חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות התעבורה (סדרי הדין בבקשות לפי סעיף 57 לפקודת התעבורה וערעור על החלטות בהן)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות התעבורה (סדרי הדין בבקשות לפי סעיף 57 לפקודת התעבורה וערעור על החלטות בהן) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות התעבורה (סדרי הדין בבקשות לפי סעיף 57 לפקודת התעבורה וערעור על החלטות בהן), תש״ם–1980


ק״ת תש״ם, 2131; תשמ״ד, 1321; תשס״ח, 516.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 58 לפקודת התעבורה (להלן – הפקודה), וסעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בקשה“ – בקשה לביטול החלטת הפסילה או בקשה לאישור החלטת הפסילה כאמור בסעיף 57 לפקודה;
”משיב“ – רשות הרישוי שנתנה את ההחלטה אם מגיש הבקשה הוא בעל רשיון הנהיגה שנפסל מהחזיק בו (להלן – בעל הרשיון) או בעל הרשיון – אם מגיש הבקשה הוא רשות הרישוי.
הגשת בקשה וסימונה
(א)
בקשה תוגש בכתב למשרד הרישום של בית משפט שלום לתעבורה שבאזור שיפוטו נמצא משרד רשות הרישוי שנתנה את ההחלטה.
(ב)
משהוגשה בקשה יסומן תאריך ההגשה בגוף הבקשה.
פרטי הבקשה
(א)
בקשה תוגש בחמישה עותקים, תיחתם בידי המבקש או בא כוחו ויפורטו בה –
(1)
שמו ומענו של המבקש;
(2)
שמו של המשיב;
(3)
שם הרשות שנתנה את ההחלטה;
(4)
יום מתן ההחלטה;
(5)
המועד שהומצא למבקש העתק ההחלטה, אם ניתנה שלא בפניו או בפני בא־כוחו;
(6)
נימוקי הבקשה;
(7)
הסעד המבוקש.
(ב)
לכל עותק מהבקשה, יצורף העתק של ההחלטה וכן תצהיר לאימות העובדות שעליהן מסתמך המבקש.
מען הצדדים
(א)
מענו של המבקש לצורך המצאת כתבי בי־דין יהיה כפי שצוין בבקשה.
(ב)
מענו של המשיב לצורך המצאת כתבי בי־דין יהיה משרד רשות הרישוי שנתנה את ההחלטה או מענו של בעל הרשיון לפי מירשם משרד רשות הרישוי, הכל לפי הענין.
מסירת הבקשה
משהוגשה בקשה יימסר עותק ממנה למשיב.
פסול הבקשה
בקשה שלא נתקיימו בה הוראה מהוראות תקנות 2 ו־3 לא תקובל על־ידי משרד הרישום של בית המשפט, אולם משנתקבלה בקשה, לא יפסול אותה בית המשפט על יסוד אי־קיום הוראה כאמור, אלא אם הבקשה אינה מגלה כל נקודה שבמחלוקת.
שמיעת הבקשה
משנמסר למשיב עותק הבקשה, יקבע רשם בית המשפט מועד לשמיעה ויודיע על כך לבעלי הדין.
נוכחות המבקש [תיקון: תשס״ח]
לא התייצב המבקש או בא־כוחו במועד שנקבע לשמיעת הבקשה, רשאי בית המשפט לבטל את הבקשה או לדחות את שמיעתה, ואם התייצב תובע – רשאי בית המשפט לדון בבקשה, ולתת פסק דין אף שלא בפני בעל הרשיון.
סדרי שמיעת הבקשה
על שמיעת הבקשה, מתן ההחלטה ויתר הענינים שלא הוסדרו בתקנות אלה יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ״ג–1963.
ביטול בקשה
עד למתן החלטה בבקשה רשאי המבקש לחזור בו מבקשתו על ידי מתן הודעה בכתב לבית המשפט והמצאת העתק הימנה למשיב, או על ידי הודעה בעל־פה בשעת שמיעת הבקשה; משנעשה כן, בטלה הבקשה, והמבקש ישלם למשיב על פי בקשתו את ההוצאות שיקבע בית המשפט.
הדיון בערעור
על הדיון בערעור על החלטות שופט תעבורה כאמור בסעיף 60 לפקודה יחולו הוראות תקנות התעבורה (סדרי הדין בערעור לפי סעיף 55 לפקודת התעבורה), תש״ם–1980.
מסירת הודעות
המצאת הודעות ומסמכים בבקשה תיעשה לפי כללי המסירה שבתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ״ג–1963.
ביטול [תיקון: תשמ״ד]
תקנות התעבורה (סדרי דין בבקשות לפי סעיף 57 ובערעורים על החלטות בהן), התשכ״ב–1962 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 יום מיום פרסומן.


כ״ג בתמוז תש״ם (7 ביולי 1980)
  • שמואל תמיר
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.