית מפורטת לשימוש בתדרים לצורך המרכיבים האלחוטיים של הרשת;
(4)
הצגת היבטי הבטיחות של הרשת המוצעת, עם דגש על בטיחות מיתקני הרשת, בטיחות ציוד הקצה של המנויים, בטיחות העובדים ובטיחות הציבור.
(ב)
מבקש יאשר בתצהיר חתום ביד נושא המשרה האחראי לתכנית ההנדסית כי התכנית תואמת תקנים בין־לאומיים ומקומיים, אם אלה קיימים, להקמה, תפעול ותחזוקה של הרשת, לרבות היבטי הבטיחות של הרשת, וכן תואמת את הצרכים שעליהם הרשת אמורה לתת מענה לפי התכנית העסקית שצורפה לבקשה, אם נדרש לצרפה.
[תיקון: תשפ״א]

תוספת שניה (בוטלה)

[תיקון: תשפ״א]

תוספת שלישית (בוטלה)


ג׳ בשבט התש״ע (18 בינואר 2010)
  • משה כחלון
    שר התקשורת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.