חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (שיעור המס על רווח הון ריאלי של קרן ממכירת נייר ערך חוץ)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (שיעור המס על רווח הון ריאלי של קרן ממכירת נייר ערך חוץ) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (שיעור המס על רווח הון ריאלי של קרן ממכירת נייר ערך חוץ), התשנ״ו–1995


ק״ת תשנ״ו, 226.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 90(ב)(2), (ג) ו־131(א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994 (להלן – החוק), וסעיף 16 לפקודת מס הכנסה, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”מחיר מקורי מתואם“ – המחיר המקורי כשהוא מוכפל בשער מטבע החוץ ליום המכירה, ומחולק בשער מטבע החוץ ליום הרכישה;
”מטבע חוץ“ – המטבע שבו נרכש נייר ערך חוץ;
”נייר ערך חוץ“ – כמשמעותו בסעיף 88 לחוק;
”שער מטבע חוץ“ למועד פלוני – השער היציג של מטבע החוץ שפרסם בנק ישראל לאותו מועד, ואם לא פרסם לאותו מועד – השער היציג שפרסם לאחרונה לפני אותו מועד.
פטור ממס על הפרשי שער מפדיון אג״ח
קרן תהיה פטורה ממס על הכנסתה מהפרשי שער מפדיון איגרות חוב שהן ניירות ערך חוץ.
שיעור המס על רווח הון ממכירת נייר ערך חוץ
רווח הון ריאלי ממכירת נייר ערך חוץ יהיה חייב במס בשיעור של 35 אחוזים.
חישוב הסכום האינפלציוני
הסכום האינפלציוני לענין סעיף 90(ב)(1) לחוק, הוא חלק רווח ההון השווה לסכום שבו עולה המחיר המקורי המתואם על המחיר המקורי.
חישוב הפסד ממכירת נייר ערך חוץ
הפסד ממכירת נייר ערך חוץ לענין סעיף 90(ב)(3) לחוק, הוא סכום השווה למכפלת הסכום השלילי במטבע חוץ המתקבל מהפחתת המחיר המקורי ממחיר המכירה, בשער מטבע החוץ ליום המכירה.
ביטול
תקנות להשקעות משותפות בנאמנות (שיעור המס לגבי הכנסה של קרן נאמנות מניירות ערך זרים), התשנ״ב–1992 – בטלות.


כ״ח בחשון התשנ״ו (21 בנובמבר 1995)
  • אברהם (בייגה) שוחט
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.