חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב), התשנ״ט–1999


ק״ת תשנ״ט, 298; תשס״ו, 761.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 57א(ד)(2), 57ג(ד)(1), 57ז ו־70 לפקודת התעבורה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק־יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז–1977, אני מתקין תקנות אלה:


נוסח הודעת איסור שימוש
הודעת איסור שימוש כאמור בסעיף 57א לפקודה, תיערך לפי הטופס שבתוספת.
מדבקה בדבר איסור שימוש
מסר שוטר לנהג הודעת איסור שימוש, רשאי הוא להדביק על שמשת הרכב מדבקה בדבר איסור השימוש ברכב.
דרכי מסירת העתק הודעת איסור שימוש לבעל הרכב [תיקון: תשס״ו]
(א)
העתק הודעת איסור שימוש ברכב שנמסרה לנהג שאינו בעל הרכב יישלח לבעל הרכב, באחת מדרכים אלה:
(1)
במסירה לידו ובאין למוצאו – במקום מגוריו או במקום עסקו, לידי בן משפחתו הגר עמו ונראה שמלאו לו שמונה עשרה שנים; בתאגיד ובחבר־בני־אדם – במסירה במשרדו הרשום ברשיון הרכב או לידי אדם המורשה בדין לייצגו;
(2)
במשלוח מברק למענו של בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב;
(3)
במשלוח לפקסימילה של התאגיד או של חבר־בני־האדם הרשום ברשיון הרכב; נשלחה ההודעה בדרך זו, תימסר הודעה בטלפון על המשלוח בפקסימילה למשרד בעל הרכב, בתוך 24 שעות משעת המשלוח; השולח יערוך תרשומת על ההודעה הטלפונית שתכלול את פרטי ההודעה, את זמן השיחה ואת שמו של האדם שלו נמסרה ההודעה.
(ב)
אם לא ניתן לשלוח את העתק הודעת איסור שימוש לבעל הרכב באחת הדרכים המנויות בתקנת משנה (א), יישלח העתק ההודעה האמורה בדואר רשום עם אישור מסירה לפי מענו של בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב; כתאריך ההמצאה יראו את תאריך אישור המסירה.
סירוב לקבל הודעה או העתק ההודעה
סירב אדם לקבל הודעה או העתק הודעת איסור שימוש או שסירב לחתום על אישור מסירה, תצוין עובדה זו על גבי האישור ובית משפט רשאי לראות את ההודעה או את העתק ההודעה כאילו נמסרו על פי תקנות אלה.
חובת מסירת רשיון רכב לאחר קבלת איסור מינהלי על שימוש
נמסרה לבעל רכב הודעת איסור שימוש או נשלח אליו העתקה כמפורט לעיל, ולא נלקח רשיון הרכב בידי השוטר, ימסור בעל הרכב, בתוך 48 שעות ממועד קבלת ההודעה או העתקה, את רשיון הרכב ליחידת התנועה של המשטרה שפרטיה רשומים על גבי הודעת איסור השימוש או ליחידה כאמור הקרובה למקום מגוריו.
חובת מסירת רשיון רכב לאחר קבלת איסור שיפוטי על שימוש
בעל רכב שניתן לו צו איסור שימוש ברכבו, לפי סעיף 57ג לפקודה, ימסור את רשיון הרכב במזכירות בית המשפט שנתן את הצו, במועד שקבע בית המשפט; לא קבע בית המשפט מועד כאמור ימסור בעל הרכב את הרשיון מיד לאחר שהודע לו על שניתן הצו האמור; לא נכח בעת מתן הצו, ימסור בעל הרכב את רשיון הרכב כאמור, בתוך 48 שעות מהמועד שבו הומצא לו הצו.
מסירת העתק הודעת איסור שימוש או צו איסור שימוש לרשות הרישוי
(א)
המשטרה תעביר העתק מהודעת איסור השימוש לרשות הרישוי; העברה כאמור יכול שתיעשה גם באמצעים ממוחשבים.
(ב)
מזכירות בית המשפט תעביר את העתק צו איסור השימוש לרשות הרישוי; נמסר לה רשיון הרכב, תודיע לרשות הרישוי גם פרטים בדבר מועד המסירה; הודעות כאמור יכול שיינתנו גם באמצעים ממוחשבים.
הודעה על ביטול איסור
בוטלו הודעת איסור שימוש ברכב או צו איסור שימוש ברכב, תימסר הודעה על כך לרשות הרישוי בדרך שבה נמסרה ההודעה על איסור השימוש.
החזרת רשיון רכב
הודיע בעל הרכב לרשות הרישוי או מסר לה מסמכים המעידים על תום תקופת איסור השימוש או על ביטול איסור השימוש או על זיכוי הנאשם מעבירה שבשלה ניתנו הודעת איסור השימוש או צו איסור השימוש, תמסור רשות הרישוי לבעל הרכב, לבקשתו, רשיון רכב במקום רשיון הרכב שמסר.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן.
[תיקון: תשס״ו]

תוספת

(תקנה 1)

טופס הודעת איסור שימוש ברכב (טופס הושמט)


י״א בטבת התשנ״ט (30 בדצמבר 1998)
  • שאול יהלום
    שר התחבורה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.