תקנות התכנון והבניה (ערר בפני המועצה הארצית)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות התכנון והבניה (ערר בפני המועצה הארצית) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות התכנון והבניה (ערר בפני המועצה הארצית), תשל״ב–1972

תקנות בדבר ערר למועצה הארצית


ק״ת תשל״ב, 1211; תשמ״ו, 904, 782; תשנ״ו, 405; תשס״ג, 959; תשס״ו, 839.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 115 ו־265 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה–1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות [תיקון: תשמ״ו, תשנ״ו]
בתקנות אלה –
”המועצה“ – המועצה הארצית לתכנון ולבניה או ועדה שלה אצלה המועצה, לפי סעיף 6 לחוק, את סמכויותיה לגבי הדיון וההחלטה בערר;
”ועדה מחוזית“ – ועדה מחוזית לתכנון ולבניה, לרבות ועדה מיוחדת;
”ועדה מקומית“ – ועדה מקומית לתכנון ולבניה, לרבות ועדה מיוחדת;
”ערר“ – ערר בפני המועצה;
”מגיש התכנית“ – מי שהגיש תכנית לפי סעיף 61א לחוק;
”יושב ראש המועצה“ – לרבות יושב ראש ועדה של המועצה שהמועצה אצלה לה לפי סעיף 6 לחוק, את סמכויותיה לדיון ולהחלטה בערר (להלן – ועדת ערר).

