חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות השתלת אברים (תשלום פיצוי והחזר כספי בעד הוצאות לתורם)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות השתלת אברים (תשלום פיצוי והחזר כספי בעד הוצאות לתורם) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות השתלת אברים (תשלום פיצוי והחזר כספי בעד הוצאות לתורם), התש״ע–2010


ק״ת תש״ע, 1468.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק השתלת אברים, התשס״ח–2008 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”המרכז להשתלות“, ”תורם“ – כהגדרתם בחוק;
”תכנית לשירותי בריאות נוספים“ – כמשמעותה בסעיף 10 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994.
תשלום והחזר כספי בעד הוצאות
תורם יהיה זכאי לתשלום ולהחזר כספי בעד הוצאות לאחר שתרם אבר לפי החוק, ובעד אלה בלבד –
(1)
אבדן השתכרות, כאמור בתקנה 3;
(2)
רכישת ביטוח רפואי פרטי, או תכנית לשירותי בריאות נוספים, כאמור בתקנה 4;
(3)
רכישת ביטוח מפני פגיעה בכושר עבודה, לרבות כושר עבודה עיסוקי, או מפני אבדן כושר השתכרות, כאמור בתקנה 5;
(4)
רכישת ביטוח חיים, כאמור בתקנה 6;
(5)
טיפול פסיכולוגי, כאמור בתקנה 7;
(6)
חופשת החלמה, כאמור בתקנה 8;
(7)
הוצאות נסיעה, כאמור בתקנה 9.
תשלום לתורם בעד אבדן השתכרות
התשלום הכספי לתורם בעד אבדן השתכרות יהיה בסכום השווה לתגמול המשולם על ידי המוסד לביטוח לאומי לאדם המשרת במילואים בעד תקופה של 40 ימים; תשלום כאמור יחושב לפי הכללים שבפרק י״ב לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995, בשינויים המחויבים.
החזר בעד רכישת ביטוח רפואי פרטי או תכנית לשירותי בריאות נוספים
ההחזר הכספי לתורם בעד רכישת ביטוח רפואי פרטי, או תכנית לשירותי בריאות נוספים, לא יעלה על 55 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 61 ש״ח) לחודש, בעד תקופה שלא תעלה על 60 חודשים ושתחילתה באחד משלושת החודשים שלאחר החודש שבו עבר את ניתוח נטילת האבר.
החזר בעד רכישת ביטוח מפני פגיעה בכושר עבודה או מפני אבדן כושר השתכרות
ההחזר הכספי לתורם בעד רכישת ביטוח מפני פגיעה בכושר עבודה, לרבות כושר עבודה עיסוקי, או מפני אבדן כושר השתכרות לא יעלה על 190 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 211 ש״ח) לחודש, בעד תקופה שלא תעלה על 60 חודשים ושתחילתה באחד משלושת החודשים שלאחר החודש שעבר בו את ניתוח נטילת האבר.
החזר בעד רכישת ביטוח חיים
ההחזר הכספי לתורם בעד רכישת ביטוח חיים לא יעלה על 120 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 133 ש״ח) לחודש, בעד תקופה שלא תעלה על 60 חודשים ושתחילתה באחד משלושת החודשים שלאחר החודש שעבר בו את ניתוח נטילת האבר.
החזר בעד טיפולים פסיכולוגיים
ההחזר הכספי לתורם בעד טיפולים פסיכולוגיים לא יעלה על 400 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 444 ש״ח) למפגש טיפולי, ובלבד שהמפגש נערך בתקופת 48 החודשים שתחילתה בחודש הראשון לאחר החודש שעבר בו את ניתוח נטילת האבר; ההחזר הכספי יינתן בעד חמישה מפגשים טיפוליים לכל היותר.
החזר בעד חופשת החלמה
ההחזר הכספי לתורם בעד חופשת החלמה בבית מלון, כהגדרתו בחוק שירותי תיירות, התשל״ו–1976, לא יעלה על 500 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 555 ש״ח) ליום שהייה, ובלבד שחופשת ההחלמה תתקיים בתקופת תשעים הימים שלאחר המועד שעבר בו את ניתוח נטילת האבר; ההחזר הכספי יינתן בעד שבעה ימי שהייה רציפים לכל היותר.
החזר בעד הוצאות נסיעה
ההחזר כספי לתורם בעד הוצאות נסיעה יהיה אחיד לכלל התורמים בסכום של 2,500 (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 2,773 ש״ח) שקלים חדשים.
שיטת ההחזר
(א)
תשלום בעד אבדן השתכרות, כאמור בתקנה 3, ייעשה באמצעות הגשת בקשה למרכז להשתלות ובלבד שטרם חלפו 12 חודשים ממועד ניתוח נטילת האבר וכנגד תלוש שכר או מסמך אחר המעיד על שיעור אבדן ההשתכרות.
(ב)
החזר לתורם בעד רכישת ביטוח, טיפולים פסיכולוגיים וחופשת החלמה, כאמור בתקנות 4 עד 8 ייעשה באמצעות הגשת בקשה למרכז להשתלות, ובלבד שטרם חלפו 12 חודשים ממועד ההוצאה בפועל, כנגד קבלות מקוריות או העתק נאמן למקור של קבלות מקוריות המעידים על ביצוע ההוצאה בפועל, ולעניין תשלום החזר בעד הוצאות לרכישת ביטוח – גם כנגד הצגת העתק פוליסת הביטוח; ההחזר לא יעלה על הסכומים המפורטים בתקנות 4 עד 8, או על סכום ההוצאה בפועל, לפי הנמוך מביניהם.
(ג)
החזר כאמור בתקנות משנה (א) ו־(ב) יועבר לתורם לא יאוחר מ־60 ימים ממועד שבו הגיש את מלוא המסמכים המוכיחים את זכאותו להחזר; ואולם תורם שהגיש בקשה להחזר בעד אבדן השתכרות, בלא שתמך בקשתו במסמך כלשהו, יהיה זכאי להחזר בסכום המינימום בלבד לפי תקנה 3.
עדכון סכומים
(א)
הסכומים הנקובים בתקנות 4 עד 9 יתעדכנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור השינוי במדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב)
סכום שעודכן כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.
(ג)
בתקנה זו –
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולעניין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתה של תקנה זו, המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תחילתה;
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
תחילה ותחולה
תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 11, ביום כ״ו בניסן התשס״ח (1 במאי 2008), והן יחולו על תורם שעבר ניתוח לנטילת אבר ביום התחילה או לאחריו; תחילתה של תקנה 11 ביום ט״ו בטבת התש״ע (1 בינואר 2010).
הוראת מעבר
על אף האמור בתקנה 10, יראו תורם שעבר נטילת אבר, מיום תחילתן של תקנות אלה, ועד יום פרסומן (להלן – יום הפרסום), כאילו עבר אותו ביום הפרסום, ואולם תורם כאמור יהיה רשאי להגיש בקשה להחזר כספי, לפי תקנות אלה, גם בעד הוצאה שהוציא לפני יום הפרסום, ובלבד שלא יהיה זכאי להחזר כאמור בעד תקופה העולה על התקופה הקבועה בתקנות, ביחס לאותה הוצאה.


י״ח באייר התש״ע (2 במאי 2010)
  • בנימין נתניהו
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.