חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (שווי מזערי של נכסי קרן פתוחה ומספר מזערי של בעלי יחידות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (שווי מזערי של נכסי קרן פתוחה ומספר מזערי של בעלי יחידות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (שווי מזערי של נכסי קרן פתוחה ומספר מזערי של בעלי יחידות), התשנ״ה–1994


ק״ת תשנ״ה, 320; תשנ״ט, 1026.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 46(ז) ו־131(א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994 (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשנ״ט]
בתקנות אלה –
”יום מסחר“ –
(1)
לגבי קרן, שעל פי מדיניות ההשקעות שלה לא יעלה שווי ניירות ערך חוץ המוחזקים בה, ובכללם אופציות הנסחרות מחוץ לישראל (להלן – ניירות ערך חוץ), על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסיה – יום שבו מתקיים מסחר בבורסה בישראל;
(2)
לגבי קרן אחרת – כל אחד מימי שני עד חמישי שמתקיים בו מסחר בבורסה בישראל, ובבורסות ובשווקים מוסדרים מחוץ לישראל שניירות ערך חוץ המוחזקים בקרן נרכשו בהם, לרבות יום מהימים האמורים שבו לא התקיים מסחר בבורסה מחוץ לישראל או בשוק מוסדר מחוץ לישראל, אם שווי ניירות ערך חוץ שנרכשו בהם, המוחזקים בקרן, אינו עולה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן;
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
שווי מזערי [תיקון: תשנ״ט]
(א)
השווי המזערי ליום כלשהו, שאם פחת ממנו השווי הנקי של נכסי קרן פתוחה חייב מנהל הקרן להמשיך להציע את יחידותיה בהתאם לסעיף 46(ז) לחוק, הוא ארבעה מליון שקלים חדשים.
(ב)
הסכום האמור בתקנת משנה (א) ישתנה ביום 31 בחודש דצמבר של כל שנה החל בשנת 1995, לפי שיעור השינוי במדד לחודש נובמבר של אותה שנה לעומת המדד לחודש נובמבר 1994, כשהוא מעוגל לסכום הקרוב שהוא כפולה של עשרת אלפים שקלים חדשים.
מספר מזערי [תיקון: תשנ״ט]
(א)
המספר המזערי, שאם פחת ממנו מספר בעלי היחידות של קרן פתוחה חייב מנהל הקרן להמשך להציע את יחידותיה בהתאם לסעיף 46(ז) לחוק, הוא 200 בעלי יחידות.
(ב)
ביקש מנהל קרן ממפיץ נתונים על מספר בעלי היחידות המחזיקים יחידות באמצעותו, ליום מסחר, ימסור לו המפיץ את הנתונים לא יאוחר מיום העסקים הראשון שלאחר היום שבו קיבל את הבקשה.
ביטול
תקנות להשקעות משותפות בנאמנות (סכום מזערי של נכסים ומספר מזערי של בעלי יחידות בקרן סגורה), התשנ״ג–1993 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה בתום שלושים ימים מיום פרסומן.


כ׳ בחשון התשנ״ה (25 באוקטובר 1994)
  • אברהם (בייגה) שוחט
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.