פרק ב׳: הערר

הגשת הערר [תיקון: תשמ״ו]
ערר יוגש לועדת ערר במשרד הפנים, בירושלים, בששה עותקים בתוספת עותקים כמספר המשיבים, כשהוא חתום ביד העורר.
פרטי הערר [תיקון: תשמ״ו, תשנ״ו]
(א)
הערר יכלול פרטים אלה:
(1)
שם העורר;
(2)
מען בישראל למסירת מסמכים;
(3)
שם התכנית;
(4)
נימוקי הערר;
(5)
רצה העורר להביא ראיות בפני המועצה בעת הדיון בערר – עיקרי הראיות והנימוקים להבאתן.
(ב)
ערר שלא נתקיימו בו הוראות תקנת משנה (א), רשאית המועצה, בין על פי בקשת משיב ובין מיזמתה, לדחותו על הסף; לא עשתה כן, רשאית היא, לאחר שנתנה למשיבים הזדמנות להביא את טענותיהם בפניה, להרשות לעורר לתקן את הערר כדי להתאימו לדרישות תקנת משנה (א), בתנאים שייראו לה או ללא תנאים.
משיבים [תיקון: תשנ״ו, תשס״ו]
(א)
המשיבים בערר יהיו –
(1)
בערר לפי סעיפים 78(ב)(1) או 98(ג) – הועדה המחוזית, הוועדה המקומית הנוגעת בדבר ומגיש התכנית;
(2)
בערר לפי סעיף 110(א) – הועדה המחוזית, הועדה המקומית הנוגעת בדבר ומגיש התכנית; וכן, לפי הענין, מי שהתנגדותו לתכנית נתקבלה ובעקבות זאת הוגש הערר או מי שהשמיע טענות לפי סעיף 106(ב) וטענותיו התקבלו ובעקבות זאת הוגש הערר.
(ב)
רשות מקומית שאינה מגישת התכנית רשאית להצטרף לערר לפי סעיף 110 לחוק כמשיב נוסף על ידי מתן הודעה בכתב למזכיר המועצה.
(ג)
המועצה רשאית בכל שלב לצרף משיב נוסף לערר ורשאית היא להפסיק את הדיון כדי לתת לו הזדמנות להגיש תשובה בכתב ולהופיע בפניה.
המצאת מסמכים
(א)
מזכיר המועצה ימציא למשיבים עותק מהערר תוך עשרה ימים מיום הגשתו; הצטרפה ועדה מקומית כמשיבה כאמור בתקנה 4, ימציא מזכיר המועצה גם אליה עותק מהערר.
(ב)
המשיבים ימציאו למועצה ולעורר, תוך שלושים יום מיום המצאת עותק הערר לידיהם, את תשובותיהם לערר, ואם רצו להביא ראיות בפני המועצה בעת הדיון בערר – פרטי ראיות אלה והנימוקים להבאתן.
(ג)
לפי בקשת יושב ראש המועצה ותוך מועד שיקבע תעביר הועדה המחוזית למועצה את כל החומר הדרוש לדיון בערר, לרבות התכנית שהיא נושא הערר, תשריטים ופרוטוקול בדבר הדיון בפניה בתכנית נושא הערר.
דיון אף ללא תשובה
המועצה רשאית לדון בערר אף אם לא הגישו המשיבים תשובה תוך המועד שנקבע בתקנות אלה.
דיון בפני הצדדים
העורר והמשיבים יוזמנו לדיון בערר והדיון יתקיים בפניהם; אולם אם הוזמנו הצדדים ואחד מהם לא התייצב, רשאית המועצה לדון בערר שלא בפניו.
איחוד עררים
המועצה רשאית לאחד את הדיון בעררים שונים הנוגעים לתכנית אחת ולדון בהם במשותף אם כרוכות בהם בעיות תכנוניות או עובדתיות זהות או דומות.
פתיחת הדיון [תיקון: תשנ״ו]
יושב ראש המועצה יפתח את הדיון במסירת תוכן הערר ותשובות המשיבים, ויקצוב זמן לטוענים.
סדר הטיעון [תיקון: תשמ״ו]
בערר יטען תחילה העורר ואחריו המשיבים, ולעורר תהיה זכות תשובה סופית; לא תישמע טענה אלא לענין הנימוקים שפורטו בערר, ואם הוגשה תשובה של משיב – לענין הנימוקים שפורטו בתשובה, והוא כל עוד המועצה, על פי בקשת בעל הדין הנוגע בדבר, לא החליטה לתקן את הערר או את התשובה, לפי הענין, בתנאים שייראו לה או ללא תנאים.
הבאת ראיות
העורר והמשיבים יהיו רשאים להביא ראיות לתמיכת טענותיהם רק ברשות המועצה; הדיון בבקשה למתן רשות כאמור וכן שמיעת הראיות במידה שהורשתה, יתקיימו לפני טענות הצדדים לגופו של הערר לפי תקנה 10, הכלל בדרך שיורה יושב ראש המועצה.
המצאת מסמכים וידיעות נוספים
(א)
יושב ראש המועצה רשאי לדרוש מהעורר או מהמשיבים להגיש למועצה, בתוך מועד שיקבע, מסמכים או ידיעות נוספים הדרושים, לדעתו, לבירור הערר.
(ב)
יושב ראש המועצה רשאי לדרוש כי ידיעות נוספות כאמור יוגשו בתצהיר.
פרוטוקול [תיקון: תשנ״ו]
(א)
פרוטוקול על מהלך הדיון בערר בפני המועצה ינוהל בידי יושב ראש המועצה או בידי מי שהסמיך לכך וייחתם ביד יושב ראש המועצה.
(ב)
הערר, תשובת המשיבים והחלטות הועדה, יצורפו לפרוטוקול ויהוו חלק ממנו.
מועד הדיון ומתן החלטה [תיקון: תשנ״ו]
(א)
המועצה תסיים את הדיון בערר ותיתן החלטתה בו, תוך תשעים ימים מיום הגשת תשובת המשיבים או מיום תום המועד להגשת התשובות, לפי המוקדם.
(ב)
החלטת המועצה תיערך בכתב ותיחתם ביד יושב ראש המועצה; מזכיר המועצה ישלח עותקים מההחלטה לעורר ולמשיבים בדואר רשום וכן לחברי מוסד התכנון בדואר רגיל [במקור: לחברי מוסד התכנון בדואר רגיל, ולחברי מוסד התכנון בדואר רגיל] תוך שבעה ימים מיום ההחלטה.
הארכת מועדים
על פי בקשת יושב ראש המועצה, רשאי שר הפנים, לפי שיקול דעתו, להאריך את המועדים לסיום הדיון ולמתן החלטתה של המועצה.
[תיקון: תשס״ג]
(בוטלה).
המצאה
המצאת מסמך לפי תקנות אלה יכול שתהא בדואר.
איסור פעולות עד מתן החלטה בערר [תיקון: תשנ״ו, תשס״ג]
(א)
מוסד תכנון לא יפרסם הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת או תכנית מיתאר מקומית לפני תום המועד להגשת ערר למועצה, ואם הוגש ערר – לפני מתן החלטת המועצה בערר.
(ב)
(בוטלה).
סמכות יושב ראש המועצה [תיקון: תשמ״ו]
יושב ראש המועצה רשאי להורות לגבי כל ענין הנוגע לסדרי הדין בערר שלגביו לא נקבעה הוראה מפורשת בחוק או בתקנות אלה.
[תיקון: תשנ״ו]

פרק ג׳: הוראות מיוחדות לבקשת רשות לערור

המועד להגשת בקשה לרשות לערור [תיקון: תשמ״ו, תשנ״ו]
(א)
בקשת רשות לערור על אישור תכנית או דחייתה, לפי סעיף 110(א)(2) לחוק תוגש ליושב ראש הוועדה המחוזית לא יאוחר מהיום החמישה עשר מיום המצאת ההודעה לפי סעיף 108 לחוק; בקשה למתן רשות לערור, תהא מנומקת ותפרט את המועד שבו הומצאה למבקש ההודעה על דחיית ההתנגדות או על קבלתה, לפי הענין.
(ב)
בקשה שלא נתקיימו בה הוראות תקנת משנה (א) רשאי יושב ראש הועדה המחוזית לדחותה על הסף; לא עשה כן רשאי הוא, לאחר שניתנה למשיבים הזדמנות להביא את טענותיהם בפניו, להרשות למבקש לתקן את בקשתו כדי להתאימה לדרישות תקנת משנה (א).
(ג)
מוסד תכנון לא יפרסם הודעה בדבר אישור התכנית ולא יתן [במקור: תתן] היתר על פיה לפני תום המועד לפי תקנת משנה (א), ואם נתן [במקור: נתנה] רשות לערור – יחולו הוראות תקנה 18.
(ד)
על אף האמור בתקנת משנה (ג) רשאי מוסד תכנון לתת היתר כאמור לעבודה או לשימוש שאין להם קשר עם נושא הבקשה לרשות לערור.
(ה)
החלטת יושב ראש הועדה המחוזית שלא לתת רשות לערור תהא מנומקת; ניתנה רשות לערור, תפרט ההחלטה גם את המועד שבו הומצאה למבקש הודעה על דחיית ההתנגדות או על קבלתה, לפי הענין; לא פורט בהחלטה כאמור, רשאית המועצה להחזיר את ההחלטה ליושב ראש הועדה המחוזית להשלמת הפרטים החסרים.
הודעה על מתן רשות לערור [תיקון: תשנ״ו]
החליט יושב ראש הועדה המחוזית לתת רשות לערור, ימציא על כך הודעה בכתב למבקש ולועדה המקומית הנוגעת בדבר.
מועד להגשת הערר [תיקון: תשמ״ו, תשנ״ו]
(א)
ניתנה רשות לערור, יוגש הערר תוך שלושים ימים מיום המצאת ההודעה לפי תקנה 20.
(ב)
הערר יכלול, בנוסף לפרטים האמורים בתקנה 3(א), גם פירוט המועד שבו הומצאה לעורר ההודעה על מתן רשות לערור, ויצורף לו העתק של הודעה זו; הוראות תקנה 3(ב) יחולו לגבי הערר, בשינויים המחוייבים.

פרק ד׳: שונות

ביטול
תקנות התכנון והבניה (ערר על אישור תכנית מפורטת), תשכ״ז–1967 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא ביום השלושים לאחר פרסומן.
הוראות מעבר
ערר שהיה תלוי ועומד לפני המועצה ביום תחילתן של תקנות אלה, ינהגו בו כאילו לא הותקנו.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות התכנון והבניה (ערר בפני המועצה הארצית), תשל״ב–1972“.


כ״ו בניסן תשל״ב (10 באפריל 1972)
  • יוסף בורג
    שר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.